Show simple item record

dc.contributor.advisorAksu, Müge
dc.contributor.authorPartal, Irmak
dc.date.accessioned2017-06-13T11:48:42Z
dc.date.available2017-06-13T11:48:42Z
dc.date.issued2017-03-02
dc.date.submitted2017-02-14
dc.identifier.citationPartal I. (2017). Sınıf II bölüm 2 malokluzyonlu hastalarda kesici diş protrüzyonu sonrası ark morfolojisi, kas aktivitesi ve perioral basınçta meydana gelen değişikliklerin incelenmesi. Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3515
dc.description.abstractThe aim of this study is to evaluate the changes in dentofacial structures, arch morphologies, orbicularis oris and masseter muscle activities and perioral pressures due to upper incisor proclination in mixed dentition who had Class II division 2 malocclusion. Fort his purpose, 20 patients (with a mean age of 10,29 years) with Class II division 2 malocclusion were included in study group. 15 patients (with a mean age of 10,56 years) with Class I malocclusion were included in control group. In the study group, transpalatal arch were applied to the maxillary first molars and then upper incisors were proclined via protrusion utility arch. When the protrusion was completed, hawley retainer was applied for retention. Extraoral and intraoral photographs, dental casts, lateral cephalometric radiograph, perioral pressure and electromyographic measurements were obtained at the beginning of the treatment (T0), after protrusion (T1) and after retention period (T2) in study group. Furthermore, in control group, only perioral pressure and electromyographic measurements were obtained at T0, T1 and T2, because perioral measurements may be affected by ongoing growth. As a result of lateral cephalometric radiograph analysis, overjet increased while overbite and interincisal angle decreased. Both maxillary and mandibular incisors were proclined. Upper lip thickness increased at A point and decreased at vermilion while lower lip thickness increased at B point and decreased at vermilion. Both upper and lower lips were protruded according to the E plane. Nasolabial and mentolabial angles were increased. As a result of dental cast analysis, maxillary intercanine width, maxillary molar width, maxillary arch length, maxillary arch depth, mandibular intermolar width, mandibular arch length and mandibular arch depth increased. Upper lip pressure, lower lip pressure and interlabial pressure were changed over time, however there is no significance between study and control group. In study group, upper lip pressure and interlabial pressure decreased after protrusion, then increased after retention while lower lip pressure increased after protrusion, then decreased after retention. Orbicularis oris max-EMG, left masseter max-EMG and right masseter max-EMG were changed over time, however there is no significance between study and control group. In study group, orbicularis oris max-EMG increased after protrusion and then has remained stable after retention. Additionally, left and right masseter max-EMG decreased after protrusion and then increased after retention.tr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/closedAccesstr_TR
dc.subjectSınıf II bölüm 2 malokluzyontr_TR
dc.subjectprotrüzyon utility ark
dc.subjectperioral basınç
dc.subjectorbikülaris oris kası
dc.subjectmasseter kası
dc.subjectelektromiyografi (EMG)
dc.titleSınıf II Bölüm 2 Malokluzyonlu Hastalarda Kesici Diş Protrüzyonu Sonrası Ark Morfolojisi, Kas Aktivitesi ve Perioral Basınçta Meydana Gelen Değişikliklerin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetÇalışmamızın amacı, karma dentisyon döneminde yer alan, başbaşa ve/veya Sınıf 2 molar ilişkisi ve derin örtülü kapanışı olan Sınıf II bölüm 2 malokluzyonlu olgularda üst kesici dişlerin utility ark kullanılarak labiyale eğimlendirilmesiyle; dentofasiyal yapılar üzerinde meydana gelen değişiklikleri, perioral yapılarda meydana gelen basınç değişikliklerini, orbikülaris oris ve masseter kas aktivitelerini, alt ve üst dental arklarda meydana gelen değişiklikleri incelemektir. Bu amaçla, çalışma grubuna Sınıf II bölüm 2 malokluzyona sahip yaşları ortalaması 10,29 yıl olan 20 birey, kontrol grubuna ise Sınıf I malokluzyona sahip yaşları ortalaması 10,56 yıl olan 15 birey dahil edilmiştir. Çalışma grubunda yer alan bireylerde, üst molar dişlere transpalatal ark uygulanmış, ardından üst kesici dişler protrüzyon utility ark ile labiyale eğimlendirilmiştir. Protrüzyonun tamamlanmasının ardından 6 ay hawley plağı ile retansiyon uygulanmıştır. Tedavi öncesinde (T0), protrüzyon sonrasında (T1) ve retansiyon dönemi sonrasında (T2), çalışma grubunda yer alan bireylerden; ağız dışı ve ağız içi fotoğraflar, alçı modeller, dijital lateral sefalometrik radyograf, perioral basınç kaydı ve elektromiyografik kayıt alınmıştır. Devam eden büyümenin perioral kayıtları etkilememesi amacıyla, kontrol grubunda yer alan bireylerden; T0, T1 ve T2 dönemlerinde perioral basınç kaydı ve elektromiyografik kayıt alınmıştır. Lateral sefalometrik film analizi sonucunda overjet artmış, overbite ve interinsizal açı azalmıştır. Maksiller ve mandibular kesici dişler protrüze olmuştur. Üst dudak, A noktası hizasında kalınlaşırken, vermilion hizasında incelmiştir. Alt dudakta benzer şekilde, B noktası hizasından kalınlaşırken, vermilion hizasından incelmiştir. Her iki dudak da E düzlemine göre daha önde konumlanmıştır. Nazolabiyal ve mentolabiyal açı azalmıştır. Model değerlendirmesi sonucunda maksiller interkanin mesafesi, maksiller intermolar mesafesi, maksiller ark uzunluğu, maksiller ark derinliği, mandibular intermolar mesafesi, mandibular ark uzunluğu ve mandibular ark derinliği artmıştır. Perioral basınç ölçümleri sonucunda üst dudak basıncı, alt dudak basıncı ve interlabiyal basınçta zamanla anlamlı değişim meydana gelmiş ancak, çalışma ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Çalışma grubunda, üst dudak basıncı ve interlabiyal basınç protrüzyon sonrası azalırken, retansiyon sonunda artmıştır. Alt dudak basıncı ise, protrüzyon sonunda artarken, retansiyon sonunda azalmıştır. Kas aktivitesi değerlendirmesi sonucunda orbikülaris oris maks-EMG, sol masseter maks-EMG, sağ masseter maks-EMG’de zamanla anlamlı değişim meydana gelmiş ancak, çalışma ve kontrol grubu arasında anlamlı farklılık saptanmamıştır. Çalışma grubunda, protrüzyon sonrası orbikülaris oris maks-EMG ölçümü artarken, retansiyon sonrası mevcut artış stabil kalmıştır. Sol ve sağ masseter maks-EMG ölçümlerinde ise protrüzyon sonrası azalma, retansiyon sonrası ise artış meydana gelmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentOrdotontitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record