Show simple item record

dc.contributor.advisorYücel, Esra
dc.contributor.authorİkiz Bozsoy, Merve
dc.date.accessioned2022-11-09T12:13:41Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-10-19
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/27126
dc.description.abstractThis study has three aims 1) To compare the language, cognitive and sensory functions of children with implantation between 12-18 months and 18-24 months with their normal hearing peers, 2) To compare the language, cognitive, and sensory functions of unilateral implant users, bilateral implant users, and their peers with normal hearing, 3) To investigate the relationships between language, cognitive and sensory functions in cochlear implant users. The study included 50 children with cochlear implants and 20 children with normal hearing, aged between 6 and 9 years. The Test of Language Development-Primary (TOLD-P), The Working Memory Scale (WMS), The Rapid Naming Test (RNT), Hearing in Noise Test-Children (HINT-C) and Sensory Processing Measure-Home Form (SPM) were used to assess the language, verbal memory, rapid naming, hearing in noise, and sensory processing abilities of the participants, respectively. It was found that there was no difference between the groups implanted between 12-18 months and 18-24 months in terms of the TOLD-P index scores and levels, WMS levels, RNT level, HINT-C scores, and SPM score, but they performed worse than their peers with normal hearing (p<0,05). It was found that unilateral and bilateral users did not differ in TOLD-P index scores and levels, WMS levels, RNT level and SPM score, but they performed lower than their normal hearing peers (p<0,05). In the HINT-C scores, there was a statistically significant difference between unilateral users, bilateral users and normal hearing groups (p<0,05). In the correlation analyzes, statistically significant correlations were found between TOLD-P index levels, WMS levels, RNT levels and HINT-C scores (p<0,05). The results showed that children with congenital profound hearing loss do not have similar results with their normal hearing peers, even if they are implanted early and use sequentially bilateral cochlear implants.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjecterken koklear implant, bilateral koklear implant, dil gelişimi, bilişsel beceriler, duyusal becerilertr_TR
dc.titleİşitme Kaybının Üst-Bilişsel ve Duyusal Fonksiyonlara Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmada koklear implant kullanıcıları implantasyon dönemine (12-18/18-24 ay) ve unilateral/bilateral implant kullanımlarına göre gruplara ayrılarak, normal işiten akranlarıyla dil, bilişsel ve duyusal becerilerinin karşılaştırılması ve koklear implant kullanıcılarında dil, bilişsel ve duyusal beceriler arasındaki ilişkinin araştırılması amaçlanmıştır. Çalışmaya; 6-9 yaşları arasında 50 koklear implant kullanıcısı, 20 normal işitmeye sahip çocuk dahil edilmiştir. Katılımcıların dil becerileri Türkçe Okul Çağı Gelişim Testi (TODİL), sözel bellek becerileri Çalışma Belleği Ölçeği (ÇBÖ), hızlı isimlendirme becerileri Hızlı İsimlendirme Testi (HİT), gürültüde konuşmayı anlama becerileri Gürültüde Konuşmayı Anlama Testi (HINT-C), duyusal işlemleme becerileri Duyusal İşlemleme Ölçeği (DİÖ) ile değerlendirilmiştir. Sonuç olarak; 12-18 ve 18-24 ay arasında implante edilen grupların TODİL, ÇBÖ, HİT, HINT-C ve DİÖ bulguları arasında fark olmadığı ancak normal işiten gruptan düşük performans gösterdikleri bulunmuştur (p<0,05). Unilateral ve bilateral implant kullanıcılarında da TODİL, ÇBÖ, HİT ve DİÖ bulguları arasında fark olmadığı ancak normal işiten gruptan düşük performans gösterdikleri (p<0,05) ve HINT-C skorlarının istatistiksel olarak birbirinden farklı olduğu bulunmuştur (p<0,05). Koklear implant kullanıcılarının TODİL, ÇBÖ, HİT ve HINT-C bulguları arasında istatistiksel olarak anlamlı korelasyonlar elde edilmiştir (p<0,05). Elde edilen sonuçlar, konjenital çok ileri derecede işitme kaybına sahip çocukların erken dönemde implant edilseler ve ardışık bilateral koklear implant kullansalar bile normal işiten akranlarıyla benzer sonuçlara sahip olmadıklarını göstermiştir. Bunun yanında işitsel, dil ve bilişsel becerilerin birbiriyle yakından ilişkili olması nedeniyle rehabilitasyon programlarının bütüncül bakış açısıyla oluşturulması gerektiği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2023-05-14T12:13:41Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record