Show simple item record

dc.contributor.advisorKutlar Oğuz, Fatma Sabiha
dc.contributor.authorPolat, Kadim
dc.date.accessioned2017-01-31T08:25:42Z
dc.date.available2017-01-31T08:25:42Z
dc.date.issued2017
dc.date.submitted2016-12-28
dc.identifier.citationPOLAT, Kadim. Alî Nazîf’in Zînetü’l-Kelâm’ı ve Türk Belâgatindeki Yeri, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2016.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3128
dc.description.abstractIn this study, Zînetü’l-Kelâm was examined and transcribed, which one of studies on rhetoric was written during the Tanzimat reform period. In Tanzimat and Republic periods, Alî Nazîf-i Sürûrî who wrote on many issues from literature to law and politics in his work called Zînetü’l-Kelâm focused on bedî as the third branch in classical rhetoric works. The study is a translation to Turkish from Miftâhü’l-Bedâyi’ that belongs to Vahîd-i Tebrîzî being a persian author lived in XIII. century. This study on Zînetü’l-Kelâm consists of an introduction and three chapters. In the introduction, it was generally considered about rhetoric and addressed the basic rhetoric works in Arabic, Persian, Turkish on bedî’. First chapter includes information about Alî Nazîf’s life, literary identity and his studies. In second chapter, Zînetü’l-Kelâm compared to Miftâhü’l-Bedâyi’ written in Persian which is an original transkript. Furthermore, the terms used in Zînetü’l-Kelâm were compared with the terms explained in Fenn-i Bedi’ is on similar topic, which are contemporary. In third chapter, Zînetü’l-Kelâm was transcribed. In appendix, it was prepared a dictionary comprised of Arabic, Persian and archaic Turkish lexemes in the text. This study introduces Alî Nazîf and Alî Nazîf’s works especially Zînetü’l-Kelâm to the literature of today’s world, which don’t include any information about themselves in the sources.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i BİLDİRİM ii ÖZET iii ABSTRACT iv ÖN SÖZ v İÇİNDEKİLER....................................................................................................vii GİRİŞ 1 1. BELÂGAT HAKKINDA GENEL BİR DEĞERLENDİRME 1 2. BEDÎ’ KONULU ÖNEMLİ BELÂGAT ESERLERİ 6 1. BÖLÜM: ALÎ NAZÎF’İN HAYATI, EDEBÎ KİŞİLİĞİ VE ESERLERİ 13 1.1. HAYATI 13 1.2. EDEBÎ KİŞİLİĞİ 13 1.3. ESERLERİ 13 1.3.1. Cemâl-i İcmâl 13 1.3.2. Gencîne-i Servet 14 1.3.3. Numûne-i Edebiyyât-ı ‘Adliyye 14 1.3.4. Ticâret-i Bahriye Kaptan ve Çarkçı Mekteb-i ‘Alisi 15 1.3.5. Lozan Mu’âhedenâmesi 15 1.3.6. Tercüme-i Miftâhu’l Bedâyi’ 15 1.3.7. Son Fırsat 15 1.3.8. Menâzır-ı Kalemiyye 16 1.3.9. Terbiye-i İslâmiyye 16 1.3.10. Dört Büyük Harika Dört Büyük Vazife 16 1.3.11. Kânûn-ı Medenî’nin Para Alışverişine Dair Maddelerinin Şerhi 17 1.3.12. Şerh-i Kânûn-ı Tâbi’iyyet 17 1.3.13. Mecmû’a-i Ma’lûmât-ı ‘Adliyye 18 1.3.14. İnsân ve Ahlâk 18 1.3.15. İzâhlı Hukuk Usul Muhâkemeleri Kanunu 18 1.3.16. Zînetü’l-Kelâm 19 2. BÖLÜM: ZÎNETÜ’L-KELÂM’IN İNCELENMESİ 20 2.1. ZÎNETÜ’L-KELÂM VE MİFTÂHÜ’L-BEDÂYİ’DE BULUNAN TERİMLERİN MUKAYESESİ 20 2.2. ZÎNETÜ’L-KELÂM’IN TÜRK BELÂGATİNDEKİ YERİ 25 SONUÇ 31 3. BÖLÜM: ZÎNETÜ’L-KELÂM’IN ÇEVRİYAZILI METNİ 33 3.1. ÇEVRİYAZILI METNİN HAZIRLANMASINDA İZLENEN YOL 33 3.2. ÇEVRİYAZILI METİN 35 4. BÖLÜM: ZÎNETÜ’L-KELÂM’DA GEÇEN EDEBÎ TERİMLER SÖZLÜĞÜ 71 KAYNAKÇA: 79 EK KAYNAKLAR:……………………………………………………………………85tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectAlî Nazîftr_TR
dc.subjectZînetü’l-Kelâm
dc.subjectMiftâhü’l-Bedâyi’
dc.subjectFenn-i Bedî’
dc.subjectBelâgat
dc.subjectBedî’
dc.titleAli Nazif'in Zinetü'l-Kelam'ı ve Türk Belagatindeki Yeri.tr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Tanzimat Dönemi’nde kaleme alınan belâgat konulu eserlerden biri olan Zînetü’l-Kelâm’ın incelemesini ve çevriyazımını yapmak üzere hazırlanmıştır. Tanzimat ve Cumhuriyet Dönemi’nde edebiyattan hukuka ve siyasete varıncaya dek, birçok alanda eser kaleme almış olan Alî Nazîf Zînetü’l-Kelâm’ında, belâgatte üçüncü şube olarak yer alan bedî’ ilmini işlemiştir. Zînetü’l-Kelâm, XIII. asır İran müelliflerinden olan Vahîd-i Tebrîzî’nin, Miftâhü’l-Bedâyi’ adını verdiği ve sadece bedî’ ilmini konu edindiği eserinin Türkçeye tercümesidir. Zînetü’l-Kelâm üzerine yaptığımız çalışma giriş ve dört bölümden oluşmaktadır. Giriş kısmında belâgat hakkında genel bir değerlendirme yapılmış; akabinde Arapça, Farsça ve Türkçe yazılmış bedî’ konulu önemli belâgat eserleri ele alınmıştır. İlk bölüm Alî Nazîf’in hayatı, edebî kişiliği ve eserleri üzerine verilen bilgilerden oluşur. İkinci bölümde Zînetü’l-Kelâm ile, orijinal metin olan ve Fars diliyle kaleme alınan Miftahü’l-Bedâyi’ karşılaştırmalı olarak incelenmiştir. Ayrıca aynı dönemde benzer konuyu işleyen Fenn-i Bedî’de açıklanan terimlerle Zînetül-Kelâm’da kullanılan terimler mukayese edilmiştir. Üçüncü bölümde Zînetü’l-Kelâm’ın çevriyazılı metni verilmiş; dördüncü bölümde ise Zînetü’l-Kelâm’da bulunan edebî terimleri içeren bir sözlük hazırlanmıştır. Bu çalışma ile, bugüne kadar kaynaklarda hakkında bilgi yer almayan Alî Nazîf ve eserleri günümüz edebiyat dünyasına tanıtılmış olacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Dili ve Edebiyatıtr_TR
dc.contributor.authorID10135301tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record