Show simple item record

dc.contributor.advisorŞahin, Altan
dc.contributor.authorkarakulak, iskender
dc.date.accessioned2017-01-20T08:27:34Z
dc.date.available2017-01-20T08:27:34Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-06-15
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3083
dc.description.abstractLow back pain is a common, important health problem adults experience at least once in their lifetime that effects quality of life, causes labor loss and has high costs of diagnosis and treatment. Trans- sacral epiduroscopic laser decompression (SELD) is a minimal invasive technique that can be applied to many patient’s lumbar disc herniation. SELD has advantages like short operation time, decreased risk related to general anesthesia, availability of communication with the patient throughout the procedure (decreases accidental nerve damage risk) and short healing time as well as treating underlying pathology directly. Not only the source of pain can be determined via the epiduroscope treatment can be done in diagnosis process. It is applied to patients with chronic low back pain and failed back surgery syndrome routinely in Hacettepe University Faculty of Medicine Algology department. Comparison of quality of life before and after Trans-Sacral Epiduroscopic Laser Decompression procedure is the primary goal of our study. For this purpose, 89 patients included in study and their before and six-monthsafter the treatment SF-36 (Short Form-36) Questionnaire scores evaluated. Overall, after-epiduroscopy-SF-36 scores are statistically higher in all sub variables of the questionnaire. These sub variables are general health perception, physical functioning, physical role limitation, energy/vitality, mental health, emotional role limitation, pain and social functioning. The physical role limitation had the biggest increment as a parameter. In conclusion, SELD not only is an effective treatment for chronic lower back pain, but also improves the quality of life in patients.en
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTrans-Sakral Epiduroskopik Lazer Dekompesyontr_TR
dc.subjectSELDtr_TR
dc.subjectkronik bel ağrısıtr_TR
dc.subjectyaşam kalitesitr_TR
dc.subjectSF-36tr_TR
dc.subjectTrans-Sacral Epiduroscopic Laser Decompressiontr_TR
dc.subjectchronic low back paintr_TR
dc.subjectquality of lifetr_TR
dc.titleKronik Bel Ağrısına Yönelik Trans-Sakral Epiduroskopik Lazer Dekompresyon Uygulanan Olgularda Yaşam Kalitesinin Retrospektif Olarak Değerlendirilmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesisen
dc.description.ozetBel ağrısı, yetişkin bireylerin yaşamının en az bir döneminde yaşadığı, sık görülen, yaşam kalitesini ve iş gücünü kayıpları yanında tanı ve tedavi prosedürleri açısından değerlendirildiğinde yüksek maliyetlere yol açabilen önemli bir sağlık problemidir. Trans-Sakral Epiduroskopik Lazer Dekompresyon (SELD), lumbar disk herniasyonu olan birçok hastada kullanılabilen minimal invaziv bir tekniktir. SELD, kısa operasyon süresi, genel anesteziye bağlı risklerde azalma, prosedür boyunca hasta ile iletişim halinde olma(kazara oluşabilecek sinir hasarını azaltır) ve kısa iyileşme süresi gibi avantajlarına ek olarak altta yatan patolojiyi direkt olarak tedavi etme avantajına da sahiptir. Epiduroskop aracılığıyla sadece ağrının kaynağı görülmez aynı zamanda tanı anında tedavi de yapılır. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Algoloji Bilim Dalı ağrı ünitesinde, kronik bel ağrısı ve başarısız disk cerrahisi sendromu olan uygun hastalara rutin olarak uygulanmaktadır. Çalışmamızda, Trans-Sakral Epiduroskopik Lazer Dekompresyon uygulanan hastaların işlem öncesi ve işlem sonrası yaşam kalitelerini karşılaştırmak amaçlanmıştır. Bunun için, çalışmaya dahil edilen 98 hastanın işlem öncesi ve işlemden 6 ay sonra yanıtladıkları SF-36 (Short Form-36) yaşam kalitesi anketinin sonuçları değerlendirilmiştir. Hastalar genel olarak değerlendirildiğinde, işlem sonrası SF-36 anketinin tüm alt ölçeklerinde istatistiksel olarak anlamlı yükselme olduğu görülmüştür. Bu alt ölçekler; genel sağlık, fiziksel fonksiyon, fiziksel rol güçlüğü, canlılık, ruhsal sağlık, duygusal rol güçlüğü, ağrı ve sosyal işlevselliktir. En fazla yükselme, fiziksel rol güçlüğü alt ölçeğinde görülmüştür. Sonuç olarak SELD işlemi kronik bel ağrısı olan hastalarda etkin bir tedavi yöntemi olarak ağrıyı azaltılmasının yanı sıra, genel yaşam kalitesini de yükseltmektedir.tr_TR
dc.contributor.departmentAnesteziyoloji ve Reanimasyontr_TR
dc.contributor.authorIDTR166827tr_TR
dc.subtypemedicineThesis


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record