Show simple item record

dc.contributor.advisorAydın, Halil Murat
dc.contributor.authorDeniz, Pelin
dc.date.accessioned2018-07-13T08:18:10Z
dc.date.available2018-07-13T08:18:10Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4670
dc.description.abstractTendon have an important function in transferring force from muscle to bone. Tendon metabolism can change the structural properties according to the applied mechanical forces.. The natural healing mechanism after the injuries it is inadequate for the complete repair of tendon tissue. Damage to tendon tissue causes loss of function and severe pain in daily life. In other words, the key to successful tendon tissue development is the provision of a culture medium that mimics the dynamics of the in vivo environment. For this reason, bioreactors are used to create suitable conditions in tendon tissue engineering. The difficulty of using natural grafts in the area of tendon tissue engineering has led researchers to develop biodegradable and biocompatible synthetic based tissue scaffolds. Poly (glycerol sebacate) (PGS) is a biodegradable polymer that is increasingly used in a variety of biomedical applications. This study aimed to show that mechanical stimulation improves progenitor tendon structure and mechanical properties by increasing proliferation of tenosites to PGS scaffolds. The synthesis phase of the PGS-based elastomer is composed of pre-polymerization and curing steps. In the prepolymerization step, the petri dish was weighed at a suitable scale and then placed in a microwave oven (Midea, China). The mixture to be prepolymerized was exposed to microwave iv radiation in a microwave at 650 W in medium/high setting for 1 minute x 5 times with 10 seconds intervals. In the curing step, a vacuum oven was used for 10,5 hours in order to cross-link the obtained prepolymer liquid (50 mbar, 150 °C). Optimized poly(glycerol-sebacate) scaffolds were cultured and then transferred to a dynamic culture based on a bioreactor from stationary culture. Cell culture studies were carried out for 12 days and examined by characterization methods such as scanning electron microscopy, live/dead staining, GAG/DNA analysis for days 4th, 7th and 12th. In addition, gene expression was examined using the real-time polymerase chain reaction (RT-PCR) method.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectpoli(gliserol-sebakat)
dc.subjectbiyoreaktör
dc.subjectmekanik stimülasyon
dc.subjectinsan tenositi
dc.subjectdoku mühendisliği
dc.titleTendon Doku Mühendisliği İçin Poli(Gliserol-Sebakat) (Pgs) Tabanlı Elastomerik Matrislertr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTendonlar kasları kemiğe bağlayarak kuvvet iletimini sağlayan dokulardır. Tendon metabolizması yapısal özelliklerini uygulanan mekanik kuvvetlere göre değiştirebilmektedir. Yaralanmalardan sonra tendonun sahip olduğu doğal iyileşme mekanizması dokunun tam olarak onarılmasında yetersizdir. İnsan tendon dokusunda oluşan hasarlar ve dejeneratif hastalıklar insanın günlük yaşantısında fonksiyon kaybına ve şiddetli ağrılara sebep olmaktadır. Başarılı tendon dokusunun geliştirilmesinin anahtarı, ortamın dinamiklerini in vivo olarak taklit eden kültür ortamının sağlanmasıdır. Bu nedenle, tendon doku mühendisliğinde uygun koşullar yaratmak için biyoreaktörler kullanılır. Tendon doku mühendisliği alanındaki doğal greft kullanmanın zorluğu araştırmacıları biyolojik olarak bozunabilen ve biyouyumlu sentetik bazlı doku iskeleleri geliştirmeye yöneltmiştir. Poli(gliserol-sebakat) (PGS) çeşitli biyomedikal uygulamalarda giderek artan şekilde kullanılan biyolojik olarak parçalanabilir, elastomerik bir polimerdir. Bu tez çalışması ile uygulanan mekanik stimülasyonun, tenositlerin PGS doku iskelelerine proliferasyonunun arttırılmasıyla progenitör tendon yapısının geliştirilmesi amaçlanmıştır. PGS polimerinin sentez aşaması prepolimerizasyon ve kürlenme aşamalarından oluşmaktadır. Prepolimerizasyon aşamasında polimerin yapısına giren monomerler, 1 dakika x 5 ii kez ve 10 saniye aralıklarla mikrodalga fırın içerisinde mikrodalga ışımasına maruz bırakılmıştır. Kürlenme basamağında ise elde edilmiş prepolimer halindeki viskoz sıvının, vakumlu etüv içerisinde 10,5 saat boyunca (50 mbar, 150 °C) çapraz bağlanması sağlanmıştır. Çalışmalar sonucu optimize edilen poli(gliserol-sebakat) doku iskelesine hücre ekilmiş daha sonra durağan kültürden, biyoreaktör tabanlı dinamik kültüre aktarılmıştır. Bu tez çalışması, mekanik stimülasyonun, tenositlerin PGS iskelelerine proliferasyonunu artırarak progenitör tendon yapısını ve mekanik özellikleri geliştirdiğini göstermeyi amaçlamıştır. 12’şer günlük hücre kültür çalışmaları yapılmış olup, 4., 7. ve 12. günler için taramalı elektron mikroskobu, canlı/ölü boyama, GAG/DNA analizi gibi karakterizasyon yöntemleri ile incelenmiş, eş zamanlı polimeraz zincir reaksiyonu (RT-PCR) yöntemi kullanılarak gen ekspresyonu incelenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyomühendisliktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record