Show simple item record

dc.contributor.advisorÜlger, Özlem
dc.contributor.authorÖz, Müzeyyen
dc.date.accessioned2024-02-14T06:53:20Z
dc.date.issued2024
dc.date.submitted2024-01-08
dc.identifier.citationÖz, Müzeyyen. Kronik bel ağrılı bireylerde farklı egzersiz yaklaşımlarının fiziksel ve kognitif değişkenler üzerine etkisi. PhD thesis. Sağlık Bilimleri Enstitüsü.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34655
dc.description.abstractOz, M. The Effect of Different Exercise Approaches on Physical and Cognitive Variables in Individuals with Chronic Low Back Pain, Hacettepe University, Graduate School of Health Sciences, Physical Therapy and Rehabilitation Program, Doctor of Philosophy Thesis, Ankara, 2024. In this study, the impact of yoga, aerobic exercise, and spinal stabilization exercises on physical and cognitive variables in individuals with chronic low back pain was investigated. Seventy-four individuals with low back pain whose pain persisted for three months or longer were included in the study. Individuals were randomly divided into three groups. The first group consisted of 25 people who were given spinal stabilization exercise training. The second group consisted of 24 people who were given aerobic exercise training. The third group consisted of 25 people, and these individuals applied a yoga program consisting of breathing, asana (posture), and relaxation exercises. All individuals had exercises performed under the supervision of a physiotherapist two days a week for eight weeks. Sociodemographic data of the individuals were recorded. Pain intensity was assessed using the Visual Analog Scale (VAS), functional status with the Oswestry Disability Index (ODI), metabolic capacity through the 6-Minute Walk Test, fear avoidance beliefs using the Fear-Avoidance Beliefs Questionnaire (FABQ), pain catastrophizing level with the Pain Catastrophizing Scale (PCS), cognitive functions with the Montreal Cognitive Assessment (MoCA), alexithymia level with the Toronto Alexithymia Scale (TAS), and back awareness with the Fremantle Back Awareness Questionnaire (FreBAQ). Quality of life was evaluated using the Nottingham Health Profile (NHP). The results indicated that all interventions reduced pain and improved function, Transversus Abdominis (TrA) activation, and quality of life while enhancing cognitive parameters in individuals with chronic low back pain. No superiority was observed among spinal stabilization, yoga, and aerobic exercises in terms of pain, function, quality of life, cognitive level, fear avoidance, pain catastrophizing, back awareness, and alexithymia (p>0.05). However, improvement in metabolic capacity was observed in the yoga and aerobic exercise groups (p<0.05). In conclusion, for individuals with chronic low back pain without neurological deficits, these exercise programs, when administered by trained physiotherapists, can be tailored to the needs, expectations, and interests of the individuals.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectbel ağrısıtr_TR
dc.subjectyogatr_TR
dc.subjectegzersiztr_TR
dc.subjectkinezyofobitr_TR
dc.subjectkognitif fonksiyontr_TR
dc.subjectbel farkındalığıtr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleKronik Bel Ağrılı Bireylerde Farklı Egzersiz Yaklaşımlarının Fiziksel ve Kognitif Değişkenler Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetÖz, M. Kronik Bel Ağrılı Bireylerde Farklı Egzersiz Yaklaşımlarının Fiziksel ve Kognitif Değişkenler Üzerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı, Doktora Tezi, Ankara, 2024. Bu çalışmada kronik bel ağrılı bireylerde yoga, aerobik ve spinal stabilizasyon egzersizlerinin fiziksel ve kognitif değişkenler üzerine etkisi araştırıldı. Çalışmaya ağrısı 3 ay ve daha uzun süre devam eden 74 bel ağrılı birey dahil edildi. Bireyler rastgele 3 gruba ayrıldı. Birinci grup 25 kişiden oluştu ve bu bireylere spinal stabilizasyon egzersiz eğitimi verildi. İkinci grup 24 kişiden oluştu ve bu bireylere aerobik egzersiz eğitimi verildi. Üçüncü grup 25 kişiden oluştu ve bu bireylere nefes, asana (postür) ve gevşeme egzersizlerinin kombinasyonundan oluşan yoga programı uygulandı. Tüm bireylere egzersizler, 8 hafta, haftada 2 gün fizyoterapist eşliğinde yaptırıldı. Bireylerin sosyodemografik verileri kaydedildi. Başlangıçta ve 8 haftalık tedavi sonrasında ağrı şiddeti Görsel Analog Skalası (GAS) ile, fonksiyonel durum Oswestry Disabilite İndeksi (ODİ) ile, metabolik kapasite 6 dakika Yürüme Testi ile, kinezyofobi düzeyi Korku Kaçınma İnanışları Anketi (KKIA) ile, ağrı felaketleştirme düzeyi Ağrıyı Felaketleştirme Ölçeği (AFÖ) ile, kognitif fonksiyonlar Montreal Bilişsel Değerlendirme Ölçeği (MoCA) ile, aleksitimi düzeyi Toronto Alekstimi Ölçeği (TAÖ) ile bel farkındalığı Fremantle Bel Farkındalık Ölçeği (FreBFÖ) ile, yaşam kalitesi ise Nottingham Sağlık Profili (NSP) ile değerlendirildi. Çalışmada, kronik bel ağrısı olan bireylerde uygulanan tüm yaklaşımların ağrıyı azalttığı, fonksiyonu, Transversus Abdominis (TrA) kas aktivasyonunu ve yaşam kalitesini geliştirdiği, kognitif parametreleri iyileştirdiği gösterilmiştir. Spinal stabilizasyon, yoga ve aerobik egzersizin ağrı, fonksiyon, yaşam kalitesi, kognitif düzey, korku kaçınma, ağrı katastrofizasyonu, bel farkındalığı ve aleksitimi açısından herhangi bir üstünlüğü ortaya çıkmazken (p>0,05); metabolik kapasitede yoga ve aerobik egzersiz grubunda gelişme gözlenmiştir (p<0,05). Sonuç olarak, nörolojik defisiti olmayan, kronik bel ağrılı bireyler için eğitimli fizyoterapistler eşliğinde bu egzersiz programlarının bireylerin ihtiyaçlarına, beklenti ve ilgilerine göre düzenlenerek uygulanabileceğini söylemek mümkündür.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2024-08-18T06:53:20Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypelearning objecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record