Show simple item record

dc.contributor.advisorErtunç, Güneş
dc.contributor.authorÖzbek, Tunç
dc.date.accessioned2023-06-05T11:25:23Z
dc.date.issued2023
dc.date.submitted2023-04-20
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11655/33274
dc.description.abstractThe aim of the thesis is to examine the influence of employing dynamic search ellipsoids in resource estimation on the precision and dependability of estimations when confronted with complex geological structures. This is achieved by considering the geometric variability and geological attribute continuity of the ore deposit. In the context of this research, experimental variogram models of coal's lower heating values were developed, and resource estimation was executed using both dynamic search ellipsoid and fixed search ellipsoid methodologies. Estimation outcomes derived from dynamic and fixed search ellipsoids were compared in terms of quality-tonnage curves and statistical analyses. The implications of these comparisons on coal resource estimation were evaluated, and it was determined that resource estimation utilizing the dynamic search ellipsoid generated more trustworthy results. The dataset employed in this thesis is based on analytical values and comprises ready-to-use files for the electronic database of an actual coalfield.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectkömür kaynak kestirimitr_TR
dc.subjectdinamik arama elipsoiditr_TR
dc.subjectkalite tonaj eğrisitr_TR
dc.subjectbirim hacim ağırlıktr_TR
dc.subject.lcshMaden mühendisliğitr_TR
dc.titleKÖMÜR KAYNAK KESTİRİMİNDE DİNAMİK ARAMA ELİPSOİDİNİN KALİTE TONAJ EĞRİSİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetTezin amacı, dinamik arama elipsoidi ile yapılan kaynak tahmininin karmaşık jeolojik yapılar söz konusu olduğunda, cevher yatağının geometrik değişkenliği ve jeolojik öznitelik sürekliliğini hesaba katarak kestirimlerin doğruluğu ve güvenilirliği üzerindeki etkisini araştırmaktır. Bu çalışma kapsamında, kömür alt ısıl değerlerinin deneysel variogram modelleri oluşturulmuş, kaynak kestirimi dinamik arama elipsoidi ve sabit arama elipsoidi ile yapılmıştır. Dinamik ve sabit arama elipsoidi ile tamamlanan kestirim sonuçları kalite tonaj eğrileri özelinde ve istatistiksel olarak karşılaştırılmış, bu karşılaştırma sonucunda elde edilen bulguların kömür kaynak kestirimine etkileri tartışılmış ve dinamik arama elipsoidi ile yapılan kaynak tahmininin daha güvenilir sonuçlar ürettiği gözlemlenmiştir. Bu tez çalışmasında kullanılan veri seti analiz değerleri mevcut ve elektronik veri tabanı için hazır dosyaları bulunan bir gerçek bir kömür sahasıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentMaden Mühendisliğitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2023-06-05T11:25:23Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeprojecttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record