Show simple item record

dc.contributor.advisorKöksal, Deniz
dc.contributor.authorİbrahimov, Ferhad
dc.date.accessioned2018-03-27T07:56:45Z
dc.date.available2018-03-27T07:56:45Z
dc.date.issued2018
dc.date.submitted2018-02
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4426
dc.description.abstractThe best survival rates of lung cancer patients are seen in those who underwent resection. Detailed preoperative pulmonary evaluation of such patients is of critical value in order not to deprive a patient from a potentially curative surgery. Cardiopulmonary Exercise Testing (CPET) is an important preoperative study because of its ability to detect disturbance in oxygen transport system which inturn is related to development of postoperative complications. The aim of this study is to identify the value of peak oxygen consumption (peak VO2) measurement in predicting early postoperative complications in early stage lung cancer patients. All the patients who were diagnosed as lung cancer and candidates for surgey in the Departments of Chest Surgery and Chest Diseases between February 2015 and February 2017 were included in this propectively conducted study. CPET were performed. Peak VO2 measurement was performed to these patients by utilizing cycle ergometry and the current system (Fitmate®Med) during incremental exercise. All patients were on follow-up for postoperative complications (prolonged mechanical ventilation (>48 hrs), hypoxemia, respiratory failure, pneumonia, empyema, atelectasis, ARDS, pulmonary edema) for a period of 30 days. The mean age of 41 patients was 63.9±9.7 years. 28 patients underwent lobectomy, 13 pneumonectomy. PeakVO2 value was higher than 15 ml/kg/min in all of the patients. While there wasn’t any mortality, there were postoperative pulmonary complications in 8 patients (19.5%). Those were prolonged mechanical ventilation in 7 patients and empyema in 1 patient. Postoperative pulmonary complication rates were not different between lobectomies and pneumonectomies. The mean age of patients was similar in those patients with and without postoperative complications. When the patients were divided into two groups based on preoperative absolute values of FEV1 (≤1.5 L and >1.5 L) and ppoFEV1% (≤%30 and >%30), mean peakVO2 values, mean staying days in intensive care and hospital, postoperative pulmonary complication ratios were similar between groups. 14 patients who had a FEV1 ≤1,5 L and 11 patients who had a ppoFEV1 ≤%30 underwent successful surgical resections. In conclusion; peak VO2 measurement with CPET prevents patients to be deprived of a surgical resection that is an important treatment modality of lung cancer. Postoperative complications were in acceptable levels in patients with adequate peak VO2 values.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectResearch Subject Categories::MEDICINEtr_TR
dc.subjectPik oksijen tüketimitr_TR
dc.subjectPre-operatif değerlendirme
dc.titlePik Oksijen Tüketimi Ölçümünün Erken Evre Akciğer Kanserli Hastalarda Postoperatif Komplikasyonları Öngörmedeki Değeritr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetAkciğer kanserli hastalarda en iyi sağkalım oranları cerrahi rezeksiyon yapılan hastalarda elde edilmektedir. Ayrıntılı pre-operatif pulmoner değerlendirme yapılması, hastanın potansiyel küratif bir tedaviden mahrum bırakılmaması için kritik öneme sahiptir. Kardiyopulmoner egzersiz testleri (KPET), post-operatif komplikasyon gelişimiyle ilişkili olan oksijen transport sistemindeki bozuklukları saptayabilme özelliği nedeniyle pre-operatif pulmoner değerlendirmede önemli bir tetkiktir. Bu çalışmanın amacı KPET ile pik oksijen tüketimi (PikVO2) ölçümünün erken evre akciğer kanserli hastalarda post-operatif komplikasyonları öngörmedeki değerini ortaya koymaktır. Prospektif olarak yürütülen çalışmaya, Şubat 2015 - Şubat 2017 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı veya Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalında akciğer kanseri tanısı konan ve cerrahi tedavi adayı olan tüm hastalar dahil edilerek KPET yapılmıştır. PikVO2 ölçümü, mevcut sistem (Fitmate®Med) ile bisiklet ergometri kullanılarak artan egzersiz sırasında yapılmıştır. Hastalar 30 gün süreyle post-operatif pulmoner komplikasyonlar (uzamış mekanik ventilasyon >48 saat, hipoksemi, solunum yetmezliği, pnömoni, ampiyem, atelektazi, ARDS, pulmoner ödem) açısından takip edilmiştir. Çalışmaya alınan 41 hastanın yaş ortalaması 63,6±9,7 yıldır. Hastaların 28'ine lobektomi, 13'üne pnömonektomi yapılmıştır. Tüm hastalarda pikVO2 değeri 15 ml/kg/dk’nın üzerindedir. Hiçbir hastada mortalite gelişmezken, 8 hastada (%19,5) post-operatif pulmoner komplikasyon gelişmiştir. Bunların 7’si uzamış mekanik ventilasyon ihtiyacı, 1 tanesi ampiyemdi. Lobektomi veya pnömonektomi yapılan hastalar arasında komplikasyon gelişimi açısından fark bulunmamıştır. Komplikasyon gelişen ve gelişmeyen hastaların yaşları benzerdir. Hastalar pre-operatif mutlak FEV1 (≤1,5 L ve >1,5 L) ve ppoFEV1% (≤%30 ve >%30) değerlerine göre iki gruba ayrılarak karşılaştırıldığında, grupların ortalama pikVO2 değerlerinin benzer olduğu ve post-operatif dönemde ortalama yoğum bakımda kalış, hastane yatış sürelerinin ve pulmoner komplikasyon gelişme oranlarının benzer olduğu görülmüştür. FEV1 ≤1,5 L olan 14 hasta, ppoFEV1 ≤%30 olan 11 hasta başarıyla opere edilmiştir. Sonuç olarak; KPET ile pikVO2 ölçümü, hastaların akciğer kanseri için önemli bir tedavi olan cerrahi rezeksiyondan mahrum kalmalarını önlemektedir. Yeterli pikVO2 düzeyi olan hastalarda post-operatif komplikasyonlar kabul edilebilir düzeydedir.tr_TR
dc.contributor.departmentGöğüs Hastalıklarıtr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record