Show simple item record

dc.contributor.advisorBİLGİÇ, Pelin
dc.contributor.authorÖZKAN, İrem
dc.date.accessioned2017-05-15T06:00:06Z
dc.date.available2020-05-15T06:00:06Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-03-22
dc.identifier.citationÖzkan, İ., Hafif Şişman/ Obez Kadınlarda Yeme Bağımlılığı, Depresyon ve Diyet Kalitesinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3388
dc.description.abstractOzkan, İ., Assessment of Food Addiction, Depression and Diet Quality in Overweight/Obese Women, Hacettepe University Institute of Health Sciences, M.Sc. Thesis in Dietetic, Ankara, 2017. This study is aimed to determine the prevalence of food addiction and focused on the assesment of the relationship between food addiction and depression, in the scope of diet quality and body composition in overweight/obese women. The study was conducted on 100 volunteer women, between the ages of 19 through 65 years, who did not have diabetes mellitus, or cardiovascular, psychiatric, metabolic diseases. Participants were not pregnant nor in lactating period and had BMI≥ 25 kg/m². General characteristics and anthropometrical measurements of individuals were recorded. Yale Food Addiction Scale (YFAS) was used to determine food addiction status and Beck Depression Inventory was used to determine depression. Food frequency questionnaire and 24-hour dietary recall were used to collect information about food consumption; Healthy Eating Index-2010 (HEI-2010) was used to assess diet quality. The prevalence of food addiction was %38 in women. Depression prevalence was similiar in food addicted and non- addicted groups (p˃0.05), but food addicted group had a higher depression score median compared to non-addicted group (p‹0.05). Anthropometric mesaurements and HEI-2010 scores were similar in gruops (p˃0.05). Food addiction is one the most debated topics in recent years. Further study on food addiction and elucidation of the potential effects of food addicton on obesity would be useful in the prevention and treatment of obesity. Key Words: food addiction, depression, diet quality, Yale Food Addiction Scale, Healthy Eating Index.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN SAYFASI v TEŞEKKÜR vi ÖZET vii ABSTRACT viii İÇİNDEKİLER ix SİMGELER ve KISALTMALAR xii TABLOLAR xiv 1.GİRİŞ 1 1.1.Kuramsal Yaklaşımlar ve Kapsam 1 1.2.Amaç ve Hipotez 3 2. GENEL BİLGİLER 4 2.1.Obezite 4 2.2. Depresyon 4 2.3.Yeme Bağımlılığı 6 2.3.1. Yeme Bağımlılığı Tanımı 6 2.3.2. Yeme Bağımlılığını Destekleyen Kanıtlar 7 2.3.3. Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği 15 2.4.Diyet Kalitesi 16 3. GEREÇ ve YÖNTEM 17 3.1. Araştırma Yeri, Zamanı ve Örneklem Seçimi 17 3.2. Araştırma Genel Planı 17 3.2.1. Genel Özellikler 17 3.2.2. Antropometrik Ölçümler 18 3.2.3. Besin Tüketim Sıklığı ve 24 Saatlik Geriye Dönük Besin Tüketim Kaydı Formu 19 3.2.4. Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği 19 3.2.5. Beck Depresyon Envanteri 21 3.2.6. Sağlıklı Yeme İndeksi 22 3.3. İstatistiksel Değerlendirme Yöntemi 25 4. BULGULAR 26 4.1 Bireylerin Genel Özellikleri 26 4.2 Bireylerin Yaş, Antropometrik Ölçümleri ve Vücut Bileşimi 28 4.3.Bireylerin Depresyon Durumu ve Yeme Bağımlılığına İlişkin Verileri 31 4.4. Bireylerin SYİ Verileri 35 4.5. Bireylerin Besin Tüketim Verileri 37 4.6. Bireylerin Yaş, Yeme Bağımlılığı Semptom Sayısı, Depresyon Puanı, SYİ Puanı ve Bazı Antropometrik Ölçümleri ve Vücut Bileşimi Değerleri Arasındaki Korelasyon 47 5. TARTIŞMA 49 5.1.Yeme Bağımlılığı ve Bireylerin Genel Özellikleri 49 5.2.Yeme Bağımlılığı ve Bireylerin Yaş, Antropometrik Ölçümleri ve Vücut Bileşimi 50 5.3.Yeme Bağımlığı ve Bireylerin Depresyon Durumu 52 5.4. Yeme Bağımlılığı Semptomlarına İlişkin Veriler 52 5.5. Yeme Bağımlılığı ve SYİ 56 5.6. Yeme Bağımlılığı ve Bireylerin Besin Tüketimi Verileri 57 5.7. Bireylerin Yeme Bağımlılığı Semptom Sayısı, Yaş, Depresyon Puanı, SYİ Puanı, Bazı Antropometrik Ölçümleri ve Vücut Bileşimi Değerleri Arasındaki Korelasyon 60 6. SONUÇ ve ÖNERİLER 63 6.1. Sonuçlar 63 6.2. Öneriler 65 7. KAYNAKLAR 67 8. EKLER EK-1: Tez Çalışması İle İlgili Etik Kurul İzni EK-2: Tez Çalışması ile İlgili İstanbul Halk Sağlığı Müdürlüğü Projeler Birimi İzni EK-3: Onam Formu EK-4: Tez Anket Formu EK-5: Sağlıklı Yeme İndeksi-2010 EK-6: Sosyo-Ekonomik Durum İle İlgili Bulgular 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectyeme bağımlılığı, depresyon, diyet kalitesi, Yale yeme bağımlılığı ölçeği, sağlıklı yeme indeksitr_TR
dc.titleHafif Şişman/ Obez Kadınlarda Yeme Bağımlılığı, Depresyon ve Diyet Kalitesinin Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖzkan, İ., Hafif Şişman/ Obez Kadınlarda Yeme Bağımlılığı, Depresyon ve Diyet Kalitesinin Değerlendirilmesi, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Diyetetik Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2017. Bu çalışma, hafif şişman/obez kadınlarda yeme bağımlılığı sıklığının belirlenmesi ve yeme bağımlılığının depresyon, bazı antropometrik ölçümler ve vücut bileşimi, diyet kalitesi arasındaki ilişkinin değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır. Çalışmaya diyabeti, metabolik, psikiyatrik veya kardiyovasküler hastalığı bulunmayan, gebe ve emziklilik döneminde olmayan, BKİ ≥25 kg/m² olan 19-65 yaş arası 100 gönüllü kadın katılmıştır. Bireylere genel özelliklerinin sorgulandığı bir anket uygulanmış ve antropometrik ölçüm ve vücut bileşimi verileri alınmıştır. Bireylerin yeme bağımlılığı durumu Yale Yeme Bağımlılığı Ölçeği ile depresyon durumu ise Beck Depresyon Envanteri ile saptanmıştır. Ayrıca 24 saatlik geriye dönük besin tüketim kaydı ve besin tüketim sıklığını kapsayan bir anket ile bireylerin besin tüketimi verileri kaydedilmiş ve Sağlıklı Yeme İndeksi-2010 (SYİ-2010) ölçeği ile bireylerin diyet kalitesi değerlendirilmiştir. Araştırma sonucunda kadınların %38’i yeme bağımlısı (YB) olarak bulunmuştur. YB ve yeme bağımlısı olmayan (YBO) bireylerde depresyon görülme sıklığı açısından fark bulunmazken (p˃0.05), depresyon puanı ortancası YB bireylerde daha yüksek bulunmuştur (p‹0.05). YB ve YBO bireylerin antropometrik ölçüm ve vücut bileşimi değerleri ve toplam SYİ-2010 puanları arasında fark bulunmamıştır (p˃0.05). Yeme bağımlılığı son yıllarda en çok tartışılan konulardan biri olmuştur. Bu konu üzerinde daha fazla çalışma yapılması ve yeme bağımlılığının obezite üzerindeki olası etkisinin aydınlatılması, obezitenin önlenmesinde ve tedavisinde yararlı olacaktır. Anahtar Kelimeler: yeme bağımlılığı, depresyon, diyet kalitesi, Yale yeme bağımlılığı ölçeği, sağlıklı yeme indeksi.tr_TR
dc.contributor.departmentBeslenme ve Diyetetiktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record