Show simple item record

dc.contributor.advisorEsendağlı, Güneş
dc.contributor.authorParveen, Mubaida
dc.date.accessioned2024-02-27T07:52:40Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-01-18
dc.identifier.citation1016800tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34748
dc.descriptionTUBITAK, project number 120S909tr_TR
dc.description.abstractResistance to immunity is associated with the selection of cancer cells with superior capacities to survive inflammatory reactions. In the case of AML, immune reactions induce dynamic changes at genetic and epigenetic levels, resulting in unique morphological, phenotypic, and genetic characteristics. To investigate this phenomenon, we developed an ex-vivo immune selection model, isolating residual subpopulations termed "immune-experienced" AML (ieAML) cells. Upon surviving immune reactions, these malignant blasts exhibited reduced proliferation, signs of myeloid differentiation and activation, and decreased immunogenicity. The observed low-pace proliferation, differentiation, and decreased immunogenicity were associated with immune resistance in myeloid leukemia. Furthermore, in the context of immune experience, ieAML cells displayed variations in behavior, including adhesion, migration, and polarization capacities. These immune-experienced AML subpopulations were found to impede T cell responses, resulting in reduced secretion of key anti-tumor immune response mediators. Transcriptomic analyses identified a limited set of commonly altered pathways and differentially expressed genes (DEGs) in all ieAML cells derived from various parental cell lines. Molecular signatures associated with interferon (IFN) and inflammatory cytokine signaling were enriched in AML cells resistant to T cell-mediated immune reactions. Individual ieAML lines exhibited diverse cellular responses upon subjecting them to mixed leukocyte-leukemia cell reactions (MLLRs), highlighting the variation in the regulation of similar pathways across different ieAML cell lines. Notably, distinctive traits of inflammatory pathways, such as IFN-γ, IFN-α, TNF-α, TGF-β, apoptosis, IL-6, and IL-2 signaling, were enriched. Transcription factors c-MYB and KLF6 emerged as potential markers for ieAML cells, with their expression and nuclear localization observed in subpopulations of blasts in AML patients' bone marrow aspirates. The nuclear localization of KLF6 and c-MYB transcription factors served as potential indicators of immune encounter status. Interestingly, the immune modulatory capacities of ieAML cells were transient and waned when immune selection pressure was removed. Despite this, our findings suggest that myeloid leukemia cells harbor subpopulations capable of adapting to the challenging conditions imposed by immune reactions. The prior "immune experience" of these cells may contribute to secondary resistance to immune intervention therapies. This study sheds light on the dynamics of immune interactions in AML and underscores the importance of understanding the adaptive mechanisms that cancer cells employ to escape immune surveillance.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherKanser Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAMLtr_TR
dc.subjectAML, immün yanıt, inflamasyon, interferon, immünoterapi, T hücresi, kostimülasyon.tr_TR
dc.subjectImmune response
dc.subjectinflammation
dc.subjectinterferon
dc.subjectimmunotherapy
dc.subjectT cell
dc.subjectcostimulation
dc.subject.lcshGenel tıp. Sağlık mesleğitr_TR
dc.titleSelection and Charaterization of İmmune-Resistant Acute Myeloid Leukemia Cellstr_TR
dc.title.alternativeİmmün-Dirençli Akut Miyeloid Lösemi Hücrelerinin Seçilimi ve Karakterizasyonutr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBağışıklık direnci, inflamatuvar reaksiyonlarda hayatta kalmak için üstün kapasiteye sahip kanser hücrelerinin seçilmesiyle ilişkilidir. AML vakasında, bağışıklık reaksiyonları genetik ve epigenetik seviyelerde dinamik değişikliklere neden olarak benzersiz morfolojik, fenotipik ve genetik özelliklere yol açmaktadır. Bu fenomeni araştırmak için, "immün-deneyimli" AML (ieAML) hücreleri olarak adlandırılan kalıntı alt popülasyonları izole eden bir ex-vivo immün seçim modeli geliştirdik. İmmün reaksiyonlar sonrası sağ kalan bu malign blastlar azalmış proliferasyon, miyeloid farklılaşma ve aktivasyon belirtileri ve azalmış immünojenite sergilemiştir. Çoğalmanın yavaşlaması, farklılaşma ve azalmış immünojenitenin gözlemlenmesi miyeloid lösemide immün direnç ile ilişkilendirilmiştir. Ayrıca, bağışıklık deneyimi bağlamında, ieAML hücreleri yapışma, göç ve polarizasyon kapasiteleri bakımından davranış değişiklikleri sergilemiştir. Bağışıklık deneyimi olan bu AML alt popülasyonlarının T hücre yanıtlarını engellediği ve bunun sonucunda temel anti-tümör bağışıklık yanıtı mediatörlerinin salgılanmasının azalmasına neden olduğu bulunmuştur. Transkriptomik analizlerle, çeşitli parental hücre hatlarından türetilen tüm ieAML hücrelerinde yaygın olarak değiştirilmiş sınırlı sayıda yolak ve farklı şekilde ifade edilen genler (DEG'ler) tanımlamıştır. İnterferon (IFN) ve inflamatuvar sitokin sinyalleri ile ilişkili moleküler belirteçler, T hücresi aracılı bağışıklık reaksiyonlarına dirençli AML hücrelerini zenginleştirmiştir. Bireysel ieAML hatları karışık lökosit-lösemi hücre reaksiyonları (MLLR) 'ye maruz bırakıldığında farklı hücresel tepkiler göstermiştir ve farklı ieAML hücre hatları arasında benzer yolakların düzenlenmesindeki çeşitliliği vurgulamıştır. Özellikle, IFN-γ, IFN-α, TNF-α, TGF-β, apoptoz, IL-6 ve IL-2 sinyali gibi inflamatuvar yolakların ayırt edici özelliklerini zenginleştirmiştir. c-MYB ve KLF6 transkripsiyon faktörleri, AML hastalarının kemik iliği aspiratlarındaki blast alt popülasyonlarındaki ekspresyonları ve nükleer lokalizasyonları açısından ieAML hücreleri için potansiyel bir belirteçler olduğu tespit edilmiştir. KLF6 ve c-MYB transkripsiyon faktörlerinin nükleer lokalizasyonu, immün etkileşim durumunun potansiyel göstergeleri olduğu tespit edilmiştir. İlginç bir şekilde, ieAML hücrelerinin immün modülatör kapasiteleri geçici olduğu ve immün seçilim baskısı kaldırıldığında azaldığı görülmüştür. Buna rağmen, bulgularımız miyeloid lösemi hücrelerinin bağışıklık reaksiyonların oluşturduğu zorlu koşullara uyum sağlayabilen alt popülasyonlar barındırdığını göstermektedir. Bu hücrelerin önceki "immün deneyimi" immün müdahale tedavilerine karşı ikincil dirence katkıda bulunmuş olabilir. Bu çalışma AML'deki immün etkileşimlerin dinamiklerine ışık tutmakta ve kanser hücrelerinin immün gözetimden kaçmak için kullandıkları adaptif mekanizmaları anlamanın önemini vurgulamaktadır.tr_TR
dc.contributor.departmentTemel Onkolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-02-27T07:52:40Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record