Show simple item record

dc.contributor.advisorÜzümcügil, Filiz
dc.contributor.authorKökten, Hazar
dc.date.accessioned2023-10-03T12:56:41Z
dc.date.issued2023-06-21
dc.date.submitted2023-06-21
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/34043
dc.description.abstractObjective: Regional anesthesia techniques are gaining importance in pediatric surgery. However, clear information about the distribution of the injected local anesthetic is not available yet. In this study, we aim to provide a prediction about the distribution of local anesthetic in the pediatric age group by choosing a certain volume according to weight and the injection site over the surgical incision to be made. Materials and Methods: Patients age 0-8 years who underwent elective surgery (umbilical hernia, laparoscopic appendectomy, laparoscopic ovarian cyst excision or laparoscopic orchiopexy) involving midline incision between January 01 and July 01, 2022 by Pediatric Surgery were included. A rectus sheath block was applied to all patients included in the study, under general anesthesia, before the surgical incision. Injections were applied under ultrasound guidance from lateral to medial, targeting the lateral edge of the rectus sheath, and ultrasound imaging confirmed whether the extension completely covered the planned surgical incision, and the cranial and caudal spread distances on the left and right sides were recorded in the anesthesia report. The anesthesia follow-up form and the preoperative anesthesia evaluation form in the files of the patients who were taken into surgery within a 6-month period were examined. Patient demographic data, type of surgery, type, dose and concentration of local anesthetic applied for rectus sheath block, as well as cranial and caudal distances obtained were recorded in the case report form as study parameters. Considering the differences that may be caused by the anthropometric measurements of the patients, the 0-8 age group; They were divided into two groups, 0<x≤2 and 2<x≤8 years, and evaluated in terms of total spread, and the correlation of distances with age, body weight and the volume of local anesthetic administered was evaluated. Results: Total extensions, regardless of caudal or cranial; When examined in two age groups, 0<x≤2 years and 2<x≤8 years, the mean distances on the left and right were 5.55±0.95 and 5.72±1.27 years for 0<x≤2 years, respectively; For 2<x≤8 years, it was observed as 7.25±1.91 and 7.42±1.77 cm. Cranial and caudal extensions 7 on the right side were 3.28±1.04 and 3.74±1.35 cm, respectively, in all age groups, and 3.44±1.02 and 3.44±1.33 cm on the left side, respectively. The increase in the diffusion distance of the local anesthetic showed a statistically significant correlation with the increase in patient age and the increase in the volume of the local anesthetic used. Patient gender was not found to be significant in terms of spread. Conclusion: In the rectus sheath block applied with a single injection in a volume of 0.5 ml/kg, it has been observed that an equal distribution can be achieved in the cranio-caudal direction from the injection point, and it has been shown that a total spread of approximately 5 cm in children aged 0-2 and approximately 7 cm in children aged 2-8 years. These distances may enable the need for a single or two separate injections to be decided according to the length of the planned surgical incision.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPediyatrik anestezitr_TR
dc.subjectRejyonel anestezitr_TR
dc.subjectRektus kılıf bloğutr_TR
dc.subject.lcshTıp uygulamasıtr_TR
dc.titleÇocuk Yaş Grubu Hastalarda Uygulanan Rektus Kılıf Bloğunda Yayılım Mesafesinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAmaç: Pediyatrik cerrahide rejyonel anestezi teknikleri gittikçe önem kazanmaktadır. Ancak enjekte edilen lokal anesteziğin dağılımı ile ilgili net bilgiler henüz mevcut değildir. Bu çalışmamızda pediyatrik yaş grubunda kiloya göre belirli bir hacmin ve enjeksiyon yerinin yapılacak cerrahi insizyona göre tercih edilmesinin lokal anesteziğin dağılımı hakkında bir öngörü sağlamasını amaçlamaktayız. Gereç ve Yöntem: Çocuk Cerrahisi tarafından 01 Ocak – 01 Temmuz 2022 tarihleri arasında, orta hat kesisi içeren elektif cerrahi (umbilikal herni, laparoskopik apendektomi, laparoskopik ovarian kist eksizyonu veya laparoskopik orşiopeksi) uygulanmış 0-8 yaş arası hastalar dahil edilmiştir. Çalışmaya dahil edilen tüm hastalara, genel anestezi altında, cerrahi insizyondan önce rektus kılıf bloğu uygulanmıştır. Enjeksiyonlar, ultrason rehberliğinde lateralden mediale doğru, rektus kılıfının lateral kenarı hedeflenerek uygulanmış, yayılımın planlanan cerrahi insizyonu tam olarak kapsayıp kapsamadığı ultrason görüntülemesi ile teyit edilmiş ve sol ve sağ taraftaki kraniyal ve kaudal yayılım mesafeleri anestezi raporunda kayıt altına alınmıştır. 6 aylık dönem içerisinde cerrahiye alınan hastaların dosyalarında yer alan anestezi izlem formu ve preoperatif anestezi değerlendirme formu incelenmiştir. Hasta demografik verileri, cerrahi tipi, rektus kılıf bloğu için uygulanan lokal anesteziğin tipi, dozu ve konsantrasyonu ile birlikte elde edilen kraniyal ve kaudal yayılım mesafeleri çalışma parametreleri olarak olgu rapor formuna kaydedilmiştir. Hastaların antropometrik ölçümlerinin oluşturabileceği farklılıklar göz önünde tutularak, 0-8 yaş grubu; 0<x≤2 ve 2<x≤8 yaş olmak üzere iki ayrı gruba ayrılarak da toplam yayılım açısından değerlendirilmiş olup, mesafelerin yaş, vücut ağırlığı ve uygulanan lokal anesteziğin hacmi ile korelasyonu değerlendirilmiştir. Bulgular: Kaudal ya da kraniyal ayrımı yapmaksızın, toplam yayılımlar; 0<x≤2 yaş ve 2<x≤8 yaş olmak üzere iki yaş grubunda incelendiğinde, solda ve sağdaki ortalama mesafeler sırasıyla, 0<x≤2 yaş için 5,55±0,95 ve 5,72±1,27; 2<x≤8 yaş için ise, 7,25±1,91 ve 7,42±1,77 cm olarak gözlenmiştir. Tüm yaş grupları sağ 5 taraftaki kraniyal ve kaudal yayılımlar sırasıyla 3.28±1.04 ve 3.74±1.35, sol taraftaki kraniyal ve kaudal yayılımlar sırasıyla 3.44±1.02 ve 3.44±1.33 cm olarak bulunmuştur. Lokal anesteziğin yayılım mesafesindeki artış, hasta yaşındaki artış ve kullanılan lokal anesteziğin hacmindeki artış ile istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon göstermiştir. Hasta cinsiyeti ise yayılım açısından anlamlı bulunmamıştır. Sonuç: 0.5 ml/kg hacminde tek bir enjeksiyon ile uygulanan rektus kılıf bloğunda, enjeksiyon noktasından kraniyo-kaudal yönde eşit dağılım sağlanabileceği izlenmiş olup, 0-2 yaş arası çocuklarda yaklaşık 5 cm ve 2-8 yaş arasındaki çocuklarda ise yaklaşık 7 cm kadar toplam yayılım oluşturulabileceği gösterilmiştir. Bu mesafeler, planlanan cerrahi insizyonun uzunluğuna göre, tek ya da iki ayrı enjeksiyon ihtiyacına karar verilmesini sağlayabilir.tr_TR
dc.contributor.departmentAnesteziyoloji ve Reanimasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-10-03T12:56:41Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record