Show simple item record

dc.contributor.advisorKara, Ateş
dc.contributor.authorUğurlu, Onur
dc.date.accessioned2024-02-14T06:22:30Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-12-04
dc.identifier.citationUğurlu, O. Çocukluk Çağında Vankomisin Kullanım Endikasyonlarının ve Olası İstenmeyen Etkisinin Ortaya Çıkışına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Uzmanlık Tezi, Ankara, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34627
dc.description.abstractVancomycin has been a first-line antibiotic for resistant Gram-positive microorganisms, such as methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), since the 1960s. In recent years, the increasing beta-lactam resistance in microorganisms has heightened the importance of vancomycin use. Concerns about its side effects contribute to the hesitancy in employing vancomycin as the first choice in treatment. Our study retrospectively examined 1378 pediatric patients admitted to Hacettepe University İhsan Doğramacı Children's Hospital between January 2019 and December 2021, who received vancomycin for the treatment of infectious diseases. Of these cases, 592 (43%) were female, and 786 (57%) were male, with a median age of 4.46 (1.22-10.10) years. A total of 171 (12.4%) patients had weight above the 95th percentile for age and gender. The median duration of treatment was 11 (7-15) days, with 884 (64.2%) cases receiving empirical therapy being the most common indication. Vancomycin was initiated in 242 (17.6%) cases due to neutropenic fever, 152 (11.0%) cases with resistant microorganisms, and 100 (7.3%) cases with catheter-related infections. The most common type of infection was suspected bacteremia (358, 26%), followed by pneumonia (317, 23%), meningitis (181, 13.1%), and skin and soft tissue infections (158, 11.5%). The accuracy of indication according to the CDC (Centers for Disease Control and Prevention) was found to be 66.8%. Microbiological agents were identified in 575 (41.7%) cases, with 494 bacteria and 381 Gram-positive microorganisms. Among 330 isolates tested for methicillin resistance, 43.7% exhibited methicillin resistance in S. aureus strains, with a prevalence of 31.7% for community-acquired MRSA and 56.5% for healthcare-associated MRSA. The highest methicillin resistance was observed in S. epidermidis, with 90.5% resistance among 116 strains. In our study, no vancomycin-resistant organisms were found except for one S. epidermidis strain with intermediate susceptibility to vancomycin. Adverse effects were observed in 211 (15.3%) cases, with a median duration of 4 (1-13) days. The incidence of drug-related side effects increased over the study duration. Among 66 patients who had previously experienced vancomycin side effects, re-administration resulted in no recurrence in 53 (80.3%) cases. In 45 patients experiencing side effects during treatment, vancomycin was continued, and side effects did not recur in 34 (75.6%) cases. The frequency and distribution of side effects were as follows: hypersensitivity in 70 (5.2%) cases, peripheral complications in 68 (5%) cases, nephrotoxicity in 29 (2.2%) cases, cytopenia in 28 (2.1%) cases, fever in 20 (1.5%) cases, hepatotoxicity in 11 (0.8%) cases, and thrombophlebitis in 1 (0.1%) case. There was no evidence of ototoxicity in any patient. Among the 70 cases with hypersensitivity, 35.7% had urticaria, 30% had exfoliative dermatitis, 14.3% had anaphylaxis, 7.1% had DRESS (Drug Rash with Eosinophilia and Systemic Symptoms), 5.7% had vasculitis, 2.9% had angioedema, 2.9% had vascular collapse, and 1.4% had Steven-Johnson Syndrome. Peripheral intravenous (IV) side effects occurred in a total of 68 cases. "Red man" syndrome occurred in 63 cases (92.7%), being the most common peripheral IV side effect. Among those experiencing peripheral IV or hypersensitivity reactions, treatment duration was increased in 43 cases, antihistamines were administered 52 times, steroids were given 19 times, inotropes were administered 3 times, and saline loading was done 2 times. Among the 44 patients with peripheral side effects or hypersensitivity reactions, treatment was continued in 44 cases, and only 10 (22.7%) experienced ongoing side effects, leading to discontinuation of the drug. Fluid support resulted in fewer hypersensitivity and peripheral side effects. As the vancomycin dose per body weight increased, side effects increased, with the highest increase observed in peripheral IV complications. Hypersensitivity and peripheral reactions were less common in patients receiving furosemide and dopamine, where the dose per body weight was lower. The frequency of fever and drug-induced cytopenia was higher when observed together. The co-administration of vancomycin with clindamycin led to a significant increase in fever, hepatotoxicity, and cytopenia. Hypersensitivity and peripheral reactions were generally observed at the beginning of treatment, while cytopenia and hepatotoxicity were observed later. Based on initial serum creatinine levels, of the 1083 patients, 154 (12.5%) had an increase in creatinine values by more than 1.5 times at the end of treatment. The use of nephrotoxic drugs and antibiotics was associated with more frequent creatinine increases and nephrotoxicity. According to the Kidney Disease Improving Global Outcomes (KDIGO) criteria, kidney damage was more common with vancomycin plus piperacillin-tazobactam, fluconazole, amphotericin B, ciprofloxacin, trimethoprim-sulfamethoxazole, acyclovir, ganciclovir, and clarithromycin. Additionally, kidney damage was more common when vancomycin was used with paracetamol, dopamine, vasopressors (excluding dopamine), furosemide, and G-CSF (Granulocyte Colony-Stimulating Factor). Nephrotoxicity was more frequent when vancomycin was administered with piperacillin-tazobactam, amikacin, trimethoprim-sulfamethoxazole, and clarithromycin, correlating with an increase in creatinine levels. An increase in GGT was observed with meropenem, amikacin, and ciprofloxacin, while an increase in ALT, AST, and GGT was observed with fluconazole. Particularly, those who used cefazolin in the last three months had a more frequent increase in GGT.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectvankomisintr_TR
dc.subjectçocuktr_TR
dc.subjectyan etkitr_TR
dc.subjecthipersensitivitetr_TR
dc.subjectred man sendromutr_TR
dc.subjectnefrotoksisitetr_TR
dc.subject.lcshPediatritr_TR
dc.titleÇocukluk Çağında Vankomisin Kullanım Endikasyonlarının ve Olası İstenmeyen Etkisinin Ortaya Çıkışına Etki Eden Faktörlerin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetVankomisin 1960’lardan beri kullanımda olan metisilin dirençli S. aureus gibi dirençli Gram pozitif mikroorganizmalar için ilk seçenek antibiyotiklerden biridir. Son yıllarda mikroorganizmalarda artan beta laktam direnci sebebi ile vankomisin kullanımının önemi gün geçtikçe artmaktadır. Vankomisinin ilk basamak tedavide kullanılmamasının bir sebebi de yan etkilerinden duyulan endişelerdir. Çalışmamız Ocak 2019 – Aralık 2021 tarihleri arasında Hacettepe Üniversitesi İhsan Doğramacı Çocuk Hastanesine yatan ve enfeksiyon hastalığı tedavisi için vankomisin başlanan 1378 çocuk olgunun geriye dönük olarak incelendiği bir çalışmadır. Olguların 592’si (%43) kız 786’sı (%57) erkek olup ortanca yaş 4,46 (1,22-10,10) yıl bulunmuştur. 171 (%12,4) olgunun vücut ağırlığı yaşa ve cinsiyete göre 95 persentil üzerindedir. Ortanca tedavi süresi 11 (7-15) gün olmuştur. En sık verilme endikasyonu 884 (%64,2) vakada ile ampirik tedavi olmuştur. 242 (%17,6) olguya nötropenik ateş, 152 (%11,0) olguya dirençli mikroorganizma ve 100 (%7,3) olguya kateter enfeksiyonları sebebi ile vankomisin başlanmıştır. En sık enfeksiyon tipi bakteriyemi şüphesi (358, %26) olmuş, bunu pnömoni (317, %23), menenjit (181,%13,1) ve deri ve yumuşak doku enfeksiyonları (158, %11,5) izlemiştir. Veriliş endikasyon doğruluğu CDC’ye (Amerika Birleşik Devletleri Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri) göre %66,8 olarak bulunmuştur. Mikrobiyolojik etken 575 (%41,7) olguda gösterilmiştir, bunlardan 494 tanesi bakteri ve 381 tanesi Gram pozitif mikroorganizma olmuştur. 330 üremede metisilin direnci bakılmış olup S. aureus üremesi gösterilen 110 suşta metisilin direnci %43,7 bulunmuştur. Toplum kökenli MRSA sıklığı %31,7 iken sağlık hizmeti ilişkili MRSA %56,5 saptanmıştır. En fazla metisilin direnci S. epidermidis’te görülmüş olup 116 suştan %90,5’i metisilin dirençli saptanmıştır. Çalışmamızda enterokoklar dışında vankomisin dirençli organizma saptanmamış sadece bir S. epidermidis suşu vankomisine orta duyarlı bulunmuştur. Vankomisin verilen 211 (%15,3) olguda yan etki görülmüştür. Yan etki görülme süresi ortanca 4 (1-13) gün olarak bulunmuştur. Çalışma süresince yıl geçtikçe ilaç yan etkisi daha fazla görülmüştür. Çalışma süresi zarfında daha önce vankomisin yan etkisi görülen 66 hastaya tekrar vankomisin verilmiş 53 (%80,3) hastada yan etki tekrar etmemiştir. Tedavi sırasında 45 hastada yan etki görülse de vankomisin devam edilmiş olup 34’ünde (%75,6) yan etki tekrar gözlenmemiştir. Yan etkilerin sıklığı ve dağılımı ise şu şekildedir: Hipersensitivite 70 (%5,2), periferik komplikasyonlar 68 (%5), nefrotoksisite 29 (%2,2), sitopeni 28 (%2,1), ateş 20 (%1,5), hepatotoksisite 11 (%0,8), tromboflebit 1 (%0,1) kez görülmüştür. Ototoksisite görüldüğü kanıtlanan hasta olmamıştır. Hipersensitivite görülen 70 olgu incelendiğinde 25’inde (%35,7) ürtiker, 21’inde (%30) eksfoliyatif dermatit, 10’unda (%14,3) anafilaksi, 5’inde (%7,1) DRESS (İlaç ilişkili eozinofili ve sistemik semptomlar), 4’ünde (%5,7) vaskülit, 2’sinde (%2,9) anjioödem, 2’sinde (%2,9) vasküler kollaps ve 1’inde (%1,4) ise Steven-Johnson Sendromu görülmüştür. Periferik iv (intravenöz) yan etkiler toplam 68 olguda görülmüştür. 63 “red man” sendromu (%92,7) en sık görülen periferik iv yan etkidir. Periferik iv veya hipersensitivite reaksiyonları görülenlerin 43 tanesinde tedavi süresi arttırılmış, 52 kez antihistaminik verilmiş, 19 kez steroid, 3 kez inotrop verilmiş ve 2 kere ise serum fizyolojik yüklemesi yapılmıştır. Periferik yan etkiler veya hipersensitivite reaksiyonları görülen 44 hastada tedaviye devam edilmiş olup bunlardan sadece 10 (%22,7) hastada yan etki devam etmiş ve ilaç kesilmiştir. Sıvı desteği verilenlerde hipersensitivite ve periferik yan etkiler daha az görülmüştür. Vücut ağırlığına göre verilen vankomisin dozu arttıkça görülen yan etkiler artmış olup en fazla periferik iv komplikasyonlarda artış görülmüştür. Furosemid ve dopamin verilenlerde hipersensitivite ve periferik yan etkiler daha az görülmüş bu hastalarda vücut ağırlığına göre verilen dozun daha düşük olduğu bulunmuştur. İlaç ateşi ve ilaca bağlı sitopeninin birlikte görülme sıklığı daha fazla bulunmuştur. Klindamisin ile birlikte vankomisin alanlarda ateş, hepatotoksisite ve sitopeni belirgin derece artmıştır. Hipersensitivite ve periferik reaksiyonlar tedavinin genellikle başlangıcında görülmüşken sitopeni ve hepatotoksisite daha ileri günlerde görülmüştür. Başlangıç serum kreatininleri baz alındığında 1083 hastadan 154’ünde (%12,5) tedavi sonunda kreatinin değerlerinde 1,5 kattan fazla artış görülmüştür. Nefrotoksik ilaç ve antibiyotik kullanımı arttıkça kreatinin artışı olması ve nefrotoksisite görülmesi daha sık görülmüştür. KDIGO (Kidney Disease Improving Global Outcomes) kriterlerine göre vankomisin ile piperasilin-tazobaktam, flukonazol, amfoterisin-B, siprofloksasin, trimetoprim-sulfametoksazol, asiklovir, gansiklovir ve klaritromisin alanlarda böbrek hasarı daha fazla görülmüştür. Ayrıca böbrek hasarı vankomisin ile birlikte parasetamol, dopamin, vazopressör (dopamin harici), furosemid ve G-CSF (Granülosit Koloni Uyarıcı Faktör) verilenlerde daha sık görülmüştür. Vankomisin ile piperasilin-tazobaktam, amikasin, trimetoprim-sulfametoksazol ve klaritromisin verilenlerde kreatinin artışına paralel olarak daha sık nefrotoksisite görülmüştür. Furosemid ile verilenlerde nefrotoksisite sıklığında artış görülmüştür. İdrar analizi olan hastaların idrar tetkikleri analizleri yapılmış nefrotoksik ilaç veya antibiyotik kullanımının idrarda protein ve hücre görülmesini etkilemediği görülmüştür. Vankomisin ile birlikte kullanılan antibiyotik sayısı arttıkça AST ve GGT değerlerinde tedavi sonunda 5 katından fazla artış görülmesi daha sık bulunmuştur. Vankomisin ile meropenem, amikasin ve siprofloksasin alanlarda GGT; flukonazol alanlarda ise ALT, AST ve GGT artışı daha sık bulunmuştur. Özellikle son üç ay içerisinde sefazolin kullananlarda GGT artışı olması daha sık görülmüştür.tr_TR
dc.contributor.departmentÇocuk Sağlığı ve Hastalıklarıtr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2024-02-14T06:22:30Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record