Show simple item record

dc.contributor.advisorErbahçeci, Fatih
dc.contributor.authorAkyüz, Sinem
dc.date.accessioned2023-09-21T07:42:25Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-07-26
dc.identifier.citationAkyüz, S. (2023). Medulla Spinalis Yaralanmalı Bireylerde Alt Ekstremite Ortezi Kullanım Memnuniyetinin Fonskiyonel Bağımsızlık Düzeyi ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33978
dc.description.abstractAkyüz, S., Investigation of the Relationship Between Orthosis Satisfaction, Functional Independence and Quality of Life of Spinal Cord Injured Individuals Using Lower Extremity Orthosis, Hacettepe University Graduate School Health Sciences Prosthetics-Orthotics and Biomechanics Department, Master Thesis, Ankara, 2023 The aim of this study was to examine the relationship between satisfaction with lower extremity orthosis use and the levels of quality of life and functional independence in individuals with Spinal Cord Injured. A total of 107 individuals with a mean age of 42,38±17,91 were included in the study. Orthosis satisfaction was assessed using the Quebec Assistive Technology User Satisfaction Assessment Questionnaire. Functional independence was measured using the Spinal Cord Independence Measure ( S CIM III), and quality of life was evaluated using the Short Form 36 (SF-36) questionnaire. Gait assessment was performed using the Walking Index for Spinal Cord Injury (WISCI II) scale. No statistically significant correlation was found between orthosis satisfaction and functional independence with quality of life parameters (p>0.05). Patients were divided into therapeutic ambulation and functional ambulation groups according to their WISCI II score and no significant difference in orthosis satisfaction was observed between the two groups (p>0.05). The patients were grouped based on the type of lower extremity orthosis they used. Among the groups, the group with the highest orthosis satisfaction score was the group that used the dorsiflexion band orthosis and no difference was found among the other groups (p>0.05). The patients were also grouped according to their neurological levels. Among the groups, the group with the highest orthosis satisfaction score was the group with L1-L5 level, and no difference was found among the other groups (p>0.05). As a result of the study, the lack of correlation between orthosis satisfaction with functional independence and quality of life indicates that the study is an important step in investigating which factors affect orthosis satisfaction in individuals with SCI. Since the use of orthoses is an indispensable part of the rehabilitation process in individuals with SCI, it is thought to be appropriate to plan studies on orthosis satisfaction and provide a different perspective to professionals working in the field.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectFonksiyonel Bağımsızlıktr_TR
dc.subjectMedulla Spinalis Yaralanmasıtr_TR
dc.subjectOrteztr_TR
dc.subjectYaşam Kalitesitr_TR
dc.subject.lcshKas-iskelet sistemitr_TR
dc.titleMedulla Spinalis Yaralanmalı Bireylerde Alt Ekstremite Ortezi Kullanım Memnuniyetinin Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyi ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAkyüz, S., Medulla Spinalis Yaralanmalı Bireylerde Alt Ekstremite Ortezi Kullanım Memnuniyetinin Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeyi ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisinin İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Protez- Ortez ve Biyomekani Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2023 Bu çalışmanın amacı Medulla Spinalis Yaralanmalı (MSY) bireylerde alt ekstremite ortezi kullanım memnuniyeti ile fonksiyonel bağımsızlık ve yaşam kalitesi arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya yaş ortalaması 42,38±17,91 olan 107 birey dahil edildi. Ortez memnuniyeti Quebec Yardımcı Teknoloji Kullanıcı Memnuniyeti Değerlendirme Anketi, Fonksiyonel bağımsızlık Spinal Kord Yaralanması Bağımsızlık Ölçeği (Spinal Cord Independence Measure III- SCIM III), yürüyüş Walking Index for Spinal Cord Injury II (WISCI II) skalası, yaşam kalitesi Short form 36 (SF-36) anketi ile değerlendirildi. Ortez memnuniyeti ile fonksiyonel bağımsızlık ve yaşam kalitesi parametreleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki saptanmadı (p>0,05). Bireyler aldıkları WISCI II skoruna göre terapötik ambulasyon ve fonksiyonel ambulasyon gruplarına ayrıldığında gruplar arasında ortez memnuniyeti açısından fark saptanmadı (p>0,05). Bireyler kullandıkları alt ekstremite ortez çeşidine göre gruplandırıldığında, ortez memnuniyeti yardımcı cihaz memnuniyeti puanı en yüksek grup dorsifleksiyon bandı kullanan grup olarak belirlendi. Diğer gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Bireyler nörolojik düzeylerine göre gruplandırıldığında, ortez memnuniyeti yardımcı cihaz memnuniyeti puanı en yüksek grup L1-L5 seviyesine sahip grup olarak bulundu. Diğer gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı (p>0,05). Kadın bireylerin ortez memnuniyeti açısından erkek bireylere göre daha iyi sonuç aldığı belirlendi (p<0,05). Çalışmanın sonucunda, ortez memnuniyeti ile fonksiyonel bağımsızlık ve yaşam kalitesi arasında korelasyon bulunmaması, MSY’li bireylerde ortez memnuniyetinin hangi faktörlerden etkilendiğinin araştırılması adına çalışmanın önemli bir basamak olduğuna işaret etmektedir. MSY’li bireylerde ortez kullanımının rehabilitasyon sürecinin vazgeçilmez bir parçası olması nedeniyle ortez memnuniyetine yönelik çalışmalar planlanmasının yerinde olacağı ve alanda çalışan profesyonellere farklı bir bakış açısı getireceği düşünülmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-09-21T07:42:25Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record