Show simple item record

dc.contributor.advisorLivanelioğlu, Ayşe
dc.contributor.authorYardımcı, Bilge Nur
dc.date.accessioned2017-01-13T10:09:51Z
dc.date.available2017-01-13T10:09:51Z
dc.date.issued2016-12-23
dc.date.submitted2017-01-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/3056
dc.description.abstractCerebral Palsy (CP) is the most common, lifelong neurodevelopmental disorder in childhood. With early diagnosis of CP, it is important to start early intervention when the brain plasticity is high. However, the effect of early intervention is still controversial today. The aim of this study is to comparatively examine the effects of single physiotherapy in high risk infants by observational analysis and computer-based analysis to generate quantitative data. Twenty one infants were included in the study and randomly divided into two as; 10 in study group and 11 in control group. Single session physiotherapy was administered to the study group of infants while infants in control group play with their mother. Videos of infant were recorded before, after and one week after the session. The babies were evaluated by the Assessment of Motor Repertoire and Computer-Based Infant Movement Assessment (CIMA). The “fidgety movements” subsection of the Assessment of Motor Repertoire and the Total Motor Optimality Score (MOS) showed a significant improvement in study group after treatment and one week after according to the evaluation results of the study group and control group (p<0.05). Although MOS and CIMA results were strongly related (p<0.05, p<0.01), there was no significant difference in CIMA results after treatment (p>0.05). As a conclusion of our study it was thought that those who need physiotherapy from high risk infants with should be identified, followed up, included early treatment program in the early intervention period.en
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER Sayfa ONAY SAYFASI iii YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI iv ETİK BEYAN v TEŞEKKÜR vi ACKNOWLEDGEMENTS vii ÖZET viii ABSTRACT ix İÇİNDEKİLER x SİMGELER ve KISALTMALAR xii ŞEKİLLER xiv TABLOLAR xv 1. GİRİŞ 1 2. GENEL BİLGİLER 3 2.1. Serebral Palsi 3 2.2. Serebral Palsi’nin Risk Faktörleri 3 2.3. Serebral Palsi Bulguları Olan İnfantları Erken Belirleme 5 2.3.1. General Movements Değerlendirmesi 6 2.3.2. General Movements ve Bilgisayar Destekli Analiz Yöntemi (CIMA) 10 2.4. Serebral Palsi Bulgusu Olan Riskli Bebeklere Erken Müdahale 14 3. GEREÇ VE YÖNTEM 16 3.1. Bireyler 16 3.2. Yöntem 16 3.2.1. Değerlendirme 20 3.2.2. Erken Fizyoterapi Programı 22 3.2.3. Oyun 24 3.3. İstatistiksel Yöntem 25 4. BULGULAR 26 4.1. Bebeklerin Demografik Özellikleri 26 4.2. Bebeklerin Kaba Motor Fonksiyon Ölçütü (GMFM-88) Sonuçları 27 4.3. Bebeklerin Değerlendirme Sonuçlarının Tedavi Öncesi, Tedavi Sonrası ve Bir Hafta Sonrasının Karşılaştırılması 27 4.4. Gruplar Arası Tedavi Öncesi ve Tedavi Sonrası Farkların Karşılaştırılması 29 4.5. Motor Repertuar Değerlendirmesi ile CIMA Arasındaki Uyum 30 5. TARTIŞMA 32 6. SONUÇ VE ÖNERİLER 39 7. KAYNAKLAR 40 8. EKLER EK 1. Tez Çalışması ile İlgili Etik Kurul İzinleri EK 2. Aydınlatılmış Onam Formları EK 3. Motor Repertuar Değerlendirmesi 9. ÖZGEÇMİŞtr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectErken fizyoterapitr_TR
dc.subjectFidgety hareketlertr_TR
dc.subjectGeneral movementstr_TR
dc.subjectRiskli bebektr_TR
dc.titleRiskli Bebeklerde Tek Seans Fizyoterapinin Fidgety Hareketler Üzerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetSerebral Palsi (SP), çocukluk çağında en sık rastlanan ve yaşam boyu devam eden nörogelişimsel bozukluktur. SP’de erken teşhis ile beyin plastisitesinin fazla olduğu dönemde erken müdahaleye başlamanın önemli olduğu düşünülmektedir. Ancak erken müdahalenin etkisi günümüzde hala tartışmalı bir konudur. Bu çalışmanın amacı, riskli bebeklerde tek seans uygulanan, erken fizyoterapinin etkilerinin gözlemsel analiz ve nicel veri oluşturmak için bilgisayar destekli analiz yöntemi ile karşılaştırmalı olarak incelenmesidir. Çalışmaya 21 riskli bebek dahil edilerek randomize olarak 10 çalışma grubu ve 11 kontrol grubu olmak üzere ikiye ayrıldı. Çalışma grubundaki bebeklere tek seans fizyoterapi uygulanırken kontrol grubundaki bebekler anne ile oyun uygulama yapıldı. Bebeklerin seans öncesi, sonrası ve bir hafta sonrası video kayıtları yapıldı. Bebekler Motor Repertuar Değerlendirmesi ve Bilgisayar Destekli Analiz Yöntemi (CIMA) ile değerlendirildi. Çalışma grubu ile kontrol grubu değerlendirme sonuçlarına göre Motor Repertuar Değerlendirmesinin alt bölümü fidgety hareketlerde ve toplam Motor Optimalite Skor (MOS) sonuçlarında çalışma grubunda tedavi sonrası ve bir hafta sonraki değerlendirmelerde istatistiksel olarak anlamlı gelişme bulundu (p<0.05). MOS ve CIMA sonuçları güçlü bir şekilde ilişkili bulunsa da (p<0.05, p<0.01) tedavi sonrası CIMA sonuçlarında anlamlı fark bulunamadı (p>0.05). Çalışmamızın sonuçları ışığında riskli bebeklerden fizyoterapi programına ihtiyacı olanların erken dönemde belirlenerek izlenmesi ve tedavi programına dahil edilmeleri gerektiği düşünüldü.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyoterapi ve Rehabilitasyontr_TR
dc.contributor.authorIDTR125762tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record