Show simple item record

dc.contributor.advisorEmiroğlu, Oya Nuran
dc.contributor.authorOn, Bahar
dc.date.accessioned2017-01-17T11:37:20Z
dc.date.available2017-01-17T11:37:20Z
dc.date.issued2016
dc.date.submitted2016-12-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3072
dc.description.abstractOn, B., The University Hospital Nurses’ Opinion About Health Promotion and Healthy Lifestyle Behaviors, Hacettepe University Health Sciences Institute, Public Health Nursing Program Master Thesis, Ankara, 2016. This study was carried out as descriptive design to the aim of determining the university hospital nurses’ opinion about health promotion and healthy lifestyle behaviors. The sample of the study was comprised 378 nurses working in Hacettepe University Adult Hospital and accepted to participate in the study. As a data collection tool, a questionnaire prepared to evaluate the opinions of nurses about health promotion and personal-professional characteristics and Healthy Life-Style Behaviors Scale-II were used. During the evaluation of datas, Kolmogorov-Smirnov Normalizing Test, Comparing two independent groups Mann Whitney U Test and more than two independent group comparisons Kruskal Wallis Test were applied. As a result of the study, it was determined that nurses’ opinion about health promotion were incomplete and inadequate. It was determined that healthy lifestyle behaviors of nurses were medium-level and behaviors related to spiritual growth were the highest and behaviors related to physical activity were the lowest. The healthy lifestyle behaviors of the 36 years and over nurses, married nurses, nurses who have 11 years of work experience and over, nurses working in the outpatient clinic, nurses who have received prior information on the health promotion and nurses who have finded adequate this information were found higher (p<0,05). According to the results of the study, it has been suggested that in-service training should be done to the nurses about health promotion and improving the health of nurses regulations should be made in hospitals and nurses should be supported the development of health care for patients and the effects of training programs and regulations should be investigated for nurses’ opinion about health promotion and healthy lifestyle behaviours.en
dc.description.tableofcontentsONAY SAYFASI İİİ YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI İV ETİK BEYAN V TEŞEKKÜR Vİ ÖZET Vİİ ABSTRACT Vİİİ İÇİNDEKİLER İX SİMGELER VE KISALTMALAR Xİİ ŞEKİLLER Xİİİ TABLOLAR XİV 1. GİRİŞ 1 1.1. Problemin Tanımı ve Önemi 1 1.2. Araştırmanın Amacı 7 1.3. Araştırma Soruları 7 2. GENEL BİLGİLER 8 2.1. Sağlık Kavramı 8 2.2. Sağlığın Korunması ve Geliştirilmesi 8 2.3. Sağlığın Korunması 8 2.4. Sağlığın Geliştirilmesi 9 2.4.1. Sağlığı Geliştirme Modeli 11 2.4.2. Revize Edilen SGM, Ek Kavramlar ve Tanımlar 13 2.5. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları 16 2.5.1. Sağlık Sorumluluğu 17 2.5.2. Fiziksel Aktivite 18 2.5.3. Beslenme 18 2.5.4. Manevi Gelişim 19 2.5.5. Kişilerarası İlişkiler 19 2.5.6. Stres Yönetimi 20 2.6. Sağlığın Geliştirilmesi ve Hemşirelik 20 3. GEREÇ VE YÖNTEM 25 3.1. Araştırmanın Şekli 25 3.2. Araştırmanın Yapıldığı Yer ve Özellikleri 25 3.3. Araştırmanın Evreni ve Örneklemi 25 3.4. Veri Toplama Araçları 25 3.4.1. Kişisel ve Mesleki Özellikler ile Sağlığın Geliştirilmesi ile İlgili Görüş Formu 26 3.4.2. Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II 26 3.5. Ön Uygulama 28 3.6. Verilerin Toplanması 29 3.7. Araştırmanın Etik Boyutu 29 3.8. Araştırmanın Sınırlılıkları 29 3.9. Verilerin Değerlendirilmesi 29 4. BULGULAR 31 4.1. Hemşirelerin Kişisel ve Mesleki Özellikleri 32 4.2. Hemşirelerin Sağlığın Geliştirilmesi ile İlgili Görüşleri 34 4.3. Hemşirelerin Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği Puanının Kişisel ve Mesleki özelliklerine Göre Değerlendirilmesi 42 5. TARTIŞMA 57 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 67 6.1. Sonuçlar 67 6.2. Öneriler 69 7. KAYNAKLAR 70 8. EKLER EK-1: Soru Formu EK-2: Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği-II EK-3: Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Erişkin Hastanesi Hemşire Müdürlüğü İzin Yazısı E- 4: Ankara Üniversitesi İbni Sina Hastanesi Başhekimliği İzin Yazısı EK-5: Araştırma Amaçlı Çalışma için Aydınlatılmış Onam Formu EK-6: Hacettepe Üniversitesi Girişimsel Olmayan Klinik Araştırmalar Etik Kurulu Kararı EK-7: Hemşirelerin Sağlığın Geliştirilmesi Kavramına İlişkin Görüşleri Ek-8: Hemşirelerin Sağlığın Geliştirilmesi Kapsamına İlişkin Görüşleri Ek-9: Hemşirelerin Sağlığın Geliştirilmesinde Sorumlu Olma ile İlgili Görüşleri Ek-10: Hemşirelerin Bakım Verdikleri Hastalara Sağlığın Geliştirilmesi Kapsamında Yapabilecekleri ile ilgili Görüşleri Ek-11: Hemşirelerin Hemşirelik Bakımında Sağlığın Geliştirilmesini Ele Almada Kendilerine Engel Olan Faktörlere İlişkin Görüşleri 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectHastanetr_TR
dc.subjectSağlığın geliştirilmesi
dc.subjectHemşire
dc.subjectSağlıklı yaşam biçimi davranışları
dc.titleBir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Sağlığın Geliştirilmesi ile İlgili Görüşleri ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetOn, B., Bir Üniversite Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Sağlığın Geliştirilmesi ile İlgili Görüşleri ve Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Halk Sağlığı Hemşireliği Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2016. Üniversite hastanesinde çalışan hemşirelerin sağlığın geliştirilmesi ile ilgili görüşleri ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarının belirlenmesi amacıyla yapılan bu araştırma tanımlayıcı araştırma türündedir. Hacettepe Üniversitesi Hastaneleri Erişkin Hastanesi’nde çalışan araştırmaya katılmayı kabul eden 378 hemşire çalışmanın örneklemini oluşturmuştur. Veri toplama aracı olarak hemşirelerin kişisel ve mesleki özellikleri ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili görüşlerini değerlendirmek için hazırlanan Soru Formu ile Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışları Ölçeği -II (SYBDÖ-II) kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesinde, Kolmogorov-Smirnov normallik testi, bağımsız iki grup karşılaştırılırken Mann Whitney U testi ve ikiden fazla bağımsız grup karşılaştırmalarında Kruskal Wallis testi kullanılmıştır. Araştırma sonucunda, hemşirelerin sağlığın geliştirilmesine ilişkin eksik ve yetersiz görüşlerde bulunduğu saptanmıştır. Hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları orta düzeyde bulunmuştur. Manevi gelişim ile ilgili davranışları en yüksek, fiziksel aktivite ile ilgili davranışları ise en düşük düzey olarak saptanmıştır. 36 yaş ve üzeri hemşirelerin, evli hemşirelerin, çalışma süresi 11 yıl ve üzeri olan hemşirelerin, poliklinikte çalışan hemşirelerin, sağlığın geliştirilmesi ile ilgili daha önce bilgi almış olan ve aldığı bilgiyi yeterli bulan hemşirelerin sağlıklı yaşam biçimi davranışları daha yüksek düzeyde bulunmuştur (p<0,05). Araştırma sonuçları doğrultusunda hemşirelere sağlığın geliştirilmesi ile ilgili hizmet içi eğitimlerin yapılması, hastanelerde hemşirelerin sağlığını geliştirici düzenlemelerin yapılması, hemşirelerin hastaların bakımında sağlığın geliştirilmesini ele alma yönünde desteklenmesi ve sağlığın geliştirilmesinde eğitim program ve düzenlemelerinin hemşirelerin görüş ve sağlıklı yaşam biçimi davranışlarına etkilerinin araştırılması önerilmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentHalk Sağlığıtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record