Show simple item record

dc.contributor.advisorTarhan, Ayça
dc.contributor.authorYılmaz, Nebi
dc.date.accessioned2017-08-09T08:22:48Z
dc.date.available2017-08-09T08:22:48Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-07-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3882
dc.description.abstractIncreased popularity of open source software (OSS) has led to a considerable proliferation of alternative software. However, this being the case, an evident lack of studies that would contribute to evaluation of OSS by organizations has turned the process of selecting the most suitable product into an appealing research problem. In this study, a method to evaluate reliability and maintainability of OSS products by using both code-based and community-based aspects have been obtained from the synthesis of existing studies in the literature and with our contribution. In order to perform code-based evaluation, some internal attributes of the most recently quality model, ISO/IEC 25010, have been selected and object-oriented C&K metrics have been employed in an attempt to measure these attributes. To perform community-based evaluation, metrics derived from historical data such as e-mailing lists, program reports, frequently asked questions, and etc. have been utilized to identify and satisfy information needs as conformant to ISO/IEC 15939 standard for software measurement process. The proposed method has been used to evaluate the maintainability and reliability of three Java program build tools written in Java, and results of evaluation have been presented and discussed.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET …………………………………………………………………………………….....i ABSTRACT ……………………………………………………………………………….iii TEŞEKKÜR ……………………………………………………………………………….v İÇİNDEKİLER……………………………………………………………………………..vi ÇİZELGELER ……………………………………………………………………………..x ŞEKİLLER ….…………………………………………………………………………….xii SİMGELER VE KISALTMALAR ..……………………...……………………………...xiii 1. GİRİŞ...………………………………………………………………………………….1 1.1. Problemin Tanımı…………………………..………………………………………..1 1.2. Önerilen Metot………….…………………………………………………………….3 1.3.Tez Organizasyonu……………………….………………………………………….4 2. ÖN BİLGİ…..……………………………………………………………………..……..5 2.1. Açık Kaynak Yazılımlar (AKY)…………………………………………………...….5 2.1.1. Açık Kaynak Yazılımlar Hakkında Genel Bilgi ve Tarihçe..……………………5 2.1.2. Açık Kaynak Yazılım Kullanımı…………………………………………………...6 2.1.3. Açık Kaynak Yazılımların Tercih Edilme Sebepleri……………………………..9 2.1.3.1 Yazılım Kalitesi……………………………………………………………………9 2.1.3.2. Güvenlik…………………………………………………………………………10 2.1.3.3. Üretici Firmaya Bağımlılık……………………………………………………..10 2.1.3.4. Maliyetler………………………………………………………………………..11 2.1.4. Açık Kaynak Yazılım Lisansları…………………………………………………15 2.2. Yazılım Kalite Modelleri…………………………………………………………….15 2.2.1. McCall Kalite Modeli……………………………………………………………...16 2.2.2. Boehm Kalite Modeli……………………………………………………………..18 2.2.3. FURPS Kalite Modeli…………………………………………………………….20 2.2.4. Dromey Kalite Modeli…………………………………………………………….20 2.2.5. ISO/IEC 9126 Kalite Modeli……………………………………………………..21 2.2.6. ISO/IEC 25010……………………………………………………………………22 2.3. Yazılım Ölçme Çatıları (İng. Software Measurement Frameworks)……………23 2.3.1. ISO/IEC 15939 Ölçüm Süreci …...…………………………….………………..23 2.4. Nesneye Yönelik Yazılım Metrikleri……………………………………………….26 2.4.1. Kalıtım Ağacının Derinliği (DIT)…………………………………………………26 2.4.2. Alt Sınıf Sayısı (NOC)……………………………………………………………27 2.4.3. Sınıfın Ağırlıklı Metot Sayısı (WMC)…………………………………………….27 2.4.4. Sınıfın Tetiklediği Metot Sayısı (RFC)…………………………………………..28 2.4.5. Metotlardaki Uyum Eksikliği (LCOM)…………………………………………...29 2.4.6. Nesne Sınıfları Arasındaki Bağımlılık (CBO)…………………………………..30 2.4.7. İç İçe Döngü Sayısı (NNL)……………………………………………………….30 2.4.8. Çevrimsel Karmaşıklık (CC)…………………………………………………….30 2.4.9. Açıklama Sayısı (NOS)…………………………………………………………..31 3. İLGİLİ ÇALIŞMALAR…………………………………………………………………32 4. GENEL DEĞERLENDİRME SÜRECİ………………………………………………39 4.1. Değerlendirme Yapılacak AKY’ların Seçilmesi (1. Aşama)……………………..41 4.2. Ölçülmek İstenen Kalite Özniteliğinin Seçilmesi (2.Aşama)…………………….41 4.3.Değerlendirme Yapılacak Boyutun Seçilmesi (3. Aşama)………………………42 4.3.1. Kod-tabanlı Değerlendirme……………………………………………………...42 4.3.2. Toplum-tabanlı Değerlendirme………………………………………………….43 4.4. Genel Sonuçları Elde Etmek İçin Adımların Geliştirilmesi………………………44 5. BAKIM YAPILABİLİRLİK VE GÜVENİLİRLİK İÇİN DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ………………………………………………………………………………...45 5.1. Değerlendirme Yapılacak AKY’ların Seçilmesi…………………………………..47 5.2. Değerlendirme Yapılacak Kalite Özniteliğinin Belirlenmesi…………………….48 5.3. Değerlendirme Yapılacak Boyutun Belirlenmesi………………………………...48 5.3.1. Kod-tabanlı Değerlendirme……………………………………………………...48 5.3.2. Toplum-tabanlı Değerlendirme………………………………………………….52 5.4. Genel Sonuçların Elde Edilmesi …………..………………………………………55 6. GELİŞTİRİLEN YÖNTEMİN UYGULANMASI ve SONUÇLARI………………..56 6.1. Kod-tabanlı Değerlendirme Sonuçları…………………………………………….56 6.1.1. Bakım Yapılabilirliğin Değerlendirme Sonuçları……………………………….56 6.1.2. Güvenilirliğin Değerlendirme Sonuçları………………………………………...59 6.2. Toplum-tabanlı Değerlendirme Sonuçları………………………………………..59 6.2.1. Yıllara Göre Elektronik Posta Yoğunluğu (ePY)…………..…………………..60 6.2.2. Hata (İng. Bug) Çözme Başarı İndeksi (HÇBİ)…………………………………62 6.2.3. Hata Ciddiyet (İng. Bug Severity) İndeksi (HCİ)……………………………….63 6.2.4. Ortalama Hata Çözme Süresine Göre Hata Çözme Başarı Oranı (OHÇS)…………………………………………………………………………………...64 6.2.5. Ürün Sürümlerine Göre Kümülatif Hata Yoğunluğu (SKHY)………………….66 6.2.6. Toplum-tabanlı Değerlendirme Sonuçları……………..……………………….67 6.3. Genel Değerlendirme Sonuçları…………………………………………………..69 7. ÜRÜNLERİN GERİYE DÖNÜK DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN KARŞILAŞTIRILMASI…………………………………………………………………..71 7.1. Geriye Dönük Kod-tabanlı Değerlendirme Sonuçları……………………………71 7.1.1. Bakım Yapılabilirliğin Geriye Dönük Değerlendirilmesi ve Sonuçları………..71 7.1.2. Güvenilirliğin Geriye Dönük Değerlendirilmesi Sonuçları…………………….72 7.2. Geriye Dönük Toplum-tabanlı Değerlendirme Sonuçları……………………….74 7.2.1. Yıllara Göre Geriye Dönük Elektronik Posta Yoğunluğu (GD-ePY)………….75 7.2.2.Geriye Dönük Hata Çözme Başarı İndeksi (GD-HÇBİ)………………………..76 7.2.3. Geriye Dönük Hata Ciddiyet İndeksi (GD-HCİ)………………………………..77 7.2.4. Ortalama Hata Çözme Süresine Göre Geriye Dönük Hata Çözme Başarı Oranı (GD-OHÇS)……………………………………………………………………….78 7.2.5. Ürün Sürümlerine Göre Geriye Dönük Kümülatif Hata Yoğunluğu (GD-SKHY)…………………………………………………………………………………….80 7.2.6. Geriye Dönük Toplum-tabanlı Değerlendirme Sonuçları…………………….81 7.3. Geriye Dönük Genel Değerlendirme Sonuçları………………………………….83 7.4. Güncel ve Geriye Dönük Değerlendirme Sonuçlarının Karşılaştırılması.……84 8. ÖNERİLEN METODUN OSMM VE OPENBRR KULLANILARAK DOĞRULANMASI………………………………………….…………………………...86 8.1. Modellerin Tanımı…………………………………………………………………..86 8.1.1. Açık Kaynak Olgunluk Modeli………………………..……………..................86 8.1.1.1. Ürün İndikatörü………………………………………………………………....87 8.1.1.2. Uygulana İndikatörü……………………………………………………………91 8.1.2. Açık Kaynak İş Hazırlık Oranı……………………………………………………92 8.2. Modellerin Uygulanması…………………………………………………………...94 8.2.1. OSMM’nin Uygulanması…………………………………………………………94 8.2.2 OpenBRR Modelinin Uygulanması……………………………………………...97 8.3. Sonuçların Karşılaştırılması……………………………………………………….98 9. SONUÇLAR………………………………………………………………………….100 9.1. Genel Sonuçlar……………………………………………………………………100 9.2. Çalışmaya ve Sonuçlara Yönelik Kısıtlar………………………………………..101 9.3. Gelecek Çalışmalar……………………………………………………………….103 KAYNAKLAR …………………………………………………………………………..105 EK 1……………………………………………………………………………………...109 EK 2……………………………………………………………………………………...114 ÖZGEÇMİŞ……………………………………………………………………………..116tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAçık kaynak yazılım, AKY, yazılım değerlendirme, yazılım seçme, yazılım kalitesi, bakım yapılabilirlik, güvenilirlik, ISO/IEC 25010, ISO/IEC 15939, yazılım metrikleritr_TR
dc.titleAÇIK KAYNAK YAZILIMLARDA BAKIM YAPILABİLİRLİĞİ VE GÜVENİLİRLİĞİ ÖLÇMEK İÇİN İKİ BOYUTLU DEĞERLENDİRME METODUtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSon yıllarda açık kaynak yazılımların (AKY) popülerliğinin artması, birbirine alternatif olarak pazara sunulan bu tür yazılımların sayısının hızla artmasına sebep olmuştur. Ancak açık kaynak yazılımlarının kalitesinin potansiyel kullanıcılar tarafından nasıl değerlendirilebileceğine ışık tutan akademik çalışmalar sınırlı sayıdadır. Dolayısıyla alternatifler arasından ihtiyaç sahiplerinin kalite gereksinimlerini en iyi karşılayanın seçilmesi problemi araştırılması gereken cazip bir problem haline gelmiştir. Bu tez çalışmasında literatürde mevcut çalışmalar sentezlenerek kendi katkılarımızla beraber açık kaynak yazılımlarda bakım yapılabilirliği ve güvenilirliği ölçen bir metot geliştirilmiştir. Bu ölçüm için açık kaynak yazılımlar hem kod-tabanlı hem de toplum-tabanlı olarak iki boyutlu bir metotla değerlendirilmektedir. Kod-tabanlı ölçüm yapabilmek için, en güncel kalite modeli olan ISO/IEC 25010’nun seçilen içsel öznitelikleri ve bu içsel öznitelikleri ölçmek için nesneye yönelik C&K metrikleri kullanılmıştır. Toplum-tabanlı ölçüm yapabilmek için ise sistem ve yazılım mühendisliği için ölçüm süreci standardı olan ISO/IEC 15939 rehber alınarak bilgi ihtiyaçları belirlenmiş ve bu bilgi ihtiyaçlarını değerlendirmek için ürünlerin veri tabanlarında depolanan elektronik posta listeleri, problem (hata) raporları, sıkça sorulan sorular vb. tarihsel verilerden türetilen metrikler kullanılmıştır. Bu tez çalışmasında önerilen iki-boyutlu bu metot, Java dilinde yazılmış üç Java programı inşa aracının (İng. Java built tool) seçiminde kullanılmış ve elde edilen sonuçlar tartışılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.contributor.authorID226078tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record