Show simple item record

dc.contributor.advisorKetizmen, Muammer
dc.contributor.authorAkpınar, Ezgi
dc.date.accessioned2024-05-07T08:21:41Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-04
dc.identifier.citationAPAtr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34903
dc.description.abstractThe crime of sexual harassment is regulated by Article 105 of the Turkish Penal Code No. 5237 and has undergone many amendments by the legislator in our relevant laws. These amendments have been made in terms of the definition, qualifications and sanctions of the crime of sexual harassment. Before crimes are made the subject of legal regulations, they must meet a need in societies. Investigating the reasons for the regulations that transform a behavior into a crime and ultimately impose a sanction on this behavior will provide a different perspective in terms of revealing the cause and effect relationship. While examining the relevant crime, the subject of this thesis, beyond the transfer of the codification policies that include normative and positive legal regulations, how human and sex relations were realized in certain historical periods has been discussed. Considering that the crime of sexual harassment is examined in two parts, in the first part, the aspects of human relations and in particular the relationship between men and women in the period from Sumerians to today's modern society are discussed, while in the second part, the formation of legal regulations reflected in Turkish Law in terms of the crime of sexual harassment and how it has taken its current form are examined. In these examinations, the conditions of each period and the thought structure attributed to this human relationship are in the background and how the practices related to this have been enacted both in the old laws and in the decisions of the Court of Cassation are discussed.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectCinselliktr_TR
dc.subjectCinsel taciz suçutr_TR
dc.subject.lcshK- Hukuktr_TR
dc.titleTürk Ceza Kanunu'nda Cinsel Taciz Suçu (TCK105)tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetCinsel taciz suçu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 105. maddesi ile düzenlenmiş ve ilgili kanunlarımızda kanun koyucu tarafından birçok değişikliğe uğramıştır. Bu düzenlemeler cinsel taciz suçunun tanımı, nitelikli halleri ve müeyyidesi açısından yapılmıştır. Suçların hukuki düzenlemeler konusu yapılmasından önce, toplumlar nezdinde bir ihtiyaca karşılık gelmesi gerekmektedir. Bir davranışı suç haline dönüştüren ve nihayetinde bu davranışa bir müeyyide uygulanmasını öngören düzenlemelerin sebebini araştırmak, neden sonuç ilişkisini açığa çıkarmak açısından farklı bir bakış açısı kazandıracaktır. Tezin konusu ilgili suçu incelerken salt pozitif hukuk düzenlemelerinin yer aldığı kanunlaşma politikalarının aktarılmasının ötesinde, belli tarihi dönemlerde beşeri ilişkiler ve cinsel ilişkilerin nasıl gerçekleştiğinin kadının mağdur olarak konumlandığı durumlarla sınırlanarak ele alınmıştır. Cinsel taciz suçunun iki bölüm halinde incelendiği dikkate alındığında ilk bölümde Sümerlerden günümüz modern toplumuna kadar geçen sürede beşeri ilişkilerin ve özelinde kadın-erkek arasındaki ilişkinin davranışlara hangi yönlerden yansıdığı ele alınırken ikinci bölümde cinsel taciz suçu açısından Türk Hukuku’na yansıyan kanuni düzenlemelerin oluşumu ve bugünkü halini nasıl aldığı incelenmiştir. Bu incelemelerde her dönemin koşulları ve bu insan ilişkisine atfettiği düşünce yapısının arka planda olduğu ve buna ilişkin uygulamaların hem eski kanunlarda hem Yargıtay kararlarıyla nasıl kanunlaştığı ele alınmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentKamu Hukukutr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-05-07T08:21:41Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record