Show simple item record

dc.contributor.advisorSUCULARLI, CEREN
dc.contributor.authorARSLANTAŞ GÜZEL, MELDA
dc.date.accessioned2018-04-27T08:00:09Z
dc.date.available2018-04-27T08:00:09Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-04-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4457
dc.description.abstractInvasive Ductal Breast Carcinoma is an important problem in our country as it is in all over the world. For in situ breast cancer patients, the five-year survival rate is 52%, while for metastatic breast cancer patients this rate falls to 16%. Prevention and treatment of metastasis is the main focus of cancer research because of the high mortality rate and lack of an effective treatment. In this study, missense mutations, which were detected in İnvasive Ductal Breast Carcinoma and non-invasive breast carcinoma in situ Ductal Carcinoma, were obtained from the COSMIC database. Among these mutations, only those belonging to Invasive Ductal Breast Carcinoma were selected. In silico investigation of the effect of these mutations and finding mutations that have might have a deleterious effect on protein structure/function were aimed. The pathogenicity predictions of missense mutations were performed by using PredictSNP v1 and 69 genes with deleterious mutations were obtained. The pathways of the obtained genes were determined and ‘adherens junction’, which was thought to be one of the causes of Invasive Ductal Carcinoma invasion and metastasis, was selected. The mutations that were detected in genes (RHOA, Ep300, TCF7L2, CTNNB1, CREBBP, and EGFR), which belong to this pathway, were shown on three dimensional protein structures and the effect on protein structure/function was investigated. When literature search for mutations was made, it was observed that these mutations were also found in different cancers and it was shown that these mutations might also be important for invasive ductal breast carcinoma. For these reasons, our findings may provide meaningful results for the invasion and metastasis of Invasive Ductal Breast Carcinoma.tr_TR
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER VE KISALTMALAR xi ŞEKİLLER xii TABLOLAR xiv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1.Kanser 3 2.2. Kanser Metastası Süreçleri 4 2.3. Hücre-Hücre Adezyonu 5 2.4. Hücre İçi Sinyal Mekanizmaları 5 2.5. İnvasiv Duktal Meme Karsinoması 7 2.5.1. RHOA 8 2.5.2. CREBBP 9 2.5.3. TCF7L2 9 2.5.4. Ep300 10 2.5.5. CTNNB1 10 2.5.6. EGFR 10 2.6. Yanlış anlamlı mutasyon 11 2.7. COSMIC (the Catalogue Of Somatic Mutations In Cancer) Veri Tabanı 12 2.8. PredictSNP1.0 Tahmin Aracı 14 2.9. Rotamer Kütüphaneleri 15 3. GEREÇ VE YÖNTEM 16 3.1. İlgili Genlerin Elde Edilmesi 16 3.2. Genlere Ait Amino Asit Dizilerinin Elde Edilmesi 17 3.3. Mutasyonların Değerlendirilmesi 17 3.4. Metastas ve İnvasyon İle İlişkili Olabilecek Mutasyona Sahip Genler 17 3.5. Zararlı Mutasyonların Proteinlerin 3 Boyutlu Yapıları Üzerinde Görüntülenmesi 18 4. BULGULAR 21 4.1. İlgili Genler 21 4.2. Zararlı Mutasyonlara Sahip Genler 21 4.3. David-Kegg 23 4.4. Seçilen Genlere Ait Protein Modellerinin ve Mutasyonların Proteinlerin 3 Boyutlu Yapıları Üzerinde Görüntülenmesi 28 5. TARTIŞMA 36 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 41 6.1. Sonuç 41 6.2. Öneriler 41 7. KAYNAKLAR 42 8. EKLER EK-1: PredictSNP1.0’a yüklenen ve ‘zararlı’ olarak tahmin edilen mutasyona sahip genler ve genlere ait mutasyonlar. EK-2: PredictSNP’e yüklenen 311 adet gene ait mutasyonlar ve tahmin sonuçları. EK-3: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzinleri. 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectinvaziv duktal meme kanseritr_TR
dc.subjectyanlış anlamlı mutasytr_TR
dc.subjectprotein yapı ve fonksiyonutr_TR
dc.subjectin silico analiztr_TR
dc.titleİnvasiv Duktal Meme Karsinoması ile İlişkili Yanlış Anlamlı Mutasyonların Olası Yapısal ve Fonksiyonel Etkilerinin In Silico Tahmini ve Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİnvasiv Duktal Meme Karsinoması tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemli bir sorundur. İn situ meme kanseri hastaları için beş yıllık sağ kalım % 52 olmasına karşılık, metastatik meme kanseri hastaları için bu oran % 16'ya düşmektedir. Yüksek ölüm oranı ve etkili tedavilerin olmaması nedeniyle, metastasın önlenmesi ve tedavisi kanser araştırmalarının odak noktasıdır. Bu çalışmada, somatik mutasyon kataloğu COSMIC veri tabanından elde edilen İnvasiv Duktal Meme Karsinoması ve invasiv olmayan meme karsinoması türü olan İn Sitü Duktal Karsinoma örneklerine ait yanlış anlamlı mutasyonlardan sadece İnvasiv Duktal Meme Karsinomaya ait olanların seçilerek bu mutasyonların etkilerinin in silico olarak araştırılması, protein yapısı ve fonksiyonu üzerinde zararlı etkiye sahip mutasyonların saptanması amaçlandı. Yanlış anlamlı mutasyonların patojenite tahminleri PredictSNP v1 kullanılarak gerçekleştirildi ve 69 adet zararlı mutasyona sahip gen elde edildi. Elde edilen genlerin hangi yolaklara ait oldukları saptanarak İnvasiv Duktal Meme Karsinoması’nın invasyon ve metastasa sebep olabileceği düşünülen ‘aderens bağlantı yolağı’ ileri araştırmalar için seçildi. Bu yolağa ait genlerin (RHOA, Ep300, TCF7L2, CTNNB1, CREBBP ve EGFR) üç boyutlu protein yapıları oluşturuldu ve genlerde saptanan mutasyonların üç boyutlu protein yapıları üzerinde gösterilmeleri ve protein yapı/fonksiyonuna etkileri araştırıldı. Saptanan mutasyonlar ile ilgili literatür taraması yapıldığında farklı kanserlerde de bu mutasyonların meydana geldiği gözlemlendi ve bu mutasyonların İnvasiv Duktal Meme Karsinoması için de önemli olabileceği gösterildi. Bu nedenlerle, bulgularımız İnvasiv Duktal Meme Karsinomasının invasyon ve metastası için anlamlı sonuçlar sağlayabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentDiğertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record