Show simple item record

dc.contributor.advisorÖz, Hüseyin
dc.contributor.authorYayla, Mine
dc.date.accessioned2018-07-20T13:10:59Z
dc.date.available2018-07-20T13:10:59Z
dc.date.issued2018-07-02
dc.date.submitted2018-06-07
dc.identifier.citationAPA Formatıtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4704
dc.description.abstractABSTRACT YAYLA, Mine. Ideal Second Language (L2) Self and Willingness to Communicate among Learners of Turkısh as a Foreing Language, Master Thesis, Ankara, 2018. Over the past decades there has been a dramatic increase in academic research on motivation to learn a second or foreign language (L2). The present study tried to investigate the relationship between the ideal L2 self as a motivational variable and willingness to communicate in Turkish as a foreign language. Participants were 98 university students learning Turkısh as a foreign language at HU TOMER in Ankara, Turkey. Data were collected using the Ideal L2 Self Scale and Willingness to Communicate Scale. Findings of descriptive statistics indicated that 19,4% of the participants had high, 60,2% had moderate, and 20,4% had low L2 WTC. As for levels of the participants' the ideal L2 self, 52% of the participants reported high levels of the ideal L2 self, whereas less than one forth 22% of them had low levels of the ideal L2 self. And 26% of them reported moderate levels of the ideal L2 self. Findings also revealed a significant correlation between the two constructs. The pedagogical and theoretical implications were obtained as a result of the study. In the direction of these implications, it is desired to raise awareness about the role of ideal L2 self in developing second language communication among Turkısh as a foreign langauge learners. Again in this direction, it has been discussed with teachers to help the students develop the self-guided communication skills and to direct their success in learning a second language. Keywords: Ideal L2 self; Willingness to communicate; Turkısh as a foreign language.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY .i BİLDİRİM .ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI .iii ETİK BEYAN .iv TEŞEKKÜR…………………………………………………………………………...v ÖZET .vi ABSTRACT .vii İÇİNDEKİLER .viii TABLOLAR DİZİNİ .xi GRAFİKLER DİZİNİ .xii ŞEKİLLER DİZİNİ .xiii GİRİŞ……… . 1 1. BÖLÜM: KAVRAM 11 1.1. Giriş 11 1.2. Bireysel Farklılıklar 12 1.3. Literatür Taraması 14 1.3.1. Motivasyon 14 1.3.2. Motivasyon Teorileri 16 1.3.2.1. Gardner’in Sosyo-Eğitimsel Kuramı 16 1.3.2.2. Öz Belirleme Kuramı 21 1.3.2.3. Yatırım Olarak Motivasyon 27 1.3.2.4. Çeşitli Süreç Odaklı Teoriler 28 1.3.2.5. İkinci Dil Motivasyonel Öz Sistemi 29 1.4. İletişim Kurma İstekliliği 38 1.5. İdeal İkinci Dil Benliği ve İletişim Kurmada İstekliliği 56 1.6. Alanyazında Yapılan Benzer Çalışmalar......................................................57 2. BÖLÜM: YÖNTEM 61 2.1. Giriş……………………………………. 61 2.2. Araştırmanın modeli 61 2.3. Araştırma Grubu 62 2.4. Veri Toplama Araçları .67 2.4.1. İdeal İkinci Dil Benliği Ölçeği 68 2.4.2. İletişimde İsteklilik Ölçeği 69 2.5. Verilerin Toplanması 71 2.6. Verilerin Çözümlenmesi……………………………………………….. 72 3. BÖLÜM: BULGULAR 76 3.1. Giriş 76 3.2. Araştırma Soruları Açısından Veri Analizinin Sonuçları 76 3.2.1. Birinci Araştırma Sorusu için Veri Analizi Sonuçları 76 3.2.2. İkinci Araştırma Sorusu için Veri Analizi Sonuçları 81 3.2.3. Üçüncü Araştırma Sorusu için Veri Analizi Sonuçları 84 3.2.4. Dördüncü Araştırma Sorusu için Veri Analizi Sonuçları 87 4. BÖLÜM: TARTIŞMA 90 4.1. Giriş 90 4.2. Sonuçların tartışılması 90 4.2.1. Birinci Araştırma Sorusu için Tartışma 91 4.2.2. İkinci Araştırma Sorusu için Tartışma 92 4.2.3. Üçüncü Araştırma Sorusu için Tartışma 93 4.2.4. Dördüncü Araştırma Sorusu için Tartışma 94 5.SONUÇ 96 KAYNAKÇA…………………………………………………………………………98 EK 1: İdeal ikinci dil benliği ve İletişim kurma istekliliği anketi, İngilizce Örneği………………………………………………………………………………...126 EK 2: İdeal ikinci dil benliği ve İletişim kurma istekliliği anketi, Türkçe Örneği………………………………………………………………………………....129 EK 3 : Tez Çalışması Orjinallik Raporu………………………………………........132 EK 4 : Tez Çalışması Etik Kurul İzni………………………………………………..134 EK 5: Turnitin Benzerlik İndeksi……………………………………………………..135   TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Katılımcıların özgeçmiş bilgileri……………………………………………...63 Tablo 2: Öğrencilerin Türkçe dil seviyeleri…………………………………………...64 Tablo 3: Yaş aralığına göre dağılımı…………………………………………………...64 Tablo 4: Öğrencilerin mensub oldukları ülkeler……………………………………….65 Tablo 5: Öğrencilerin genel not ortalamaları…………………………………………..65 Tablo 6: Öğrencilerin öğrenim gördükleri fakülteler ………………………………....66 Tablo 7: Öğrencilerin öğrenim gördükleri bölümler…………………………………...67 Tablo 8: İletişim kurma istekliliği ölçeği bağlam tipi alt puanlayıcıların madde dağılımı…………………………………………………………………………………70 Tablo 9: İletişim kurma istekliliği alıcı tipi alt puanlayıcıların madde dağılımı………71 Tablo 10: İkinci dilde iletişim kurma istekliliğinin özellikleri ve ilgili bileşenleri…....73 Tablo 11: Ölçülen değişkenler için tanımlayıcı istatistikler……………………………74 Tablo 12: Katılımcıların Yabancı Dilde İletişim Kurma İstekliliği Algılanan Seviyeleri için Betimsel İstatistikler……………………………………………………………….79 Tablo 13: İdeal ikinci dil benliği ve ikinci dilde iletişim kurma istekliliği arasındaki ilişki…………………………………………………………………………………….83 Tablo 14: İletişim kurma istekliliğinde cinsiyet farklılıklarına yönelik grup istatistikle88 Tablo 15: Yaş değişkeninin ideal ikinci dil ve yabancı dilde iletişim kurmada isteklilik üzerindeki etkisi………………………………………………………………………...90 GRAFİKLER DİZİNİ Grafik 1: Alıcı-Tip Yabancı Dilde İletişim Kurma İstekliliği Yüzdeleri………………76 Grafik 2: Yabancı Dilde İletişim Kurma İstekliliğinin Bağlam-Tür Yüzdeleri……….77 Grafik 3: Yabancı Dilde İletişim Kurma İstekliliğinin Ayrıntılı Yüzdeleri……………80 Grafik 4: İdeal İkinci Dil Benlik Algılarının Yüzdesi………………………………….81 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1: Gardner'in (1985) Bütünleyici Güdünün Kavramsallaştırılmasının Şematik Görseli (Dörnyei, 2005'ten uyarlanmıştır)……………………………………………...20 Şekil 2. İletişim Kurmada İstekliliği Etkileyen Değişkenlerin Sezgisel Modeli (MacIntyre ve arkadaşları 1998'den uyarlanmıştır)…………………………………….43 Şekil 3: İkinci dilde iletişim kurma istekliliği normal olasılık çizgisi…………………74 Şekil 4: İdeal ikinci dil benliği normal olasılık çizgisi…………………………………75 Şekil 5: İdeal ikinci dil ve iletişim kurmada isteklilik bağlam tipi……………………..84 Şekil 6: İdeal ikinci dil benliği ve iletişim kurma istekliliği alıcı tipi………………….85 Şekil 7: İdeal ikinci dil benliği, yabancı dilde iletişim kurma istekliliği bağlam tipi ve alıcı tipi…………………………………………………………………………………86 Şekil 8: İdeal ikinci dil benliği ve genel yabancı dilde iletişim kurma istekliliği……...86tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectideal ikinci dil benliğitr_TR
dc.subjectiletişim kurma istekliliği
dc.subjectyabancı dil olarak türkçe
dc.titleYabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerde İdeal İkinci Dil (D2) Benliği ve İletişim Kurma İstekliliğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖZET YAYLA, Mine. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenenlerde İdeal İkinci Dil (D2) Benliği ve İletişim Kurma İstekliliği, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Geçtiğimiz yıllarda, ikinci veya yabancı bir dili öğrenmek için motivasyon üzerine akademik araştırmalarda büyük oranda artış olmuştur. Bu çalışma, yabancı dil olarak Türkçe öğrenenler arasındaki bir motivasyon değişkeni olan ideal ikinci dil benliği ve iletişim kurma istekliliği arasındaki ilişkiyi tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Bu araştırmaya, HÜ TÖMER’de yabancı dil olarak Türkçe öğrenen 98 üniversite öğrencisi katılmıştır. Araştırmanın verileri ideal ikinci dil benliği ve iletişim kurma istekliliği ölçekleri ile toplanmıştır. Tanımlayıcı istatistiklerin bulguları, katılımcıların %19,4’ünün yüksek, %60,2’sinin orta ve %20,4’ünün düşük seviyede ikinci dilde iletişim kurma istekliliğine sahip olduğunu göstermiştir. İdeal ikinci dil benliği seviyesine bakıldığında ise katılımcıların %52’sinin yüksek, %22’sinin düşük, %26’sının ise orta düzeyde ideal ikinci dil benliğine sahip oldukları sonucuna varılmıştır. Bulgular, iki yapı arasında olumlu bir bağlantı olduğunu göstermiştir. Çalışma sonucunda eğitimsel ve kuramsal çıkarımlar elde edilmiştir. Bu çıkarımlar doğrultusunda Türkçeyi yabancı dil olarak öğrenenler arasında ikinci dil iletişimini geliştirmede ideal ikinci dil benliğinin rolüne dair farkındalık yaratmak istenmiştir. Yine bu doğrultuda, öğretmenlerin, öğrencilerin kendi kendilerine iletişim becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmaları ve ikinci bir dil öğrenmedeki başarılarını yönlendirmeleri ele alınmıştır. Anahtar Kelimeler: İdeal İkinci Dil Benliği; İletişim kurma istekliliği; Yabancı dil olarak Türkçe.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.contributor.authorID10198182tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record