Show simple item record

dc.contributor.advisorDiril, Nuran
dc.contributor.authorMetin, Serpil
dc.date.accessioned2018-07-05T11:20:59Z
dc.date.available2018-07-05T11:20:59Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.date.submitted2018-06-01
dc.identifier.citationMETİN, S.,2018,Bazı Plantago ekstrelerinin antimutajenik etkilerinin Salmonella/Escherichia coli WP2 test sistemiyle belirlenmesi , Ames Test, Antimutajenite,HACETTEPE ÜNİVERSİRTESİ, ANKARA, TÜRKİYEtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4608
dc.description.abstractHuman beings encounter several natural or artificial environmental agents throughout their lives. In the protection against the detrimental effects of these agents that might endanger human health more or less, or in the extermination of such effects, some plants and secondary metabolites come to the fore because of their antimutagenic potential. Plantago species are known to be rich in secondary metabolites. In this study, antimutagenic effects of methanol extracts that were obtained from the aerial parts of five types/subtypes that belong to Plantago species that grow in Turkey (Plantago major subsp. Plantago intermedia, P.major major subsp. major, Plantago scabra, Plantago holosteum, Plantago lagopus) were analysed with Ames test system and E.coli WP2 test system. The study has been carried out with the use of Salmonella typhimurium TA 98, TA100 and TA 102 strains in the Ames test system, and with the use of Escherichia coli WP2 uvr A strain in the E.coli WP2 test system. When the results obtained within the study were considered together, it was observed that the plant type that had maximum antimutagenic activity was Plantago major subsp. major that showed antimutagenic activity at varying rates in all concentrations that were applied on TA 102, TA 100 and E.coli WP2 strains. Especially the effects of Plantago major subsp. intermedia (48 % inhibition, 400 µg/plate concentration) and Plantago major subsp. major (47 % inhibition, 100 µg/plate concentration; 45 % inhibition, 25 µg/plate concentration) extracts on the E.coli WP2 strain were remarkable. It was also determined that the extract obtained from Plantago scabra type had moderate antimutagenic activity in all concentrations applied on TA 100 strain (39 % maximum inhibition, 100 µg/plate concentration). While Plantago lagopus extract showed weak antimutagenic activity for all Salmonella typhimurium strains in 400 µg/plate concentration, 29 % inhibition was obtained in the Escherichia coli WP2 uvr A strain at this dose. It was observed that Plantago holosteum extract showed weak antimutagenic activity in all strains. In conclusion, it was determined that species /subspecies that belong to Plantago carried antimutagenic activity, and further study could be suggested in terms of various parameters.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET i ABSTRACT iii TEŞEKKÜR v İÇİNDEKİLER DİZİNİ vi ÇİZELGELER DİZİNİ viii ŞEKİLLER DİZİNİ ix 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİ 4 2.1. Mutajenite ve Karsinojenite 4 2.2. Antimutajenite 5 2.3.Bitki Bileşikleri ve Terapötik Özellikleri 7 2.3.1.Sekonder Metabolitler 8 2.3.2.Fenolik Bileşikler 9 2.4. Plantaginaceae Familyası 13 2.4.1. Plantago Türlerinin Kullanım Alanları 13 2.4.2.Türkiye’ de Plantago Bitkisi 15 2.5. Antimutajenite Çalışmalarında Kullanılan Test Sistemleri 21 2.5.1. Ames Test Sistemi 22 2.5.1.1. Histidin mutasyonu 23 2.5.1.1. rfa mutasyonu 24 2.5.1.1. R faktörü 25 2.5.2. Escherichia coli WP2 Test Sistemi 25 3. MATERYAL VE METOD 26 3.1. Çalışmada Kullanılan Test Suşları 26 3.2. Çalışmada Kullanılan Bitki Ekstreleri 26 3. 3. Çalışmada Kullanılan Kimyasal Maddeler 27 3. 3. 2. Pozitif Mutajenler 27 3. 3. 3. Diğer Kimyasal Maddeler 27 3. 4. Çalışmada Kullanılan Çözeltiler ve Besi Ortamları 27 3.5. Çalışmada Kullanılacak Suşların Üretilmesi 30 3.5.1. E.coli WP2 uvrA suşunun üreme durumunun belirlenmesi 30 3.5.1. S.typhimirium suşlarının üretilmesi 31 3.6. Çalışmada Kullanılacak Suşların Saklanması 31 3.7. Çalışmada Kullanılan Test Suşlarının Genetik Kontrolü 31 3.7.1. Histidin Gereksinim Kontrolü 31 3.7.2. Triptofan Gereksinimi Kontrolü 32 3.7.3. Biyotin Gereksinim Kontrolü 32 3.7.4. rfa ( Rough A ) Mutasyonu Varlığının Kontrolü 32 3.7.5. uvrB ve uvrA Mutasyonu Kontrolü 33 3.7.6. pKM101 Plazmit Varlığının Kontrolü 33 3.7.7.Kendiliğinden Geri Dönen Koloni Sayısının Kontrolü 36 3.8.Ames Test Sistemi 36 3.8.1. Sitotoksite Testi 36 3.8.2. Antimutajenite Testi 37 3.9. Sonuçların İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi 37 4. BULGULAR 38 5. TARTIŞMA 49 6. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 61 KAYNAKLAR 62 ÖZGEÇMİŞ 70tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectplantago türleri
dc.subjectames testi
dc.subjecte coli wp2 testi
dc.subjectantimutajenite
dc.titleBazı Plantago ekstrelerinin antimutajenik etkilerinin Salmonella/Escherichia coli WP2 test sistemiyle belirlenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnsanlar yaşamları boyunca doğal ya da yapay birçok çevresel ajan ile karşılaşmaktadır. İnsan sağlığına az ya da çok zarar verebilecek bu ajanların zararlı etkilerine karşı, korunma veya bunların yok edilmesinde bazı bitkiler ve sekonder metabolitleri antimutajenik potansiyelleri nedeniyle ön plana çıkmaktadır. Plantago cinsi bitkiler, sekonder metabolit açısından zengin içeriğe sahip bir cins olarak bildirilmektedir. Bu çalışmada Türkiye’de yetişen Plantago cinsine ait beş (Plantago major subsp. Plantago intermedia, Plantago major subsp. major, Plantago scabra, Plantago holosteum, Plantago lagopus ) tür/ alt türün toprak üstü bitki kısımlarından elde edilen metanollü ekstrelerin antimutajenik etkileri Ames testi sistemi ve E.coli WP2 test sistemi ile değerlendirilmiştir. Araştırma, Ames test sisteminde Salmonella typhimurium TA 98, TA100 ve TA 102 suşları, E.coli WP2 test sisteminde E. coli WP2 uvr A suşu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında elde edilen sonuçlar birlikte değerlendirildiğinde, en yüksek antimutajenik etkiye sahip bitki türünün TA 102, TA 100 ve E.coli WP2 suşları üzerine uygulanan tüm konsantrasyonlar için değişen oranlarda antimutajenik aktivite gösteren Plantago major subsp. major türü olduğu görülmektedir. Özellikle Plantago major subsp. intermedia (% 48 inhibisyon, 400 µg/plak konsantrasyon) ve Plantago major subsp. major (% 47 inhibisyon, 100 µg/plak konsantrasyon; % 45 inhibisyon, 25 µg/plak konsantrasyon) ekstrelerinin E.coli WP2 suşu üzerindeki etkileri dikkat çekicidir. Plantago scabra türünden elde edilen ekstrelerin ise TA 100 suşunda uygulanan tüm konsantrasyonlarda ( % 39 inhibisyon, 100 µg/plak konsantrasyon) orta derecede antimutajenik aktiviteye sahip olduğu saptanmıştır. Plantago lagopus ekstreler, 400 µg/plak konsantrasyonda tüm Salmonella typhimurium suşları için zayıf antimutajenik etki gösterirken Escherichia coli WP2 uvr A suşunda bu konsantrasyonda % 29 inhisyon değeri elde edilmiştir. Plantago holosteum ekstrelerin ise tüm suşlarda zayıf antimutajenik etki gösterdiği belirlenmiştir. Sonuç olarak Plantago bitkisine ait tür/alt türlerin antimutajenik aktivite taşıdıkları belirlenmiş olup, değişik parametreler açısından ileri çalışmaların yapılması önerilebilir.tr_TR
dc.contributor.departmentBiyolojitr_TR
dc.contributor.authorID10196243tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record