Show simple item record

dc.contributor.advisorGörgün Baran, Aylin
dc.contributor.authorSüeroğlu, Ünal
dc.date.accessioned2017-12-08T08:52:47Z
dc.date.available2017-12-08T08:52:47Z
dc.date.issued2017-12-05
dc.date.submitted2017-12-06
dc.identifier.citationSÜEROĞLU, Ünal, İstanbul’daki Kadın Futbol Liglerinde Oynayan Futbolcuların Toplumsal Cinsiyet Algılarına İlişkin Niteliksel bir Analiz, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4096
dc.description.abstractThe topic of the thesis, in a general sense, is about how women footballers make sense of their roles of gender. Football, as a sport, has been in our lives for quite a long time. However, the history of women's football does not have a history as long as men's football both in the world and in Turkey. The effective factor here is that football is perceived as a male dominant sport and /or it is seen as part of the patriarchal world where only men dominate. However, nowadays this general scene is constantly attempted to be destroyed and women have started taking place in football although it is still represented as a male sport. When gender roles and role expectations are considered, examining the situation in terms of gender perceptions and exploring women footballers' gender perceptions will lead to an understanding of gender equality. In order to understand women footballers' gender perceptions, 27 female football players who play in the 1st, 2nd, and 3rd leagues in Turkey were asked to identify their gender perceptions in their own words and expressions. They were also asked to determine the factors that affect their football orientations. Plus, they were asked to give their comments about football on whether it is or should be played by men and women and they also tried to determine the location of football in their gender perceptions. The questions of the in-depth interview were prepared according to the sociology of Pierre Bourdieu. His notions of Habitus, cultural and social capital and fields are the theoretical frameworks of the research as the thesis is carried out within this structure. The research was conducted by using an in- depth interview technique, with each interview taking approximately 90-140 minutes. The obtained data were analyzed by content analysis and the findings were presented with the related literature.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY…. ….…………………………………………………………........i BİLDİRİM…..……………………………………………………………………………ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI..…………………….....iii ETİK BEYAN ...……………………………………………..………...……………...iv TEŞEKKÜR …………………………………………………………………………...v ÖZET ……………………………………………………………………………………vi ABSTRACT…………………………………………………………………………… vii İÇİNDEKİLER………………………………………………………………………...viii TABLOLAR DİZİNİ ……………………………………………………………………xi ŞEKİLLER DİZİNİ …..………….…………………………………………………….xii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM ARAŞTIRMANIN ALANI VE KAPSAMI 5 1.1. ARAŞTIRMANIN KONUSU 5 1.2. ARAŞTIRMANIN AMACI VE ÖNEMİ 5 1.2.1.Araştırmanın Amacı 5 1.2.2.Araştırmanın Önemi 6 1.3. ARAŞTIRMANIN PROBLEMİ 7 1.4. ARAŞTIRMANIN YÖNTEMİ………………………………………….......…9 1.4.1.Araştırma Katılımcıları...................................................................11 1.4.2.Verilerin Toplanması ......................................................................14 1.4.3.Verilerin Analizi ..............................................................................20 2. BÖLÜM KURAMSAL VE KAVRAMSAL ÇERÇEVE 23 2.1. CİNSİYET VE TOPLUMSAL CİNSİYET 23 2.1.1. Cinsiyetin Kadınlık ve Erkeklik Anlamları 23 2.1.2. Toplumsal Cinsiyet 26 2.1.2.1. Feminizm 28 2.1.3. Spor ve Toplumsal Cinsiyet 29 2.2. BOURDIEU SOSYOLOJİSİNDE KAVRAMLAR 31 2.2.1.Habitus 32 2.2.2.Sosyal ve Kültürel Sermaye 34 2.2.3.Alan 36 2.2.4.Toplumsal Cinsiyet - Habitus, Sermaye ve Alan 39 3. BÖLÜM FUTBOLUN TARİHİ VE TÜRKİYE'DEKİ DURUMU 41 3.1. SPOR OLARAK FUTBOL 41 3.2. TÜRKİYE’DE FUTBOL 42 3.3. KADIN FUTBOLU KÜRESEL BAKIŞ 43 3.3.1.Kadın Futbolunun Tarihsel Gelişimi 44 3.4.TÜRKİYE’DE KADIN FUTBOLU 47 4. BÖLÜM KADIN FUTBOLU ÜZERİNE LİTERATÜR……………...........…….53 5. BÖLÜM ARAŞTIRMA VERİLERİNİN ANALİZİ 91 5.1. ARAŞTIRMA KATILIMCILARINA İLİŞKİN ANALİZ 91 5.2. KATILIMCILARIN ÇOCUKLUK DÖNEMLERİNE İLİŞKİN ANALİZ 93 5.2.1. Büyüdüğü Yer 94 5.2.2. Aile 100 5.2.3. Bireysel Özellikler 103 5.2.4. Eğitim Hayatı 108 5.3. KATILIMCILARIN FUTBOLA KATILIMLARINDA SOSYAL ÇEVRELERİNE İLİŞKİN ANALİZ 115 5.3.1. Futbolla Tanıştığı Çevre 115 5.3.2. Futbolla Gelişen Çevre 119 5.3.3. Çevrenin Yaklaşımı 120 5.4. KATILIMCILARIN FUTBOLA YÖNELİMLERİNE İLİŞKİN ANALİZ 124 5.4.1. Futbolu Seçim Nedenleri 125 5.4.2. Futbolun Yaşamlarına Kattıkları 129 5.4.3. Futbolcuların Profesyonel Olmayan Yaklaşımları 136 5.5. KATILIMCILARIN FUTBOLA VE FUTBOLCU OLMAYA YÖNELİK KABULLERİNE İLİŞKİN ANALİZ 142 5.5.1. Futbola İçsel Bakış 143 5.5.2. Futbolda Dış Etkenler 150 5.5.3. Futbolun Profesyonelleşmesi 154 5.6. KATILIMCILARIN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISINA İLİŞKİN ANALİZ.................................................................................. 157 5.6.1. Cinsiyete Yönelik Algılar 158 5.6.2. Kadının Futboldaki Yeri 167 5.6.3.Geleceğe Yönelik Planlar 177 SONUÇ, TARTIŞMA VE ÖNERİLER 182 1. SONUÇ VE TARTIŞMA 182 1.1.Araştırma Katılımcılarına İlişkin Ulaşılan Sonuçlar 182 1.1.1. Çocukluk Dönemi 183 1.1.2. Sosyal Çevre 191 1.1.3. Futbola Yönelim 192 1.1.4. Futbol ve Futbolcu Olmaya Yönelik Kabuller 196 1.1.5. Toplumsal Cinsiyet 199 2. SONUÇLARIN BOURDİEU’NUN KAVRAMLARI İLE TARTIŞILMASI 206 3. ÖNERİLER 212 KAYNAKLAR ……………………………………………………………………...219 EKLER ….…………………………………………………………………………..231 EK 1 Araştırmada Kullanılan Görüşme Formu..………………………………231 EK 2 Tez Çalışması Orjinallik Raporu..…….…..…………………………...….236 EK 3 Tez Çalışması Etik Kurul İzin Muafiyet Formu..……...…………...……238 TABLOLAR DİZİNİ Tablo 1: Araştırmaya Katılan Futbolcuların Sayısal Dağılımları 12 Tablo 2: 1. Lig Kadınlar Futbol Takımları 51 Tablo 3: 2. Lig Kadınlar Futbol Takımları 51 Tablo 4: 3. Lig Kadınlar Futbol Takımları 51 Tablo 5: Katılımcıların Demografik Özellikleri 92 Tablo 6: Çocukluk Dönemi Ana Teması 94 Tablo 7: Sosyal Çevre Ana Teması 115 Tablo 8: Futbola Yönelim Ana Teması 125 Tablo 9: Futbola ve Futbolcu Olmaya Yönelik Kabuller Ana Teması 143 Tablo 10: Toplumsal Cinsiyet Algısı Ana Teması 158 ŞEKİLLER DİZİNİ Şekil 1: Kadınlar Futbol Milli Takımının Yıllara Göre Dünya Sıralaması 52tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectToplumsal Cinsiyettr_TR
dc.subjectFutbol
dc.subjectKadın
dc.subjectHabitus
dc.subjectSosyal-Kültürel Sermaye
dc.subjectAlan
dc.titleİstanbul’daki Kadın Futbol Liglerinde Oynayan Futbolcuların Toplumsal Cinsiyet Algılarına İlişkin Niteliksel bir Analiztr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTezin konusu, futbolcu kadınların toplumsal cinsiyete ilişkin rollerini nasıl anlamlandırdıkları, üzerinedir. Futbolun hayatımıza girmesi çok uzun bir geçmişe dayanmaktadır. Ancak kadın futbolunun geçmişi hem dünyada hem de Türkiye’de erkek futbolu kadar uzun bir geçmişe sahip değildir. Burada etkili faktörün, futbolun erkek sporu olarak algılanması ve/veya erkek egemen topluma ait olması olarak kabul edilmesinden kaynaklanmaktadır. Fakat günümüzde bu bildik tablo yıkılmaya çalışılmakta ve erkek sporu olarak sunulan futbolda kadınlarda yer almaktadır. Cinsiyet rolleri ve rol beklentileri düşünüldüğünde toplumsal cinsiyet algısı açısından durumun incelenmesi ve bu bağlamda kadın futbolcuların “toplumsal cinsiyet algılarının keşfedilmesi” toplumsal cinsiyet eşitliğinin anlaşılmasına olanak sağlayacaktır. Araştırmada, Türkiye’de amatör ve profesyonel liglerde oynayan 27 kadın futbolcu ile, toplumsal cinsiyet algısının keşfedilmesi için, cinsiyet algıları, futbola yönelimlerini etkileyen faktörler, futbolun kadın ve erkek oyunu olarak oynanıp-oynanamayacağına ilişkin değerlendirmeleri ve futbolun toplumsal cinsiyet algılarındaki yerini belirlemek için araştırmacı tarafından hazırlanan sorular, P. Bourdieu’nun sosyolojinde yer alan; Habitus,kültürel ve sosyal sermaye ve alan çalışmalarını temel alarak, kavramsal yapı üzerine oturtulmuş ve değerlendirme de bu yapı içerisinde gerçekleştirilmiştir. Araştırma, derinlemesine görüşme tekniği kullanılarak yürütülmüş, elde edilen veriler içerik analizleri yapılarak bulgulara ulaşılmış ve ilgili literatür ile birlikte sunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentSosyolojitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record