Show simple item record

dc.contributor.advisorAy, Resul
dc.contributor.authorKılınç, Emrah
dc.date.accessioned2017-11-24T08:25:22Z
dc.date.available2017-11-24T08:25:22Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-09-19
dc.identifier.citationMLAtr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/4066
dc.description.abstractThis thesis deals with the history of Emir Taharten who founded his emirate in Erzincan, in 1379. Emir Taharten, who is one of the most important figures of Anatolian history had a voice in ruling a wast area including Erzincan, Akşehir (of Erzincan), Kemah, Tercan, Çemişgezek, Bayburt, Şarki Karahisar and Koyulhisar after a long struggle. He ruled for twenty four and a half years, if we accept that he died on the winter of 1403-1404. During this time, he has been involved in a serious strugles with stronger rivalries who threaten his own existance. Between the years 1379-1398 AD, his most powerful rival was Kadı Burhaneddin, who destroyed Eretna state and founded his own. The main reason of conflict between them was that the two sides had aimed to own the lands of Eretna state. After the death of Kadı Burhaneddin at 1398 AD, Taharten had faced with a much stronger rival. This opponent was the Ottoman Sultan Yıldırım Bayezid, who surrounded Erzincan emirate from the South and the West by seizing Sivas as the capital city of Kadı Burhaneddin and taking Malatya and Divriği from the Memluks. Nevertheless, a good politician Emir Taharten against this fearful opponent, he wanted to maintain his power by bearing his back on Timur. Emir Taharten was also succesful in this policy. The purpose of this dissertation is to examine Emir Taharten and his Emirate to the extent permited by our sources and also taking into account researches on this issue. To be more precise, our purpose is to reveal the historical role of Emîr Taharten played in Anatolia during his life time as a political and military figure, and also to show his importance in this sense.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iii ETİK BEYAN iv TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix KISALTMALAR CETVELİ xii GİRİŞ 1 I.BÖLÜM: EMÎR TAHARTEN VE ERZİNCAN BEYLİĞİ'NİN TESİSİ 10 I. BEYLİĞİN SINIRLARINA DAİR 10 II.ERZİNCAN BEYLİĞİ'NİN KURULUŞUNDAN ÖNCE BÖLGENİN SİYASÎ TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ 11 III. EMÎR TAHARTEN'İN İSMİ MESELESİ 24 IV.EMÎR TAHARTEN'İN AİLESİ VE ETNİK KÖKENİ MESELESİ 28 V.EMÎR TAHARTEN'İN ERZİNCAN'DA İKTİDARI ELE ALIŞI VE HEMEN SONRASINDA GELİŞEN OLAYLAR 35 II.BÖLÜM: ERZİNCAN BEYLİĞİ: TAHARTEN'İN SİYASÎ VE ASKERÎ FAALİYETLERİ (M. 1382-1398) 62 I.KADI BURHANEDDİN'İN SULTANLIĞINA EMÎR TAHARTEN'İN TEPKİSİ 62 II.EMÎR TAHARTEN'İN TİMUR'LA İLK MÜNASEBETİ VE HEMEN SONRASINDA GELİŞEN OLAYLAR 72 III.EMÎR TAHARTEN, KADI BURHANEDDİN VE MEMLUKLAR 78 IV. EMÎR TAHARTEN VE TÜRKMENLER (M. 1388 / H. 790) 84 V.EMÎR TAHARTEN VE KADI BURHANEDDİN (M. 1389 / H. 791) 88 VI.EMÎR TAHARTEN VE TÜRKMENLER (M. 1389-1390 / H. 791792) 92 VII.EMÎR TAHARTEN'İN TİMUR'LA İKİNCİ DEFA MÜNASEBETİ (M. 1393-1394 / H. 795-796) 97 VII.TİMUR'UN DÖNÜŞÜNDEN SONRA EMÎR TAHARTEN VE KADI BURHANEDDİN ARASINDAKİ MÜCADELE 117 III.BÖLÜM: TİMUR'UN ANADOLU'YU İSTİLASINDA EMÎR TAHARTEN'İN ROLÜ VE ERZİNCAN BEYLİĞİ'NİN AKIBETİ 146 I.KADI BURHANEDDİN'İN ÖLÜMÜNÜN ARDINDAN DEĞİŞEN SİYASÎ DENGELER VE EMÎR TAHARTEN 146 II.EMÎR TAHARTEN'İN YILDIRIM BAYEZİD'İ TİMUR'A ŞİKÂYET ETMESİ VE HEMEN ARDINDAN GELİŞEN OLAYLAR 154 III.YILDIRIM BAYEZİD'İN ERZİNCAN'I İŞGALİ VE EMÎR TAHARTEN 169 IV.ANKARA SAVAŞINA GİDEN SÜREÇTE EMÎR TAHARTEN MESELESİ 175 V. ANKARA SAVAŞI'NDA EMÎR TAHARTEN'İN FAAİLYETLERİ 189 VI. EMÎR TAHARTEN'İN ÖLÜMÜ VE ERZİNCAN BEYLİĞİ'NİN SONU 198 SONUÇ 214 KAYNAKÇA 218 EKLER 243 EK 1: Harita 1: 1380'li Yıllarda Karadeniz Beylikleri 244 EK 2: Harita 2: M. 1390 (H. 792)'da Doğu Anadolu'nun Siyasî Yapısı 245 EK 3: Harita 3: Erzincan Beyliğinin Ulaştığı En Geniş Sınırlar 246 EK 4: Harita 4: Doğu Anadolu Boylarının Yazlık-Kışlak Alanları ve Doğu Anadolu'da Ticaret Yolları 247 EK 5: Emîr Taharten Devrinde, Çağatay Hanı Sultan Mahmud ve Timur Adına Erzincan'da Kesilen Sikke Tipleri 248 EK 6: Emîr Taharten Devrinde, Çağatay Hanı Sultan Mahmud ve Timur Adına Çemişgezek'te Kesilen Bir Sikke 251 EK 7: Minyatür 1: XIV. Yüzyılda Erzincan Şehri 252 EK 8: Etik Kurul İzin Muafiyeti Formu 253 EK 9: Tez Çalışması Orjinallik Raporu 255 ÖZGEÇMİŞ 257tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEmîr Tahartentr_TR
dc.subjectErzincan
dc.subjectErzincan Beyliği
dc.subjectKadı Burhaneddin
dc.subjectSivas
dc.subjectTimur
dc.subjectYıldırım Bayezid
dc.subjectTürkmenler
dc.titleYukarı Fırat Havzası Beyi Emîr Tahartentr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu tez, M. 1379 yılında Erzincan'da emîrlik makamına oturan Taharten ve onun kurmuş olduğu Erzincan beyliğinin tarihini ele almaktadır. Anadolu tarihinin önemli simalarından biri olan Emîr Taharten, uzun bir mücadeleden sonra Erzincan, Erzincan Akşehir'i, Erzurum, Kemah, Tercan, Çemişgezek, Bayburt, Şarkî Karahisar ve Koyulhisar'ı içine alan yerlerde söz sahibi olmuştur. Taharten'in M. 1403-1404 yılı kış aylarında ölmüş olduğu kabul edilirse, kendisi yirmi dört buçuk yıl iktidarda kalmıştır. O bu süre zarfında, kendi varlığını tehdit eden ve askerî bakımından kendisinden kat be kat güçlü rakipleriyle bir dizi mücadeleye girişmiştir. Onun M. 1379-1398 yılları arasındaki en kuvvetli rakibi, Eretna devletini ortadan kaldırıp Sivas merkezli kendi devletini kuran Kadı Burhaneddin idi. Aralarındaki çatışmanın esas nedeni ise her iki tarafın da Eretna devletinin eski topraklarına sahip olma düşüncesiydi. Taharten, Kadı Burhaneddin'in M. 1398 yılındaki ölümünden sonra çok daha güçlü bir rakiple karşı karşıya gelmişti. Bu rakip, Kadı Burhaneddin'in payitahtı Sivas'ı ele geçirmek ve Memluk devletinden de Malatya ve Divriği'ni almak suretiyle güneyden ve batıdan Erzincan beyliğini kuşatmaya alan Osmanlı sultanı Yıldırım Bayezid idi. Ancak iyi bir siyaset adamı olan Emîr Taharten, bu korkulu rakibi karşısında sırtını hâmisi Timur'a dayayarak iktidarını sürdürmek istemiş ve bunda da başarılı olmuştur. Tezimizin amacı, kaynaklarımızın izin verdiği ölçüde ve bu konuda yapılan araştırmaları da göz ardı etmeden, Emîr Taharten ve Erzincan beyliğini incelemektir. Daha açık ifade etmek gerekirse, siyasî-askerî bir kişilik olarak Emîr Taharten'in, XIV. ve XV. yüzyıllar Anadolu'sunda oynadığı tarihî rolü ortaya koymak ve bu manada önemini gözler önüne sermektir.tr_TR
dc.contributor.departmentTarihtr_TR
dc.contributor.authorID10168184tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record