Show simple item record

dc.contributor.advisorTERZİOĞLU, Füsun
dc.contributor.authorUSLU ŞAHAN, Fatma
dc.date.accessioned2018-08-08T06:47:54Z
dc.date.available2018-08-08T06:47:54Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-07-13
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4754
dc.description.abstractIn the research carried out as training intervention research, a mixed method, in which quantitative and qualitative data collection methods and data analysis were combined, was used. The quantitative part of the research was conducted as a randomized control intervention study to determine the effect of interprofessional simulation training on palliative care competencies to gynecologic oncology, interdisciplinary education perceptions and teamwork attitudes of the students. The qualitative part of the research was conducted by conducting focus group interviews to in order to determine opinions, thoughts and suggestions of students about the use of simulation in interprofessional gynecologic oncology palliative care training. The sampling of the research consisted of 84 students, 22 third-grade students from Faculty of Nursing, 23 third-grade students from Department of Nutrition and Dietetics, 22 third-grade students from Department of Social Service and 17 forth-grade students from Faculty of Health Science, during the 2016-2017 academic year, spring semester and students were divided into four groups. All students have participated in “Interprofessional Gynecologic Oncology Palliative Care Training”. One week after the training, the intervention groups were applied high fidelity simulation, hybrid simulation and both simulation methods, and no simulation method was applied to the control group students. Qualitative data of the project was collected by Semi Structured Questionnaire Form, Questionnaire for Determining Palliative Care Competencies, Interdisciplinary Education Perception Scale, Teamwork Attitudes Questionnaire. Data collection tools were applied to the students before the training, immediately after the simulation applications and three months after the simulation application. During the simulation exercises for the students in the intervention groups, Gynecologic Oncology Palliative Care Simulation Application Checklist was applied. The qualitative part of the study was conducted with 27 students in the intervention groups, and one week after the intervention, qualitative data were collected using the Semi-structured Focus Group Interview Questionnaire. Quantitative data were assessed by descriptive statistics, chi-square, one-way analysis of variance, repeated measures of ANOVA and Bonferroni post-Hoc test. Qualitative data were assessed by content analysis using the induction approach. In the study, it was determined that high fidelity simulation and hybrid simulations applications in interdisciplinary simulation training were increased students' total point average of palliative care competence (p = 0.001), interdisciplinary education perception (p = 0.001) and teamwork attitudes (p = 0.012). As a result of the qualitative interviews conducted one week after the interventions, it was determined that the students increased their knowledge and awareness about palliative care, understood the importance of team work, understood the importance of interdisiplinary education in undergraduate education curricula and the use of simulation in this training. As a result of the research, it is suggested that the training programs which are used together with high fidelity simulation and hybrid simulations applications in interdisiplinary training should be integrated into the undergraduate education curriculums of the future cooperating health professions.en
dc.description.sponsorshipTÜBİTAK Proje No: 117S900tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectMesleklerarası Eğitimtr_TR
dc.subjectPalyatif Bakım
dc.subjectJinekolojik Onkoloji
dc.subjectSimülasyon
dc.subjectDisiplinlerarası Eğitim
dc.subjectEkip Çalışması
dc.titleMesleklerarası Simülasyon Eğitiminin Jinekolojik Onkolojide Palyatif Bakım Yeterliliklerinin Kazandırılmasına Etkisitr_TR
dc.title.alternativeEffect of Interprofessional Simulation Training on Bringing Palliative Care Competencies to Gynecologic Oncologytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetBir eğitim müdahale çalışması olarak gerçekleştirilen araştırmada nicel ve nitel veri toplama yöntemleri ve veri analizinin bir arada olduğu karma yöntem kullanılmıştır. Araştırmanın nicel bölümü, mesleklerarası simülasyon eğitiminin öğrencilerin jinekolojik onkoloji palyatif bakım yeterliliklerine, disiplinlerarası eğitim algısına ve ekip çalışması tutumlarına etkisini belirlemek amacıyla randomize kontrol müdahale çalışması olarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın nitel bölümü, öğrencilerin mesleklerarası jinekoloji onkoloji palyatif bakım eğitiminde simülasyon kullanımı konusunda görüş, düşünce ve önerileri belirlemek amacıyla odak grup görüşmeleri yapılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın örneklemini, 2016-2017 öğretim yılı bahar döneminde Hacettepe Üniversitesi’nin üçüncü sınıf Hemşirelik Fakültesi’nden 22 öğrenci, Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü’nden 23 öğrenci, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nden 22 öğrenci ve dördüncü sınıf Tıp Fakültesi’nden 17 öğrenci olmak üzere toplam 84 öğrenci oluşturmuş ve öğrenciler dört gruba ayrılmıştır. Tüm öğrenciler “Jinekolojk Onkolojiye Yönelik Mesleklerarası Palyatif Bakım Eğitimi”ne katılmış, eğitimden bir hafta sonra müdahale gruplarına yüksek geçerlikte simülasyon, hibrit simülasyon ve her iki simülasyon yöntemi birlikte uygulanmış, kontrol grubuna alınan öğrencilere hiç bir simülasyon yöntemi uygulanmamıştır. Araştırmanın nicel verileri, Öğrencilerin Tanıtıcı Özellikleri İle İlgili Veri Toplama Formu, Palyatif Bakım Konusunda Yeterliliklerinin Belirlenmesi Yönelik Soru Formu, Disiplinler Arası Eğitim Algısı Ölçeği, Ekip Çalışması Tutumları Ölçeği ile toplanmıştır. Veri toplama araçları öğrencilere eğitim öncesinde, simülasyon uygulamalarından hemen sonra ve simülasyon uygulamasından 3 ay sonra uygulanmıştır. Müdahale gruplarında yer alan öğrencilere simülasyon uygulamaları sırasında Mesleklerarası Jinekolojik Onkoloji Palyatif Bakım Simülasyon Uygulaması Kontrol Listesi uygulanmıştır. Araştırmanın nitel bölümü müdahale gruplarında yer alan 27 öğrenci ile gerçekleştirilmiş, müdahalelerden bir hafta sonra Yarı Yapılandırılmış Odak Grup Görüşmesi Soru Yönergesi kullanılarak nitel veriler toplanmıştır. Nicel veriler tanımlayıcı istatistikler, ki-kare, tek yönlü varyans analizi, tekrarlı ölçümlerde ANOVA ve Bonferroni Post-Hoc testi ile; nitel veriler tümevarım yaklaşımı kullanılarak içerik analizi ile değerlendirilmiştir. Araştırmada, mesleklerarası simülasyon eğitiminde yüksek geçerlikte simülasyon ve hibrit simülasyon uygulamalarının öğrencilerin palyatif bakım yeterlilikleri (p=0,001), disiplinlerarası eğitim algısı (p=0,001) ve ekip çalışması tutumları (p=0,012) toplam puan ortalamalarını anlamlı düzeyde arttırdığı belirlenmiştir. Müdahalelerden bir hafta sonra gerçekleştirilen nitel görüşmeler sonucunda öğrencilerin palyatif bakıma yönelik bilgi ve farkındalıklarının arttığı, ekip çalışmasının önemini daha iyi anladıkları, lisans eğitim müfredatlarında mesleklerarası eğitimin ve bu eğitimde simülasyon kullanımının önemini kavradıkları belirlenmiştir. Araştırmanın sonucunda, mesleklerarası eğitimde yüksek geçerlikte simülasyon ve hibrit simülasyon uygulamaları birlikte kullanıldığı eğitim programlarının, gelecekte birlikte çalışabilecek sağlık meslek gruplarının lisans eğitim müfredatlarına entegre edilmesi önerilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentDoğum Kadın Hastalıkları Hemşireliğitr_TR
dc.contributor.authorID192935tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record