Show simple item record

dc.contributor.advisorZeybek , Naciye Dilara
dc.contributor.authorBahador , Elham
dc.date.accessioned2018-07-02T12:44:05Z
dc.date.available2018-07-02T12:44:05Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4575
dc.description.abstractOvarian cancer is clinically important, because they are diagnosed late and have metastasis when they are diagnosed. Epithelial-mesenchymal transition (EMT) plays role in the pathogenesis of ovarian cancer. Bone morphogenetic proteins (BMP), transcription factors and integrins are effective in the EMT process. Our hypothesis in this study is that there is an inverse correlation between BMP 2 and BMP 7 immunoreactivity in ovarian cancers. The immunoreactivities of BMP-2, BMP-7, ZEB2, ITG α5 and ITG β1 were determined by indirect immunoperoxidase in high grade serous ovarian cancer with and without lymph node metastasis and both indirect immunoperoxidase and immunofluorescence method was used for determing the immunreactivity of these molecules in SKOV-3 cell line. Data was evaluated by H-score analysis and the difference between the groups was statistically determined. The immunoreactivity of BMP-2 and ZEB2 was found significantly stronger in both ovary and lymph node samples with lymph node metastasis (p <0.000, p <0.000). BMP-7 immunereactivity was observed stronger in ovarian tissues without lymph node metastasis. The immunoreactivity of ITG α5 immunoreactivity was stronger in ovarian tissues without lymph node metastasis (p <0.001). The tumor cells showed stronger ITG β1 immunoreactivity in lymph node samples with lymph node metastasis and ovary samples without lymph node metastasis (p <0.001). In vivo and in vitro results of our study showing strong positive immunreativity of BMP-2 and weak immunoreactivity of BMP-7 in tumor cells confirmed our hypothesis and showed BMP-2 and BMP-7 has inverse correlation. Changes in the expression of BMPs affect progression in ovarian cancer. Increase in the level of BMP-7 expression may play a role in protective mechanisms from ovarian cancers.en
dc.description.sponsorshipÇalışmamız Hacettepe Üniversitesi Bilimsel Araştırmalar Birimi (TSA-2017-13046) tarafından desteklenmiştir.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT Vİİİ İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xvii 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1 Over kanserleri 3 2.2 Epitel-mezenkimal geçiş (EMT) 4 2.3 Kemik morfojen protein (BMP) 6 2.3.1 BMP’ler ve kanser 8 2.4 Çinko parmak E-box bağlayıcı homeobox 2 (ZEB2) 9 2.5 Metastaz 10 2.6 İntegrinler 12 3. GEREÇ ve YÖNTEM 16 3.1 Gereç 16 3.1.1 Hasta gruplarının belirlenmesi 16 3.2. Histokimya ve İmmunohistokimya Yöntemi 16 3.2.1 Doku Kesitlerinin Alınması 16 3.2.2. Kullanılan Malzemelerin Hazırlanması 16 3.2.3. Histokimya Yönteminin Uygulanması 21 3.2.4 İmmunohistokimya Yönteminin Uygulanması 22 3.3 Hücre Kültürü 25 3.3.1 Over kanseri hücre hattı kültürü 25 3.3.2. SKOV-3 Over Kanseri Hücrelerinde İmmunositokimya Yönteminin Uygulanması 25 3.4 Kesitlerin Görüntülenmesi 29 3.5 İmmunohistokimya ve İmmunositokimya İşaretlenmesinin Değerlendirilmesi 29 3.6 İstatistiksel analiz 29 4. BULGULAR 31 4.1 Hasta verilerinin değerlendirilmesi 31 4.1.1 Hastaların demografik özellikleri 31 4.2 Seröz over karsınom vakalarında over dokusu ve lenf nodunun histopatalojik değerlendirilmesi 31 4.3 Hasta Gruplarında Tümör Hücreleri ve Tümör Stromasında İmmunohistokimyasal İşaretlenmelerinin Değerlendirilmesi 34 4.3.1 BMP-2 ve BMP-7 immunreaktivitesi 34 4.3.2 ZEB2 immunreaktivitesi 35 4.3.3 ITG α5 Ve ITG β1 İmmunreaktivitesi 36 4.4 BMP-2, BMP-7, ZEB2, ITG α5 ve ITG β1 immunreaktivitelerinin gruplar arası karşılaştırılması 36 4.4.1 BMP-2 immunreaktivitesinin gruplar arası karşılaştırılması 37 4.4.2 BMP-7 immunreaktivitesinin gruplar arası karşılaştırılması 39 4.4.3 ZEB2 immunreaktivitesinin gruplar arası karşılaştırılması 41 4.4.4 ITG α5 İmmunreaktivitesinin Gruplar Arası Karşılaştırılması 43 4.4.5 ITG β1 İmmunreaktivitesinin Gruplar Arası Karşılaştırılması 45 4.5 BMP-2 Ve BMP-7 İmmunreaktivitelerinin Karşılaştırılması 47 4.6 SKOV-3 Hücre Hattı Kültürü 48 4.7 SKOV-3 Over Adenokarsinoma Hücre Hattına ait Hücrelerde İmmünperoksidaz ve İmmünfloresan İşaretlemelerin Değerlendirilmesi 49 4.8 SKOV-3 over adenokarsinoma hücre hattı hücrelerinde ITG α5, ITG beta1’in çift immünofloresan işaretlemesi 55 4.9 SKOV-3 Over Adenokarsinoma Hücre Hattına Ait Hücrelerde İmmünperoksidaz ve İmmünfloresan İşaretlemelerin H-skor ve İstatistiksel Analiz Değerlendirilmesi 56 5. TARTIŞMA 58 6. SONUÇLAR 63 7. KAYNAKLAR 66 8. EKLER EK-1. Tez Çalışması İle İlgili Etik Kurul İzni 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectOver Kanseritr_TR
dc.subjectEMT
dc.subjectBMP-7
dc.subjectBMP-2
dc.subjectZEB2
dc.subjectintegrin α5
dc.subjectintegrin β1
dc.titleOver Kanserlerinde Bmp-7 ve Bmp-2 Nin İnvazyon ve Metastazdaki Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetOver kanserleri geç dönem tanı koyulmaları ve tanı aldıklarında metastaz yapmış olmaları nedeniyle klinikte önem taşımaktadır. Epitel-mezenkim geçişi (EMT) over kanserlerinin patogenezinde rol oynamaktadır. Kemik morfojen proteinleri (BMP), transkripsiyon faktörleri ve integrinler EMT sürecinde etkilidir. Bu çalışmada hipotezimiz, over kanserlerinde BMP-2 ve BMP-7 immünreaktiviteleri arasında ters korelasyon olduğudur. Çalışmamızda, lenf nodu tutulumu olan ve olmayan yüksek dereceli seröz over kanserinde BMP-2, BMP-7, ZEB2, ITG α5, ITG β1 immünreaktiviteleri indirekt immünperoksidaz ile, SKOV-3 hücre hattında indirekt immünperoksidaz ve immünofloresan yöntemi ile işaretlendikten sonra H-skor analiz ile değerlendirildi. Gruplar arası fark istatistiksel olarak belirlendi. BMP-2 ve ZEB2 immünreaktivitesi lenf nodu tutulumu olan hem over hem lenf nodu örneklerinde anlamlı olarak daha güçlü bulundu (p<0,000, p<0,000). BMP-7 ile lenf nodu tutulumu olmayan over dokusu örneklerinde daha güçlü immünreaktivite gözlendi. ITG α5 immünreaktivitesi lenf nodu tutulumu olmayan over dokusu örneklerinde daha güçlü saptandı (p<0,001). ITG β1 immunreaktivitesi lenf nodu tutulumu olmayan over dokusu ve lenf nodu tutulumu olan lenf nodu örneklerinde anlamlı olarak daha güçlü bulundu (p<0,001). Çalışmamızın in vivo ve in vitro sonuçları tümör hücrelerinde BMP-2 ile güçlü immunreaktivite, BMP-7 ile zayıf immünreaktivite gözlenmesi hipotezimizi doğrulamaktadır. Over kanserinde BMP-2 ve BMP-7 ifadeleri ters korelasyon göstermektedir. BMP’lerdeki değişiklikler over kanserinde progresyonu etkilemektedir. BMP-7 artışı koruyucu mekanizmalarda rol oynayabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentHistoloji ve Embriyolojitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record