Show simple item record

dc.contributor.advisorSaygılı, Nezire
dc.contributor.authorDönmez, Betül
dc.date.accessioned2018-07-16T08:30:34Z
dc.date.available2018-07-16T08:30:34Z
dc.date.issued2018-07-11
dc.date.submitted2018-06-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4684
dc.description.abstractDönmez, B. Synthesis of New Acetylsalicyclic Acid Derivatives Via Amino Acids and Amıno Alcohols, Hacettepe University Health Sciences Institute M.Sci. Thesis in Basic Pharmaceutical Sciences, Ankara, 2018. In this study, total 11 compounds namely 2-(alkylcarbomyl)phenylacetate (9-11, 16, 17) and 2-hydroxy-N-alkylbenz- amide (12-15, 18, 19) were synthesized. Chemical structure of one of these compounds (13) was defined previously in literature. Aminoacids were reacted with thionyl chloride in methanol to give aminoacid ester compounds (1-7). Acetylsalicyl chloride (8) was produced by activation of acetylsalicylic acid (ASA) with thionyl chloride. Acetylsalicyl chloride (8) was then reacted with aminoacid ester compounds (1-7) in the presence of triethylamine via addition and elimination mechanism to form amide derivatives of ASA (9 - 16). (S)-(+)-2-amino-1-propanol, (R)- 2-amino-3-phenyl-1-propanol and (2R,3R)-2-amino-3-methylbutane that are homochiral β-amino alcohols were each reacted with acetylsalicyl chloride (8) in presence of triethylamine and DMAP to give other amide derivatives of ASA (17-19 respectively). Physical properties of the synthesized compounds were determined 1 13 and their chemical structures were elucidated by IR, H-NMR, C-NMR and mass spectroscopy. Optical rotation values of the optically active compounds were measured by polarimeter and absolute rotation values were calculated. These compounds were designed as amide derivatives of ASA to have low gastric side effect and their activity properties were investigated. Analgesic antiinflammatory effects of the synthesized compounds were carried out via COX enzyme inhibitory experiments by monitoring oxygen uptake with respect to initial ratio using oxygen electrode.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER xi SİMGELER VE KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiii TABLOLAR xvii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 5 2.1. Steroid Olmayan Anti-inflamatuar İlaçlar (NSAİİ) 5 2.1.1. NSAİİ’lerin Etki Mekanizması 5 2.1.2. Siklooksijenaz Enzimi ve Reaksiyonu 7 2.2. NSAİİ'lerin Kimyasal Yapıları, Sınıflandırılması ve Özellikleri 9 2.2.1. Salisilatlar 10 2.2.2. Propiyonik asitler 13 2.2.3. Aril ve heteroaril asetik asitler 13 2.2.4. Antranilatlar 15 2.2.5. Oksikamlar (Enolik asitler) 15 2.2.6. Fenilpirazolonlar 16 2.2.7 Anilidler 17 2.3. COX-2 Seçici İnhibitörler 17 2.4. Asprinin Tarihçesi 18 2.5. COX Enzimlerinin Aspirin ile İnhibisyon Mekanizmasının İncelenmesi 19 2.6. Asprinin Farmakolojisi ve Farmokinetiği 21 2.7. NSAİİ'lerin Tolere Edilebilirliği 22 2.7.1. Gastrointestinal Tolerite 22 2.7.2. Kardiyovasküler Tolerite 22 2.8. Amino Asitler 23 2.9. Karboksilik Asit ve Esterlerin Bazı Tipik Reaksiyonları 25 2.9.1. Transesterleştirme 25 2.9.2. Karboksilik Asitin Fischer Esterleşmesi ile Alkollerle Reaksiyonu 27 2.9.3. Asit Klorür Sentezi ve Reaksiyonları 28 2.9.4. Asit Klorürlerin Aminlerle Reaksiyonu ve Trietilamin Kullanımı 29 2.9.5. Asit Klorürlerin Alkol ve Fenollerler ile Reaksiyonu 31 3. GEREÇ VE YÖNTEM 32 3.1. Genel Metotlar 32 3.2. Asetil Salisilik Asitin Açil Klorürünün Sentez Yöntemi 32 3.3. Amino Asitlerin Esterlerinin Genel Sentez Yöntemi 33 3.4. İlaçların Açil Klorürleri ve Amino Asit Esterler/Amino Alkoller ile Nükleofilik Katım ve Ayrılma Reaksiyonu Yöntemi 33 3.5. Biyolojik Etki Çalışmaları 34 4. BULGULAR 35 4.1. Amino Asit Esterlerinin Sentezi 35 4.1.1. Dimetil 2-aminosüksinat (Bileşik 1) Sentezi 35 4.1.2. (R)-Dimetil 2-aminopentandioat (Bileşik 2) Sentezi 35 4.1.3. (S)-Dimetil 2-aminosüksinat (Bileşik 3) Sentezi 36 4.1.4. Dimetil 2-aminopentandioat (Bileşik 4) Sentezi 36 4.1.5. (R)-Dimetil 2-aminosüksinat (Bileşik 5) Sentezi 37 4.1.6. (S)-Metil 2-amino-3-metilbütanoat (Bileşik 6) Sentezi 37 4.1.7. (R)-Metil 2-amino-3-metilbütanoat (Bileşik 7) Sentezi 37 4.2. Asprin Türevi Moleküllerin Sentezi 38 4.2.1. 2-(Klorokarbonil)fenil asetat (Bileşik 8) Sentezi 38 4.2.2. Dimetil 2-(2-asetoksibenzamido)süksinat (Bileşik 9) Sentezi 38 4.2.3. (S)-Dimetil 2-(2-asetoksibenzamido)pentandioat (Bileşik 10) Sentezi 39 4.2.4. (S)-Dimetil 2-(2-asetoksibenzamido)süksinat (Bileşik 11) Sentezi 40 4.2.5. Dimetil 2-(2-hidroksibenzamido)pentandioat (Bileşik 12) Sentezi 41 4.2.6. (R)-dimetil 2-(2-hidroksibenzamido)süksinat (Bileşik 13) Sentezi 42 4.2.7. (S)-Metil 2-(2-hidroksibenzamido)-3-metilbütanoat (Bileşik 14) Sentezi 42 4.2.8. (R)-Metil 2-(2-hidroksibenzamido)-3-metilbütanoat (Bileşik 15) Sentezi 43 4.2.9. Metil 2-(2-asetoksibenzamido)-3-hidroksipropanoat (Bileşik 16) Sentezi44 4.2.10. (S)-2-((1-Hidroksipropan-2-il)karbomil)fenil asetat (Bileşik 17) Sentezi 45 4.2.11. (R)-2-Hidroksi-N-(1-hidroksi-3-fenilpropan-2-il)karbomil)benzamit (Bileşik 18) Sentezi 46 4.2.12. 2-Hidroksi-N-((2R-3S)-1-hidroksi-3-metilpentan-2-il)benzamit (Bileşik 19) Sentezi 48 4.3. Biyolojik Etki Çalışmaları 47 5. TARTIŞMA 48 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 94 7. KAYNAKLAR 96 8. EKLER 1 EK-1: Bileşik-9 Genişletilmiş H-NMR Spektrumu 1 EK-2: Bileşik-10 Genişletilmiş H-NMR Spektrumu 1 EK-3: Bileşik-11 Genişletilmiş H-NMR Spektrumu 1 EK-4: Bileşik-12 Genişletilmiş H-NMR Spektrumu 1 EK-5: Bileşik-13 Genişletilmiş H-NMR Spektrumu 1 EK-6: Bileşik-14 Genişletilmiş H-NMR Spektrumu 1 EK-7: Bileşik-15 Genişletilmiş H-NMR Spektrumu 1 EK-8: Bileşik-16 Genişletilmiş H-NMR Spektrumu 1 EK-9: Bileşik-17 Genişletilmiş H-NMR Spektrumu 1 EK-10: Bileşik-18 Genişletilmiş H-NMR Spektrumu 1 EK-11: Bileşik-8 Genişletilmiş H-NMR Spektrumu 9.ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectAsetilsalisilik asittr_TR
dc.subjectAntiinflamatuar
dc.subjectAnaljezik
dc.titleAsetilsalisilik Asidin Amino Asitler Ve Amino Alkollerle Yeni Türevlerinin Sentezitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetDönmez, B. Asetilsalisilik Asidin Amino Asitler ve Amino Alkollerle Yeni Türevlerinin Sentezi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Eczacılık Temel Bilimleri Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Bu çalışmada, 2-(alkilkarbomil)fenil asetat (9-11, 16, 17) ve 2-hidroksi-N-alkilbenzamit (12-15, 18, 19) yapısında toplam 11 bileşiğin sentezi yapılmıştır. Bu bileşiklerden birinin (13) kimyasal yapısı daha önce literatürde tanımlanmıştır. Amino asitlerin tiyonil klorür varlığında metanol ile reaksiyonu sonucunda amino asit esterleri (1-7) elde edilmiştir. Asetil salisilik asit (ASA), tiyonil klorür ile aktif hale getirilerek asetilsalisil klorür (8) oluşturulmuştur. Asetilsalisil klorürün (8) amino asit esterleri (1-7) ile trietilamin varlığında nükleofilik katım ve ayrılma reaksiyonu sonucu ASA’nın amit türevleri (9-16) elde edilmiştir. Asetilsalisil klorürün (8) homokiral β-amino alkoller olan (S)-(+)-2-amino-1-propanol, (R)-2-Amino-3-fenil-1-propanol ve (2R,3R)-2-amino-3-metilbütan molekülleri ile trietilamin ve DMAP içeren reaksiyonu sonucu ASA’nın diğer amit türevleri (17-19) sentezlenmiştir. Sentezi yapılan bileşiklerin fiziksel özellikleri belirlenmiş ve yapıları 1 13 IR, H-NMR, C-NMR, kütle spektroskopisi ile kanıtlanmıştır. Optikçe aktif bileşiklerin optik rotasyon değerleri polarimetre ile ölçülmüş ve özgül çevirme değerleri hesaplanmıştır. Bu bileşikler düşük gastrik yan etki göstermek üzere asetilsalisilik asitin amit türevleri olarak tasarlanmış ve aktivite özellikleri incelenmiştir. Sentezlenen bileşiklerin analjezik antiinflamatuar etkileri COX enzim inhibisyon deneyleriyle, oksijen elektrodu kullanarak, oksijen alımının başlangıç oranıyla izlenmesi şeklinde gerçekleştirmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentEczacılık Temel Bilimleritr_TR
dc.contributor.authorID184303tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record