Show simple item record

dc.contributor.advisorSamur, F. Gülhan
dc.contributor.authorMançu Tülek, Tuğba
dc.date.accessioned2018-06-12T11:30:54Z
dc.date.available2018-06-12T11:30:54Z
dc.date.issued2018-06
dc.date.submitted2018-06-01
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4544
dc.description.abstractMançu Tülek T. The Evaluation of Knowledge Levels and Attitudes towards Diabetes among Adults who Has Type 2 Diabetes and Continue the School of Diabetes in Ankara. Hacettepe University, Institute of Health Sciences, Dietetic Programme, Master’s Thesis, Ankara, 2018. The constant elements of the treatment of diabetes which becomes increasingly common both in the world and in our country are patient education, medical nutrition therapy and exercise. The current study aims to determine the general health and dietary conditions of individuals with type2 diabetes between the age of 27 and 73 who receive comprehensive diabetes education and to evaluate the effect of education on the level of dietary knowledge and attitudes toward diabetes. General health and dietary conditions, food consumption frequencies, anthropometrics, HbA1c levels in the blood, levels of dietary knowledge before and after the education, and attitudes towards diabetes of 80 voluntary adults who are educated in schools of diabetes in Ankara, are evaluated using Diabetes Attitude Scale (DAS). When the results of dietary knowledge tests conducted both at the beginning and at the end of the school of diabetes are compared, a significant increase in the number of correct answers is detected. The average of correct answers for 35 questions before the education increased from 21,05±4,7 (60% of total) to 23,9±4,1 (68,3% of total) after the school ended (p<0,05). When the dietary knowledge test results are compared according to the individuals’ anthropometric measurements, a significant increase is found in the number of correct answers of mildly fat and fat groups as well as the individuals with high waist circumference (p<0,05). When the individuals are classified according to their HbA1c levels (HbA1c <%7 and ≥%7), a significant increase is found in both groups’ correct answers (p<0,05). As a result of DAS conducted before and after the school of diabetes, the attitudes of patients towards diabetes is found to be positive (p>0,05). The DAS results of individuals before and after the school didn’t show significant difference according to the body-mass index (BMI), waist circumference and HbA1c levels (p>0,05). Diabetes school lessons have been completed in 1 day or 4-6 weeks and DAS results of individuals who completed the lessons in 4-6 weeks are found to be significantly higher than those completed the lessons in 1 day. In the current study, the schools of diabetes are found to provide a significant increase in dietary knowledge levels. It is beneficiary to conduct new research regarding the issue using long-term follow up of patients and work in order to increase the effectiveness of the schools of diabetes.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ xii ŞEKİLLER DİZİNİ xiv TABLOLAR DİZİNİ xv 1. GİRİŞ 1 1.1. Kurumsal Yaklaşımlar 1 1.2. Amaç ve Varsayım 2 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Diyabetin Tanımı ve Epidem x 3.3. Verilerin Toplanması ve Değerlendirilmesi 25 3.3.1. Anket Formu 25 3.3.2. Antropometrik Ölçümler 25 3.3.3. Biyokimyasal Bulgular 26 3.3.4. Besin Tüketim Sıklığı 26 3.3.5. Beslenme Bilgi Testi 26 3.3.6. Diyabet Tutum Ölçeği 27 3.3.7. Verilerin İstatistiksel Olarak Değerlendirilmesi 27 4. BULGULAR 29 4.1. Bireylere İlişkin Genel Özellikler 29 4.2. Bireylerin Genel Sağlık Durumlarına İlişkin Bulgular 31 4.3. Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarına İlişkin Bulgular 34 4.4. Bireylerin Besin Tüketim Sıklığı 36 4.5. Bireylerin Antropometrik Ölçümleri ve Kan HbA1c Düzeyleri 39 4.6. Beslenme Bilgi Testine Ait Bulgular 40 4.7. Diyabet Tutum Ölçeğine Ait Bulgular 42 4.8. Beslenme Bilgi Testi ile Diyabet Tutum Ölçeği Arasındaki İlişki 45 4.9. Diyabet Okullarının Süresine Göre Bireylerin Beslenme Bilgisi ve Diyabet Tutumu 46 5. TARTIŞMA 49 5.1. Bireylere İlişkin Genel Özelliklerin Değerlendirilmesi 49 5.2. Bireylerin Genel Sağlık Durumlarına İlişkin Bulguların Değerlendirilmesi 52 5.3. Bireylerin Beslenme Alışkanlıklarına Göre Değerlendirilmesi 54 5.4. Bireylerin Antropometrik Ölçümlerinin ve HbA1c Düzeylerinin Değerlendirilmesi 58 5.5. Bireylerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi 59 5.6 Bireylere Uygulanan Diyabet Tutum Ölçeğine Ait Bulguların Değerlendirilmesi 63 5.7 Bireylerin Beslenme Bilgisi ve Diyabet Tutumu Arasındaki İlişkiye Ait Bulguların Değerlendirilmesi 66 6. SONUÇLAR 68 xi 7. ÖNERİLER 73 8. KAYNAKLAR 75 9. EKLER EK-1: Etik Kurul Onayı ve Araştırma Amaçlı Çalışma İçin Onay Formu EK-2: Anket Formu 10. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTip2 diyabettr_TR
dc.subjectDiyabet okulutr_TR
dc.subjectBeslenme bilgisitr_TR
dc.subjectDiyabet tutum ölçeğitr_TR
dc.titleAnkara'da Diyabet Okuluna Devam Eden Tip2 Diyabetli Yetişkin Bireylerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin ve Diyabet Tutumlarının Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetMançu Tülek T. Ankara'da Diyabet Okuluna Devam Eden Tip2 Diyabetli Yetişkin Bireylerin Beslenme Bilgi Düzeylerinin ve Diyabet Tutumlarının Değerlendirilmesi. Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Diyetetik Programı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2018. Dünyada ve ülkemizde görülme sıklığı gittikçe artan diyabet tedavisinin değişmez ögeleri hasta eğitimi, tıbbi beslenme tedavisi ve egzersizdir. Bu çalışma, kapsamlı bir diyabet eğitimi alan tip2 diyabetli bireylerin genel sağlık ve beslenme durumlarını belirlemek, eğitimin beslenme bilgi düzeylerine ve diyabet tutumlarına etkisini değerlendirmek amacıyla yapılmıştır. Ankara’daki diyabet okullarında eğitim alan 27 ile 73 yaşları arasında tip2 diyabetli gönüllü 80 yetişkin bireyin genel sağlık ve beslenme durumları, besin tüketim sıklıkları, antropometrik ölçümleri, kan HbA1c düzeyleri ile eğitim öncesi ve sonrası beslenme bilgi düzeyi ve Diyabet Tutum Ölçeği (DTÖ) kullanılarak diyabet tutumları değerlendirilmiştir. Diyabet okuluna başlarken ve okulu tamamladıktan sonra yapılan beslenme bilgi testi sonuçları karşılaştırıldığında, doğru cevap sayılarında önemli bir artış olduğu belirlenmiştir. Eğitim öncesinde beslenme bilgi testinin sonucunda 35 soruya verilen doğru cevap sayısı ortalaması 21,05±4,7 (toplam sorunun %60)’den okul tamamlandıktan sonra 23,9±4,1 (toplam sorunun %68,3)’e yükselmiştir (p<0,05). Bireylerin antropometrik ölçümlerine göre beslenme bilgi testi sonuçları karşılaştırıldığında, hafif şişman ve şişman grup ile bel çevresi yüksek olan bireylerde doğru cevap sayısında önemli bir artış olduğu bulunmuştur (p<0,05). HbA1c düzeylerine göre sınıflanan bireylerde (HbA1c <%7 ve ≥%7) her iki grubun da doğru cevap sayısındaki artış anlamlı bulunmuştur (p<0,05). Hastalara diyabet okulu öncesi ve sonrası yapılan DTÖ sonucunda hastaların diyabet tutumları pozitif bulunmuştur. Bireylerin diyabet okulu öncesi ve sonrası DTÖ puanları beden kütle indeksi (BKİ), bel çevresine ve HbA1c düzeylerine göre anlamlı farklılık göstermemiştir (p>0,05). Diyabet okulu eğitimleri 1 gün içerisinde ya da 4-6 haftada tamamlanmakta olup, 4-6 haftalık diyabet okullarını tamamlayan bireylerin DTÖ sonuçları 1 günlük eğitimi alanlara göre anlamlı düzeyde yüksek bulunmuştur. Bu çalışmada, diyabet okulu eğitimlerinin beslenme bilgi düzeylerinde önemli artışlara neden olduğu gösterilmiştir. Konu ile ilgili hastaların uzun dönem izlemiyle yeni araştırmaların ve diyabet okullarının etkinliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların yapılması faydalı olacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record