Show simple item record

dc.contributor.advisorHaznedaroğlu, İbrahim
dc.contributor.authorJabrayilov, Jabrayil
dc.date.accessioned2017-03-16T09:22:19Z
dc.date.available2017-03-16T09:22:19Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2017-02-14
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3268
dc.description.abstractCebrayilov C. Hipometile edici ajan tedavisi alan klonal myelod neoplazili hastaların verilerinin retrospektif analizi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, Ankara, 2016 Giriş ve Amaç: Myelodisplastik sendrom (MDS) inefektif hematopoiez ve ona bağlı sitopenilerle giden ve akut myeloid lösemiye (AML) dönüşüm riski yüksek olan klonal kemik iliği hastalığıdır. Uzun yıllar destek tedavisi, konvansiyonel kemoterapi ve mümkün olduğunda allojenik kemik iliği transplantasyonu (KİT) yapılan hastalıkta son yıllarda, özellikle yüksek riskli hastalarda hipometile edici ajanlar – azasitidin ve desitabin kullanılıyor. Yaptığımız bu çalışmanın ana amacı hipometile edici ajanlar ile epigenetik tedavinin myeloid neoplazili hastalarda kontrolü sağlamada etkin olduğunu göstermek. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada 58 MDS ve 14 AML hastasının tıbbi bilgileri retrospektif olarak incelendi. Sağkalım analizleri Kaplan-Meier yöntemi ile yapıldı. Sağkalım eğrileri arasındaki kıyaslamalar log-rank testi ile yapıldı. Kategorik değişkenler ki kare test ile değerlendirildi. İzlenen sayısal değişkenlerin bağımsız kategorik değişkenler açısından incelemesinde "Student’s t test"ve "Mann Whitney U " testleri kullanıldı. İstatistiksel kıyaslamalarda p değeri anlamlılık sınırı 0,05 olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan hastalarda OS 24,6 ay, 12 aylık overall survi %70,7 olarak saptandı. Azasitidin ve Desitabin tedavisi arasında OS açısından anlamlı farklılık saptanmadı (25,1 ay ve 23,1 ay p=0,228). Tedavi sonrası en sık gelişen komplikasyonlar grade 3-4 sitopenlerdi ve grade 3-4 trombositopeni ve anemi gelişen hastalarda OS daha kısa olduğu saptandı (p=0,011 ve p=0,049 uygun olarak). Azasitidin tedavisi alan hastalarda tedaviye yanıt %48,3, desitabin tedavisi alan hastalarda %41,7 olarak saptandı (p=0,758) Sonuçlar: Hasta grubumuzda yapılan retrospektif analiz sonucunda AML ve MDS hastalarında hipometile edici ajan tedavileri ile yüksek sağkalım sağlanmaktadır. Bu hasta gruplarında azasitidin ve desitabin tedavisi intensif kemoterapi yerine kullanılabilir. Desitabin ve azasitidin tedavileri arasında genel sağ kalıma etkileri açısından farklılık yoktur. Anahtar Sözcükler: Myelodisplastic sendrom, AML, Epigenetik tedavi, Azasitidin, Desitabintr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇINDEKILER TEŞEKKÜRLER III ÖZET IV ABSTRACT V SİMGELER VE KISALTMALAR VII TABLOLAR VIII 1.GİRİŞ. 1 2. GENEL BİLGİLER 2 2.1 MDS genel bilgiler 2 2.1.1 Epidemiyoloji: 3 2.1.2 Etiyoloji ve Patofizyoloji: 4 2.1.5 Klasifikasyon: 5 2.1.6 Prognoz : 7 2.1.7 Klinik ve laboratuvar : 9 2.1.8 Tanı: 11 2.1.9 MDS tedavisi: 11 2.2 AML 18 2.2.1 Etiyoloji: 19 2.2.2 Genetik: 20 2.2.3 AML klasifikasyonu: 21 2.2.4 Klinik: 22 2.2.5 AML tedavisi 23 3. HASTALAR VE YÖNTEMLER 25 3.1. Hastalar. 25 3.2. İstatistiksel Yöntemler. 26 4. BULGULAR 27 4.1 Demografik veriler 27 4.2 Hematolojik özellikler 28 4.3 Genel sağkalım, relapssız sağkalım ve hastalıksız sağkalım. 30 4.4 Azasitidin ve desitabin tedavilerinin karşılaştırılması. 33 4.5 Tedaviye yanıtı etkileyen faktörler. 35 5.TARTIŞMA 37 6.SONUÇ VE ÖNERİLER 43 KAYNAKLAR 44tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/restrictedAccesstr_TR
dc.subjectMyelodisplastic sendrom, AML, Epigenetik tedavi, Azasitidin, Desitabintr_TR
dc.titleHipometile edici ajan tedavisi alan klonal myeloid neoplazili hastaların verilerinin retrospektif analizitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetCebrayilov C. Hipometile edici ajan tedavisi alan klonal myelod neoplazili hastaların verilerinin retrospektif analizi. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Uzmanlık Tezi, Ankara, 2016 Giriş ve Amaç: Myelodisplastik sendrom (MDS) inefektif hematopoiez ve ona bağlı sitopenilerle giden ve akut myeloid lösemiye (AML) dönüşüm riski yüksek olan klonal kemik iliği hastalığıdır. Uzun yıllar destek tedavisi, konvansiyonel kemoterapi ve mümkün olduğunda allojenik kemik iliği transplantasyonu (KİT) yapılan hastalıkta son yıllarda, özellikle yüksek riskli hastalarda hipometile edici ajanlar – azasitidin ve desitabin kullanılıyor. Yaptığımız bu çalışmanın ana amacı hipometile edici ajanlar ile epigenetik tedavinin myeloid neoplazili hastalarda kontrolü sağlamada etkin olduğunu göstermek. Gereç ve Yöntemler: Çalışmada 58 MDS ve 14 AML hastasının tıbbi bilgileri retrospektif olarak incelendi. Sağkalım analizleri Kaplan-Meier yöntemi ile yapıldı. Sağkalım eğrileri arasındaki kıyaslamalar log-rank testi ile yapıldı. Kategorik değişkenler ki kare test ile değerlendirildi. İzlenen sayısal değişkenlerin bağımsız kategorik değişkenler açısından incelemesinde "Student’s t test"ve "Mann Whitney U " testleri kullanıldı. İstatistiksel kıyaslamalarda p değeri anlamlılık sınırı 0,05 olarak kabul edildi. Bulgular: Çalışmaya alınan hastalarda OS 24,6 ay, 12 aylık overall survi %70,7 olarak saptandı. Azasitidin ve Desitabin tedavisi arasında OS açısından anlamlı farklılık saptanmadı (25,1 ay ve 23,1 ay p=0,228). Tedavi sonrası en sık gelişen komplikasyonlar grade 3-4 sitopenlerdi ve grade 3-4 trombositopeni ve anemi gelişen hastalarda OS daha kısa olduğu saptandı (p=0,011 ve p=0,049 uygun olarak). Azasitidin tedavisi alan hastalarda tedaviye yanıt %48,3, desitabin tedavisi alan hastalarda %41,7 olarak saptandı (p=0,758) Sonuçlar: Hasta grubumuzda yapılan retrospektif analiz sonucunda AML ve MDS hastalarında hipometile edici ajan tedavileri ile yüksek sağkalım sağlanmaktadır. Bu hasta gruplarında azasitidin ve desitabin tedavisi intensif kemoterapi yerine kullanılabilir. Desitabin ve azasitidin tedavileri arasında genel sağ kalıma etkileri açısından farklılık yoktur. Anahtar Sözcükler: Myelodisplastic sendrom, AML, Epigenetik tedavi, Azasitidin, Desitabintr_TR
dc.contributor.departmentİç Hastalıklarıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record