Show simple item record

dc.contributor.advisorDemir, Nurettin
dc.contributor.authorAkcaoğlu, Can
dc.date.accessioned2017-06-08T12:53:49Z
dc.date.available2017-06-08T12:53:49Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-05-29
dc.identifier.citationAKCAOĞLU, Can. Somut Olmayan Kültürel Miras ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımı, Yüksek Lisans Tezi. Ankara, 2017.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3464
dc.description.abstractTeaching Turkish as a foreign language has become an area which continues its improvement day by day. As a consequence, various teaching sets, materials, thesis’ are being created. Improving language skills and concordantly, representing Turkish culture items are aimed with these studies. In general, one matter of question for this study is the cultural element placed in Turkish teaching sets, and in detail, the cultural object to be included. Some of the items to which culture transfer can be made is in placed in UNESCO’s Intangible Cultural Heritage List which will be regarded as a competent authority. The aim of the study is to ascertain the way these cultural elements used in books and give relevant suggestions. The importance of intangible cultural heritage is that has elements that directly effect daily life of the societies. Also, these elements are considered valuable for the representation of Turkish culture. Cultural theory and cultural processes are scrutinised as they are parts of culture transfer; culture - language relation and intercultural communication are discussed in study. In accordance with this purpose, course books of Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim and Ankara University TÖMER Yeni Hitit Turkish teaching sets were scanned and were made content analysis. Consequently, obtained data indicates the usage of these items can be expandable quantitatively and qualitatively. In addition, some suggestions are given to provide benefits for representation of related cultural elements in the lessons of teaching Turkish as a foreign language.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY ........................................................................................................................ i BİLDİRİM ..................................................................................................................................... ii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ............................................... iii ETİK BEYANI ............................................................................................................................. iv TEŞEKKÜR ................................................................................................................................... v ÖZET ............................................................................................................................................. vi ABSTRACT ................................................................................................................................. vii 1. GİRİŞ .......................................................................................................................................... 1 2. KÜLTÜR VE KÜLTÜREL MİRAS ....................................................................................... 3 2.1. KÜLTÜREL SÜREÇLER ................................................................................................ 6 2.1.1. Kültürleme .................................................................................................................... 6 2.1.2. Kültürleşme .................................................................................................................. 7 2.1.3. Kültürlenme ................................................................................................................. 7 2.1.4. Kültür Şoku .................................................................................................................. 8 2.1.5. Kültürel Yayılma ......................................................................................................... 8 2.1.6. Kültür Değişmesi .......................................................................................................... 9 2.2. KÜLTÜR ÇEŞİTLERİ ..................................................................................................... 9 2.2.1. Popüler Kültür ........................................................................................................... 10 2.2.2. Yüksek Kültür ............................................................................................................ 11 2.2.3. Alt Kültür ................................................................................................................... 13 2.3. KÜLTÜR VE UYGARLIK............................................................................................. 14 2.4. UNESCO DÜNYA MİRASI LİSTELERİ ..................................................................... 16 2.4.1. Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi ................................................................... 17 3. YABANCI DİL ÖĞRETİMİNDE KÜLTÜR VE KÜLTÜR AKTARIMI ........................ 20 ix 3.1. DİLLER İÇİN AVRUPA ORTAK ÖNERİLER ÇERÇEVESİ’NDE KÜLTÜR ÖGELERİ................................................................................................................................ 22 3.2. DİL - KÜLTÜR İLİŞKİSİ .............................................................................................. 25 3.3. KÜLTÜRLER ARASI İLETİŞİM ................................................................................. 28 3.4. YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇE ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRAS ....................................................................................... 30 3.4.1. Meddahlık Geleneği ................................................................................................... 31 3.4.2. Mevlevi Sema Törenleri ............................................................................................ 33 3.4.3. Âşıklık Geleneği ......................................................................................................... 38 3.4.4. Karagöz ....................................................................................................................... 47 3.4.5. Nevruz ......................................................................................................................... 56 3.4.6. Geleneksel Sohbet Toplantıları ................................................................................. 61 3.4.7. Alevi-Bektaşi Ritüeli Semah ..................................................................................... 63 3.4.8. Kırkpınar Yağlı Güreş Festivali ............................................................................... 65 3.4.9. Geleneksel Tören Keşkeği ......................................................................................... 66 3.4.10. Mesir Macunu Festivali ........................................................................................... 67 3.4.11. Türk Kahvesi ve Geleneği ....................................................................................... 67 3.4.12. Ebru: Türk Kağıt Süsleme Sanatı .......................................................................... 76 3.4.13. İnce Ekmek Yapımı ve Paylaşımı Geleneği: Lavaş, Katrıma, Jupka, Yufka .... 77 3.4.14. Geleneksel Çini Sanatı ............................................................................................. 78 4. SONUÇ ..................................................................................................................................... 79 KAYNAKÇA ............................................................................................................................... 82 EK 1. ETİK KURUL İZNİ MUAFİYET FORMU .................................................................. 91 EK 2. ORİJİNALLİK RAPORU ............................................................................................... 92 EK 3. ÖZGEÇMİŞ ...................................................................................................................... 94tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectyabancı dil olarak türkçe öğretimitr_TR
dc.subjectsomut olmayan kültürel mirastr_TR
dc.subjectkültür aktarımıtr_TR
dc.titleSomut Olmayan Kültürel Miras ve Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanımıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetYabancı dil olarak Türkçe öğretimi her geçen gün gelişimini sürdüren bir alan haline gelmiştir. Bunun sonucu olarak çeşitli öğretim setleri, malzemeler ve tezler üretilmektedir. Bu çalışmalarla dil becerilerini iyileştirmek ve buna paralel olarak Türk kültürünü tanıtmak amaçlanmaktadır. Bu çalışmalara dair tartışmalardan biri Türkçe öğretim setlerinde yer alan kültürel ögelerdir ve daha ayrıntılı şekilde, hangi kültürel ögelerin yer alması gerektiği bu tartışmanın boyutlarından biridir. Kültür aktarımının yapılabileceği ögelerden bazıları, bu konuda yetkin bir merci olarak kabul edilecek UNESCO’nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi’nde yer almaktadır. Çalışmanın amacı, bu kültürel ögelerin kitaplarda ne kadar ve nasıl kullanıldığını tespit etmek ve bu ögelerle ilgili olarak önerilerde bulunmaktır. Somut olmayan kültürel mirasın önemi, toplumların günlük yaşamını da doğrudan etkileyen unsurlar barındırmasıdır. Ayrıca bu ögeler Türk kültürünün temsili açısından değerli bulunmaktadır. Kültür aktarımının bir parçası olduğu için tezde kültür kuramı ve kültürel süreçler ele alınmış; kültür - dil ilişkisi ile kültürler arası iletişim tartışılmıştır. Amaç doğrultusunda, Yunus Emre Enstitüsü Yedi İklim ve Ankara Üniversitesi TÖMER Yeni Hitit Türkçe öğretim setlerinin ders kitapları taranmış ve içerik analizi yapılmıştır. Sonuç olarak, elde edilen veriler, bu ögelerin kullanımının nicel ve nitel olarak artırılabilir durumda olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte ilgili kültürel ögelerin tanıtımına yarar sağlamak için yabancı dil olarak Türkçe öğretimi derslerinde kullanılabilecek bazı öneriler yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record