Show simple item record

dc.contributor.advisorErdoğan Özünlü, Emine
dc.contributor.authorCeylan, Mustafa
dc.date.accessioned2018-10-01T07:08:20Z
dc.date.available2018-10-01T07:08:20Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-06
dc.identifier.citationCEYLAN, Mustafa. Timar Rûznâmçe Defterlerine Göre Saruhan Sancağı Timarlı Sipahileri (1595-1617), Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/5015
dc.description.abstractIn this thesis; with the help of identities and qualifications of the Timarli Sipahis, the Timarli Sipahis of Saruhan Sandjak’s and their social and military functions within the Ottoman empire have examined. The Saruhan Sandjak was one of the important sandjaks of the Ottoman empire and named as “Şehzadeler Sancağı / The Sandjak of the Şehzades”. The time we cover in our thesis is from 1595 to 1617, the reigns of Mehmed the Third and Ahmed the First. Because of the times of crisis, the Timar system had been begun to revise, and the emergence of Jelali Revolts had a negative influence upon the Sipahis in terms of political, socio-economic, military and social sides. While we examine the Timarli Sipahis we also would try to cover the course of events and their influence on the Saruhan Sandjak. Furthermore, the historical geography of Manisa at this time, implementation of Timar system in that region and the development of state-timar holder-peasant relations would be tried to clarify. In this study, a Timarli Sipahi profile had been tried to draw with the help of the rûznâmçe defters as our main source, also from the other sources.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR v ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii KISALTMALAR DİZİNİ x TABLOLAR DİZİNİ xi 1. GİRİŞ: ARAŞTIRMANIN KONUSU, ÖNEMİ VE SINIRI 1 1.1. KAYNAKLAR HAKKINDA 10 1.2. SARUHAN SANCAĞI HAKKINDA 14 2. TARİHSEL SÜREÇTE OSMANLI TİMAR SİSTEMİ 23 2.1. TİMAR SİSTEMİNİN TEMELLERİ VE UYGULANMASI 23 2.2. OSMANLI TİMAR SİSTEMİNİN TIKANMASI VE DÖNÜŞÜM SÜRECİ 33 3. SULTANIN TEVECCÜHTE BULUNDUĞU KULLAR: SARUHAN SANCAĞI’NDAKİ TİMAR VE ZEÂMET SAHİPLERİ 40 3.1. TİMAR TEVCİHATI 40 3.2. TİMARLI SİPAHİLERİN KİMLİĞİNE DAİR 45 3.3. TİMAR SAHİPLERİ 53 3.3.1. KALE GÖREVLİLERİ 72 3.4. ZEÂMET SAHİPLERİ 87 4. SARUHAN SİPAHİLERİNİN SANCAKTAKİ MEKÂNSAL DAĞILIMI 107 5. SONUÇ 153 KAYNAKÇA 156 EKLER 168 Ek 1: 1530 Yılına Ait Saruhan Sancağı’nı Gösteren Harita 169 Ek 2: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Timar Rûznâmçe Defteri, No: 238 (s. 600-601) 170 Ek 3: Başbakanlık Osmanlı Arşivi, Timar Rûznâmçe Defteri, No: 354 (s. 360-361) 171 Ek 4: Etik Kurul İzni Muafiyet Formu 172 Ek 5: Ethics Board Waiver Form 173 Ek 6: Orjinallik Raporu 174 Ek 7: Originality Report 175 ÖZGEÇMİŞ 176tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectsaruhan sancağıtr_TR
dc.subjectmanisatr_TR
dc.subjecttimartr_TR
dc.subjectrûznâmçetr_TR
dc.subjectsipahitr_TR
dc.subjectosmanlıtr_TR
dc.subjectcelâlitr_TR
dc.subjectIII. mehmedtr_TR
dc.subjectI. ahmedtr_TR
dc.titleTimar Rûznâmçe Defterlerine Göre Saruhan Sancağı Timarlı Sipahileri (1595-1617)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tezde Osmanlı İmparatorluğu’nun önemli sancaklarından biri olan ve “Şehzadeler Sancağı" olarak adlandırılan Saruhan Sancağı’nın timarlı sipahilerin kimlikleri ve nitelikleri ile Osmanlı askerî ve sosyal yapısındaki fonksiyonları incelenmiştir. Çalışmanın zaman dilimi III. Mehmed ve I. Ahmed’in saltanat yıllarını içeren 1595-1617 yılları arasıdır. Buhran döneminin bir sonucu olarak timar sisteminin revizyona uğramaya başlaması ve Celâli isyanlarının Anadolu’da zuhur etmesi, sipahileri siyasi, sosyo-ekonomik, askerî ve toplumsal yönden olumsuz etkilemiştir. Timarlı sipahileri incelerken aynı zamanda bu dönemde yaşanan gelişmelerin Saruhan Sancağı’na olan etkisini de gözlemlemeye çalışacağız. Ayrıca, bu dönemin Manisa’nın tarihî coğrafyasına, timar sisteminin bölgede uygulanışına ve bu süreçte devlet-sipahi-köylü ilişkilerinin nasıl geliştiğine de açıklık getirilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada timar rûznâmçe defterleri esas kaynak olarak alınmakla beraber diğer kaynaklardan da istifade edilmek suretiyle bir timarlı sipahi profili çizilmeye uğraşılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentAcil Tıptr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record