Show simple item record

dc.contributor.advisorDuzgun, Irem
dc.contributor.authorHaksever, Bünyamin
dc.date.accessioned2018-02-19T13:25:04Z
dc.date.available2018-02-19T13:25:04Z
dc.date.issued2018-02-16
dc.date.submitted2018-02-08
dc.identifier.citationSağlıklı Bireylerde Fonksiyonel Hareketli Denge Sistemi ile Denge Tahtası Eğitiminin Denge Ve Fonksiyonel Düzey Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4328
dc.description.abstractThe aims of this study were Functional Movement Balance System which ensure postural balance training with multi joint angle movement and body position and comparıson of this system and standard balance training on static, dynamic balance and functionality. Lots of system which develop balance and postural control are used in limited area and floor surfaces of them is stabil. The exercises of standard balance system have some limitation about adaptation of daily movement 36 healty sports subjects who aged 18-30 years were volunteered to participate in the study. They were randomly separated into two groups. In the study group 18 healthy subjects who have taken balance functional training with DIBA were enrolled on this study for 8 weeks. In the control group 18 healthy subjects who have taken balance and functional training with standart balance equipment (balance board, wobble board and BOSU) were enrolled on this study for 8 weeks. All of subjects were assessed pre-training, 4th weeks and 8th weeks. All of the subjects were assessed with Flamingo Balance Test (FBT) for static balance, Y Balance Test (YBT) for dynamic balance, One Leg Hop test (OLH) and Front reach test (FRT) for functionality. Results of this study Anterior parameter of YBT in (p=0,001), FDT in measurement of 8th weeks (p=0,024), OLH test in measurement of 4th weeks (p=0,012), and measurement of 8th weeks (p=0,016), has shown significantly difference in favour of study groups, between groups. All of the other test didnt shown any difference between groups (p>0,005). According to this study, because of DIBA has positive effects on functionality and balance which might be used instead of standard balance equipment or be used with standard balance equipment.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii TEŞEKKÜR iv ÖZET v ABSTRACT vi İÇİNDEKİLER vii SİMGELER VE KISALTMALAR DİZİNİ ix ŞEKİLLER DİZİNİ x TABLOLAR DİZİNİ xi 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Denge 3 2.1.1. Denge Çeşitleri 3 2.1.2. Denge Sistemleri 5 2.1.3. Dengenin Kontrolü 10 2.2. Propriosepsiyon ve Dengenin Etkilenimi 11 2.3. Dinamik Postüral Kontrol ve Denge 11 2.4. Denge ve Fonksiyonel Antrenmanın Spordaki Önemi 14 2.5. Denge ve Fonksiyonel Ölçümler 16 2.5.1. Hareket Analiz Sistemleri 16 2.5.2. Vücut Salınımı Ölçümleri 16 2.5.3. EMG Ölçümleri 16 2.5.4. Denge Ölçümleri 17 2.5.5. Fonksiyonel Ölçümler 18 2.6. Fonksiyonel Antrenman ve Denge Ekipmanları 18 3. BİREYLER VE YÖNTEM 21 3.1. Bireyler 21 3.2. Yöntem 24 3.2.1. DİBA’nın mekanizması 24 3.2.2. Demografik Bilgiler 25 3.2.3. Değerlendirme Yöntemleri 25 3.3. Denge ve fonksiyonel eğitim programı 30 3.3.1.Çalışma grubu uygulama protokolü 31 3.3.2.Kontrol grubu uygulama protokolü 35 3.4. İstatistiksel Analiz 41 4. BULGULAR 42 4.1. Demografik bulgular 42 4.2. Klinik Bulgular 42 4.2.1.Dinamik Denge değerlendirmesi 42 4.2.2. Statik Denge değerlendirmesi 46 4.2.3.Alt ekstremite fonksiyonel performans değerlendirmesi 47 4.2.4. Fonksiyonel uzanma değerlendirmesi 49 5.TARTIŞMA 51 5.1.Denge 55 5.1.1.Dinamik Denge 55 5.1.2.Statik Denge 58 5.2. Fonksiyonel Parametreler 60 5.3. Çalışmanın Limitasyonları 63 5.4. Çalışmanın Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bilimine Katkıları 63 6. SONUÇLAR ve ÖNERİLER 65 7.KAYNAKLAR 68 8.EKLER EK 1: Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzinleri EK 2: Tez Çalışması ile İlgili Bildiriler ve Yayınlar EK 3: Değerlendirme Formu EK 4: Patent Hakkı Belgesi 9.ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectDengetr_TR
dc.subjectPostüral kontrol
dc.subjectfonksiyonel egzersiz
dc.titleSağlıklı Bireylerde Fonksiyonel Hareketli Denge Sistemi ile Denge Tahtası Eğitiminin Denge ve Fonksiyonel Düzey Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÇalışmanın amacı, çoklu eklem açı ve pozisyonlarda postüral denge eğitimi gerçekleştirmeyi sağlayan Fonksiyonel Hareketli Denge Sistemi’nin statik, dinamik denge ve fonksiyonellik yönünden etkinliğinin standart denge sistemleri ile karşılaştırılmaktır. Denge ve postural kontrolü geliştirmek için kullanılan bir çok sistem belirli hareket sınırları içerisinde ve taban yüzeyi hareketsiz iken kullanılmaktadır. Standart denge sistemi egzersizleri günlük hareketlere uyumunda fonksiyonellik bakımından kısıtlı kalmaktadır. Çalışmaya yaşı 18-30 arasında olan 36 sağlıklı sporcu erkek gönüllü katıldı. Bireyler randomize olarak iki gruba ayırıldı. Çalışma grubuna dahil edilen 18 bireye DİBA (Dynamic Inovative Balance) ile denge ve fonksiyonel eğitim uygulanırken Kontrol grubuna dahil edilen 18 bireye standart denge ekipmanları (denge tahtası, wobble board ve BOSU) kullanılarak 8 hafta süreyle denge ve fonksiyonel eğitim uygulandı. Bireyler eğitim öncesi, eğitim sonrası 4. ve 8. haftalarda değerlendirildi. Bütün bireyler Statik dengesinin değerlendirilmesi için Flamingo denge testi (FDT), dinamik dengesinin değerlendirilmesi için Y denge testi (YDT), fonksiyonun değerlendirilebilmesi için tek bacak sıçrama testi (S) ile fonksiyonel uzanma testi (FUT) uygulandı. Çalışmanın sonucunda YDT’nin 8. Hafta ölçümünde anterior parametresinde (p=0,001), FDT’nin 8. Hafta ölçümünde (p=0,024), S testinin 4. Hafta ölçümünde (p=0,012), ve 8. Hafta ölçümünde (p=0,016), iki grup arasında çalışma grubu lehine istatistiksel olarak anlamlı fark bulundu. Diğer hiçbir parametrede iki grup arasında istatistiksel olarak fark bulunmadı (p>0,005). Bu çalışmaya göre, DİBA ile bireyin fonksiyon ve dengesi üzerinde olumlu etkiler sağladığından dolayı, standart denge ekipmanlarının yerine veya standart denge ekipmanları ile birlikte kullanılabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorID10182239tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record