Show simple item record

dc.contributor.advisorAkal, Fuat
dc.contributor.authorTaşkın, Bilal
dc.date.accessioned2023-12-12T11:11:17Z
dc.date.issued2023-09
dc.date.submitted2023-09-15
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34225
dc.description.abstractAlthough communication of the central banks with the market was still quite limited at the end of the 20th century, and the authorities had agreed that policymakers should hold a more secretive attitude, this situation changed after the 2000s, in light of the Australian example. From there on, the view that decisions should spawn surprise in the market to increase the effectiveness of monetary policy has been replaced by the discourse that claims that the strategy, policy, and short- and long-term goals of the central banks should be precisely understood by the public. Moreover, communication tools have come to the fore as vital support for the monetary policy decision-making processes, especially in countries that have adopted inflation-targeting regimes. Consequently, today, communication is of great importance for the central banks to realize their mission. This study analyzes Federal Open Market Committee (FOMC) minutes using state-of-the-art Natural Language Processing (NLP) techniques. We sought to investigate the effect of the global COVID-19 crisis on the FOMC minutes' pattern and the strength of the Federal Reserve to influence inflation expectations through its primary press releases. To this end, we first quantified minutes leveraging domain-specific pre-trained Bidirectional Encoder Representations from Transformers models (FinBERTs). Then, we applied Dynamic Time Warping (DTW) to measure temporal sequence proximity over the course of time. To verify our findings, we built multivariable Autoregressive Integrated Moving Average models by injecting an exogenous variable as an indicator function into the time series (ARIMAX). The results suggest that the Federal Reserve has abstained from adjusting its tone and the forward-lookingness setting of its statements for the global epidemic. Therefore, the longstanding association of fed tone and forward-lookingness with consumer inflation expectation has weakened during the crisis.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNatural language processingtr_TR
dc.subjectMonetary policytr_TR
dc.subjectCentral banking communicationtr_TR
dc.subjectCOVID-19tr_TR
dc.subjectSemantic analysistr_TR
dc.titleTales of Turbulence: BERT-Based Multimodal Analysis of FED Communication Dynamics Amidst COVID-19 through FOMC Minutestr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozet20. yüzyılın sonlarına kadar hakim olan merkez bankacıların ve politika yapıcıların ketum bir davranış sergilemesi gerektiğine dair inanç, 2000'li yılların başından itibaren Avustralya örneğinin ışığında değişime uğramıştır. Böylelikle, alınan kararların piyasalarda sürprizle karşılanması fikri yerini merkez bankalarının stratejilerinin, politikalarının, kısa ve uzun vadeli hedeflerinin kamu yararından tam olarak anlaşılması gerektiği görüşüne bırakmıştır. Bunun da ötesinde, özellikle enflasyon hedeflemesi rejimi uygulayan ülkelerde iletişim araçları politika yapım sürecinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Sonuç olarak, günümüzde merkez bankalarının misyonlarını gerçekleştirmeleri için iletişim büyük önem taşımaktadır. Bu tez, yeni nesil Doğal Dil İşleme (NLP) tekniklerini kullanarak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) tutanaklarını analiz etmektedir. Daha spesifik olmak gerekirse, çalismamizda modern semantik analiz tekniklerinden yararlanarak küresel Covid-19 krizinin FOMC iletişimi üzerindeki etkisini ve Federal Rezerv'in birincil basın bültenleri aracılığıyla enflasyon beklentilerini etkileme gücünü araştırdık. Bu amaçla, önce alana özel önceden eğitilmiş BERT (Bidirectional Encoder Representations from Transformers-Dönüşümleyicilerden Çift Yönlü Kodlayıcı Temsilleri) modellerinden (FinBERT'ler) yararlanarak FOMC tutanaklarını sayısallaştırdık. Ardından, zamansal dizi yakınlığını zaman boyunca ölçmek için Dinamik Zaman Bükme (DTW) tekniğini uyguladık. Bulgularımızı doğrulamak için, zaman serisilerine indikatör bir fonksiyon enjekte ederek çok değişkenli Otoregresif Entegre Hareketli Ortalama modelleri (ARIMAX) oluşturduk. Sonuçlar, Federal Rezerv'in tonunu ve açıklamalarının ileriye dönüklük derecesini küresel salgın döneminde ayarlamaktan kaçındığını göstermektedir. Bu durum, tüketici enflasyon beklentisi ile uzun dönemden süre gelen FED iletişim tonu ve tutanakların ileriye dönüklük derecesi arasındaki ilişkide zayıflamayı beraberinde getirmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentBilgisayar Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.lift2024-01-05T11:11:17Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record