Show simple item record

dc.contributor.advisorKarasu, Rauf
dc.contributor.authorHakan, Koçak
dc.date.accessioned2023-07-10T11:50:09Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-06-12
dc.identifier.citationKoçak, Hakan. Reasürans Sözleşmeleri. Hacettepe Üniversitesi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, 2023.tr_TR
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33591
dc.description.abstractReinsurance contracts are contracts under which an insurer obtains insurance coverage, in whole or in part, for the liability arising from the risks that it has assumed or will assume due to insurance or reinsurance contracts. The purpose of this study is the analysis of reinsurance from a contractual point of view. The methodology of this thesis is primarily based on an evaluation of the legal provisions in comparative law, case law and literature. In addition, the PRICL provisions, which are international in nature and recommended as soft law by reinsurance practitioners and leading academicians in the field, are also taken into consideration in detail. Afterwards, Turkish law is analysed and our suggestions and opinions are presented. This doctoral thesis on reinsurance contracts comprises three chapters. In the first chapter, the general principles of reinsurance contracts are evaluated. In this context, the definition, elements and functions of reinsurance are explained. In addition, the types of reinsurance contracts and the risk transfer methods used in these contracts are presented. Afterwards, the legal nature of the reinsurance contract and the effect of some clauses in the contracts on the legal nature of reinsurance are evaluated. Finally, the rules of law applicable to reinsurance contracts, the applicability of mandatory provisions and customary rules are scrutinised. The second part is related to the structure of the reinsurance contract. In this context, the parties, form, scope and duration of the contract are explained. In addition, the special clauses, which are frequently included in reinsurance contracts in practice, are analysed. In the third part, the obligations of the parties, the rights of the parties in case of breach of the obligations, the termination of the contract and the dispute resolution are elaborated.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectReasüranstr_TR
dc.subjectSaklama payıtr_TR
dc.subjectDürüst davranma yükümütr_TR
dc.subjectKarara bağlılık kaydıtr_TR
dc.subjectKadere bağlılık kaydıtr_TR
dc.subject.lcshHukuk (Genel). Karşılaştırmalı hukuk. Yeknesak hukuk.tr_TR
dc.titleReasürans Sözleşmeleritr_TR
dc.title.alternativeReinsurance Contractstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetReasürans sözleşmeleri, bir sigortacının, sigorta veya reasürans sözleşmeleri nedeniyle üstlendiği veya üstleneceği rizikolardan doğan sorumluluk için kısmen veya tamamen sigorta teminatı aldığı sözleşmelerdir. Bu çalışmada reasürans işlemi sözleşmesel yönüyle incelenmektedir. Tez çalışmasında yöntem olarak, reasüransa ilişkin bir hususta öncelikle karşılaştırmalı hukuktaki yasal düzenlemeler, içtihat ve literatürdeki görüşler değerlendirilmektedir. Ayrıca, uluslararası nitelik taşıyan, reasürans uygulayıcıları ile bu alanda önde gelen akademisyenler tarafından soft law olarak önerilen PRICL hükümleri de detaylı olarak dikkate alınmaktadır. Daha sonra ilgili hususta Türk hukuku incelenmekte, öneri ve kanaatimiz paylaşılmaktadır. Reasürans sözleşmelerini konu alan bu tez çalışması üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde reasürans sözleşmesine ilişkin genel esaslar ele alınmaktadır. Bu kapsamda, reasüransın tanımına, unsurlarına ve işlevlerine yer verilmektedir. Ayrıca, reasürans sözleşmelerinin türleri ve bu sözleşmelerde kullanılan risk devretme yöntemleri açıklanmaktadır. Daha sonra reasürans sözleşmesinin hukuki niteliği ve sözleşmelerde yer verilen bazı şartların reasüransın hukuki niteliğine etkisi değerlendirilmektedir. Son olarak, reasürans sözleşmelerine uygulanacak hukuk kuralları, emredici hükümlerin uygulanabilirliği ve örf âdet kuralları incelenmektedir. İkinci bölüm reasürans sözleşmesinin yapısına ilişkindir. Bu kapsamda, sözleşmenin taraflarına, şekline, kapsamına ve süresine ilişkin açıklamalara yer verilmektedir. Bunun yanı sıra, uygulamada reasürans sözleşmelerinde sıklıkla yer verilen özel şartlar incelenmektedir. Üçüncü bölümde tarafların yükümlülüklerine, bu yükümlülüklere aykırılık hâlinde alacaklının sahip olduğu haklara ve sözleşmenin sona ermesi ile uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin açıklamalara yer verilmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-07-10T11:50:09Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record