Show simple item record

dc.contributor.advisorTOPÇU TECELLİ, Nazmiye
dc.contributor.advisorATABEY, İbrahim
dc.contributor.authorJEON, Kowoon
dc.date.accessioned2017-01-20T08:21:46Z
dc.date.available2017-01-20T08:21:46Z
dc.date.issued2017-01-19
dc.date.submitted2017-01-10
dc.identifier.citationJEON, K. (2017). Güney Kore Üniversitelerinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerisinde Karşılaştıkları Sorunlar. Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Ankara.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3082
dc.description.abstractIn this study which is named as “Problems Students of Turkish as a Foreign Language at Korean Universities Encounter in Reading Skills”, it is aimed (1) to analyze the Turkish lessons which are practised at two universities that teach Turkish as a foreign language in terms of the teaching and text method; (2) to find out the problems that students face while reading in Turkish; (3) to determine the teaching method that is used in lessons in terms of the text, vocabulary of the text, and grammar; and on the basis of the results that are concluded, (4) to propose solution recommendations for Turkish reading lessons that are practised at two universities and also for the improvement of the reading skills of students.tr_TR
dc.description.tableofcontentsKABUL VE ONAY BİLDİRİM YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ETİK BEYAN TEŞEKKÜR ...................................................................................................................i ÖZET ...............................................................................................................................ii ABSTRACT ...................................................................................................................iii İÇİNDEKİLER ..............................................................................................................iv KISALTMALAR DİZİNİ ............................................................................................vii TABLOLAR DİZİNİ ...................................................................................................viii SİMGELER DİZİNİ ..................................................................................................x ŞEKİLLER DİZİNİ ...................................................................................................xi I. BİRİNCİ BÖLÜM .......................................................................................................1 1. GİRİŞ ...........................................................................................................................1 1.1. Problem Durumu ........................................................................................5 1.2. Tezin Amacı .................................................................................................8 1.3. Tezin Önemi ................................................................................................9 1.4. Sınırlıklar ....................................................................................................9 1.5. Sayıltılar ....................................................................................................10 1.6. Tanımlar ....................................................................................................10 II. İKİNCİ BÖLÜM ......................................................................................................11 2. OKUMA KURAMLARI .........................................................................................11 2.1. Okuma Kavramı .......................................................................................11 2.2. Okuduğunu Anlama ................................................................................13 2.3. Okuma Sürecini Etkileyen Temel Faktörler .........................................14 2.4. Güney Kore’de Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi ..........................15 III. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM ................................................................................................16 3. YÖNTEM ..................................................................................................................16 3.1. Araştırmanın Şekli ..................................................................................16 3.2. Evren ve Örneklem .................................................................................16 3.3. Araştırmanın Modeli ..............................................................................17 v 3.4. Veri Toplama Araçları ve Verilerin Toplanması ....................................17 3.4.1. Anket ..............................................................................................17 3.4.1.1. Anket Formu .................................................................18 3.4.2. Görüşme ........................................................................................19 3.4.2.1. Görüşme Soruları ...........................................................21 3.4.2.2. Görüşme Aşamaları .......................................................21 3.5. Veri Toplama Süreci ...............................................................................23 3.5.1. Anket ..............................................................................................23 3.5.2. Görüşme .......................................................................................23 3.6. Verilerin Analizi .......................................................................................23 3.6.1. Anket Sonuçlarının Analizi ..........................................................24 3.6.2. Görüşme Sonuçlarının Analizi ....................................................24 IV. BÖLÜM ...................................................................................................................26 4. BULGULAR VE YORUMLAR ..............................................................................26 4.1. Katılan Öğrencilerin Kişisel Özelliklerine İlişkin Bulgular ...............26 4.2. Derslerde Kullanılan Ders Yöntemine İlişkin Bulgular ......................31 4.3. Derste Kullanılan Metinlere İlişkin Bulgular ......................................45 4.4. Metindeki Sözcük ve Dil Bilgisine İlişkin Bulgular .............................53 V. BÖLÜM .....................................................................................................................63 5. SONUÇLAR VE ÖNERİLER .................................................................................63 5.1. Sonuçlar ...................................................................................................63 5.1.1. Derslerde Kullanılan Ders Yöntemine İlişkin Sonuçlar ...........63 5.1.2. Derste Kullanılan Metinlere İlişkin Sonuçlar ............................65 5.1.3. Metindeki Sözcük ve Dil Bilgisine İlişkin Sonuçlar ...................65 5.2. Öneriler ....................................................................................................66 5.2.1. Derslerde Kullanılan Ders Yöntemine Yönelik Öneriler ...........66 5.2.2. Derste Kullanılan Metinlere Yönelik Öneriler .........................67 5.2.3. Metindeki Sözcük ve Dil Bilgisine Yönelik Öneriler ..................69 KAYNAKÇA .................................................................................................................71 EKLER...........................................................................................................................76 EK 1: TÜRKÇE OKUMA DERSLERİNDE KULLANILAN METİNLER (1) ..........................................................................................................................76 EK 2: TÜRKÇE OKUMA DERSLERİNDE KULLANILAN METİNLER (2) ..........................................................................................................................77 vi EK 3: TÜRKÇE OKUMA DERSLERİNDE KULLANILAN METİNLER (3) ..........................................................................................................................78 EK 4: ANKET FORMU (TÜRKÇE) ..........................................................................79 EK 5: ANKET FORMU (KORECE) ..........................................................................84 EK 6: ETİK KURUL İZİN MUAFİYETİ FORMU ..................................................89 EK 7: ORİJİNALLİK RAPORU ................................................................................91 EK 8: İNTİHAL RAPORU ..........................................................................................93 ÖZGEÇMİŞ .................................................................................................................94tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTürkiyat Araştırmaları Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYabancı dil olarak Türkçe, okuma, okuma becerisi, Güney Koretr_TR
dc.titleGüney Kore Üniversitelerinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerisinde Karşılaştıkları Sorunlartr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetGüney Kore Üniversitelerinde Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğrenen Öğrencilerin Okuma Becerisinde Karşılaştıkları Sorunlar isimli bu çalışmada, Güney Kore’de Türkçe öğretim verilen Hankuk Yabancı Diller Üniversitesi (HUFS) Türkçe ve Azerbaycan Türkçesi Bölümü ve Busan Yabancı Diller Üniversitesi (BUFS) Rusya ve Orta Asya Dilleri Bölümü ele alınmıştır. Bu üniversitelerde uygulanmakta olan Türkçe dersleri, bu derslerde kullanılan yöntem ve metin bakımından incelenmiştir. Ayrıca öğrencilerin Türkçe okumada karşılaştıkları sorunların neler olduğu, derslerde kullanılan ders yöntemi, metinler, metinlerdeki sözcük varlığı ve dil bilgisi bakımından tespit edilmiştir. Bu çalışmada, elde edilen sonuçlara dayanılarak bu üniversitelerdeki Türkçe okuma derslerinin ve öğrencilerin Türkçe okuma becerisinin geliştirilmesine çözüm önerilerinin sunulması hedeflenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentYabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimitr_TR
dc.contributor.authorID10135832tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record