Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzyıldırım, Işıl
dc.contributor.authorYağlı, Emre
dc.date.accessioned2018-09-27T12:50:14Z
dc.date.issued2018-07-06
dc.date.submitted2018-06-08
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4949
dc.description.abstractThe communicative content taking place between speakers and listeners yield variation in which people transmit and interpret the messages. In regard to the variation in pronunciation, the phonemic nature of sounds and their implementations in various segmental environments constitute and transmit the message. When the phonological and phonetic aspects of speech are taken into consideration along with social aspects and social constructions, broader aspects of variation arise. In this sense, the broader aspects of variation exhibit the cumulation of knowledge in the society and they are realized and interpreted by language users as social meanings. In line with this, the current perception study aims to uncover the social meanings associated with the variant pronunciations of alveolar flap /ɾ/ and velar stop /k/ variables in Turkish. In regard to this preliminary aim, the study endeavours to bring an understanding to the social resources employed during the perception and lays out the indexical fields (Eckert, 2008) associated with the /ɾ/ and /k/ variables. In uncovering the socially accumulated knowledge in the perception of listeners, the study employs a tripartite experimental design. In the first phase, variant pronunciations of the sociophonetic variables (i.e., /ɾ/ and /k/) have been obtained through three distinct sociolinguistic data elicitation methods; sociolinguistic interviews, map task and read speech. In the second phase, the environmental aspects (i.e., duration and pitch) of these variables have been equalized and the tokens for the next phase have been determined. In the third phase, which focuses on the perception of these variables, qualitative and quantitative data have been gathered through sociolinguistic group interviews (N=110 in 30 groups) and matched guise survey (N=228) respectively. In the sociolinguistic group interviews, the listeners have been provided with social cues about the speaker as education and socioeconomic level. This interactional qualitative data have been analysed by employing ethnomethodological conversation analysis and further triangulated through a quantitative matched guise survey. The findings show that the /ɾ/ variation is perceived alongside two distinct social personae: tiki and gay men depending on who produces the variable. When produced by a female speaker, listeners have perceived the variable as a salient component of the sociolinguistic style of tiki persona, while they have perceived the same variable along with a gay persona when produced by a male speaker. On the /k/ variable, listeners have yielded an Inner Anatolian persona. In perceiving the speaker, it has been found that listeners exploit the social resources. These social resources, which are social cues and social information, have been employed by the listeners depending on the context of interaction. Thus, it can be argued that the context of interaction, which has been formulated through the social cues, themes and listeners’ backgrounds, is a mediator between listeners’ perception and the social persona of the speaker. Furthermore, stances adopted by the listeners are also determinant in the perception process and act as a mediator in the social meaning perceiving process. Thus, it can be stated that listeners’ stances and their level of stance takings calibrate whether a sociophonetic variable bear indexical or iconic associations. The findings also show that social meaning perceiving is a complex process that draws on the relationship between the sociophonetic variant perceived, the context of interaction and the perceived persona of the speaker.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectsociolinguistics
dc.subjectsociophonetics
dc.subjectspeech perception
dc.subjectindexicality
dc.subjectindexical field
dc.subjectstance
dc.titleIndexing social meaning: Sociophonetic variables and listener perceptions of Turkishtr_TR
dc.title.alternativeToplumsal anlamı dizinleme: Toplumsesbilgisel değişkenler ve Türkçenin dinleyici algısıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetKonuşucu ve dinleyici arasında gerçekleşen iletişimsel içerik, mesajların iletiminde ve yorumlanışında değişkenler ortaya çıkarmaktadır. Bu değişkenler söyleyiş açısından ele alındığında, seslerin sesbilimsel doğası ve farklı ses çevrelerinde kullanımı mesajın oluşumuna ve aktarımına katkı yapar. Konuşmanın bu gibi sesbilimsel ve sesbilgisel görünümleri toplumsal görünümler ve yapılarla birlikte göz önünde bulundurulduğunda ise büyük ölçekli değişkeler ortaya çıkar. Bu bağlamda büyük ölçekli değişkenler toplumdaki bilgi birikimini yansıtır ve dil konuşucuları tarafından toplumsal anlam olarak algılanır ve yorumlanır. Bu açıklamalar çerçevesinde bu algı çalışması, dişyuvasıl dokunmalı /ɾ/ ve artdamaksıl duraklamalı /k/ değişkenlerinin alt değişkeleri ile ilişkilendirilen toplumsal anlamları bulgulamayı amaçlamaktadır. Bu birincil amaç doğrultusunda çalışma, dinleyiciler tarafından algı sürecinde kullanılan toplumsal kaynaklara açıklama getirmeyi amaçlayarak /ɾ/ ve /k/ değişkenlerine ait belirtisel alanları (Eckert, 2008) ortaya koymaktadır. Dinleyicilerin algısında bulunan toplumsal bilgi birikimlerini ortaya çıkarmak için üçlü bir deneysel tasarım uygulanmıştır. Deneyin ilk aşamasında /ɾ/ ve /k/ toplumsesbilgisel değişkenlerine ait alt söyleyiş değişkeleri üç farklı toplumdilbilimsel veri elde etme yöntemiyle toplanmıştır: Toplumdilbilimsel mülakat, harita ve okuma görevleri. İkinci aşamada ise bu sesler süre ve perde gibi çevresel etmenlerden arındırılmış ve algı aşamasında kullanılacak örnekçeler şeklinde belirlenmiştir. Bu örnekçelerin algısına odaklanan üçüncü aşamada ise nitel ve nicel veri sırasıyla toplumdilbilimsel grup mülakatları (30 grupta N=110) örtük eşleştirmeli anket (N=228) ile elde edilmiştir. Toplumdilbilimsel grup mülakatlarında dinleyicilere konuşmacıya dair öğrenim ve gelir düzeyi çerçevesinde toplumsal ipuçları sunulmuştur. Mülakatlarla gelen etkileşimsel nitel veri budunyöntembilimsel konuşma çözümlemesi yaklaşımıyla çözümlenmiş ve nicel örtük eşleştirmeli anket ile üçgenlenmiştir. Çalışmanın bulguları /ɾ/ değişkeninin kim tarafından üretildiğine bağlı olarak iki farklı toplumsal karakter ile eşleştiğini göstermiştir. Buna göre /ɾ/ değişkeni, kadın bir konuşucu tarafından üretildiğinde tiki, erkek konuşmacı tarafından üretildiğinde ise gey karakteri çerçevesinde algılanmaktadır. Çalışmanın bir diğer değişkeni olan /k/ ise dinleyicilerin algısında İç Anadolu insanı karakteri ile ilişkilendirilmiştir. Dinleyicilerin algı sırasında farklı toplumsal kaynakları kullandığı bulgulanmıştır. Toplumsal ipucu ve toplumsal bilgi olarak ele alınan bu toplumsal kaynakların, dinleme etkileşiminin gerçekleştiği bağlam ile ilişkili olduğu görülmektedir. Bu bulgu doğrultusunda, toplumsal ipuçları, toplumsal karakter ve dinleyicilerin arka planları ile oluşan etkileşim bağlamının, dinleyicilerin algısı ve toplumsal karakter arasında aracı olduğu düşünülmektedir. Buna ek olarak çalışma, dinleyicilerin aldığı duruşun algı sırasında belirleyici olduğunu bulgulamıştır. Dinleyiciler tarafından alınan duruşların ve bu duruşların düzeyinin, toplumsesbilgisel bir değişkenin belirtisel ve/ya da ikonik algısında belirleyici olduğu düşünülmektedir. Elde edilen bu bulgular, toplumsesbilgisel değişken, etkileşimin bağlamı ve konuşucuya dair algılanan karakter arasındaki ilişkiye odaklanan toplumsal anlam algısının karmaşık bir süreci içerdiğini göstermektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentİngiliz Dilbilimitr_TR
dc.contributor.authorID183053tr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2018-09-27T12:50:14Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record