Show simple item record

dc.contributor.advisorBaşcı Akduman, Nursabah Elif
dc.contributor.advisorBaşcı Akduman, Nursabah Elif
dc.contributor.authorHalıcı, Egeşen Nazife
dc.date.accessioned2022-09-28T07:25:16Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-08-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26795
dc.description.abstractH2 receptor antagonists are often preferred in gastroesophageal reflux disease or in the treatment of gastric acidity disorders. In this thesis, an HPLC method for simultaneous analysis of H2 receptor antagonists, famotidine, nizatidine, ranitidine and cimetidine active ingredients was developed by implementing green analytical chemistry principles and chemometric approach. Chromatographic parameters such as ethanol ratio, buffer concentration, flow rate of mobile phase and column temperature were optimized the analysis method. System compatibility tests, specificity, sensitivity, linearity, accuracy, precision, recovery, stability, robustness and consistency parameters of this green HPLC method were validated for the analysis of famotidine from the pharmaceutical preparation. The linearity range was 1,5-75 µg/mL, the limit of detection (LOD) was 0,5 µg/mL, and the limit of quantification (LOQ) was 1,5 µg/mL. Afterwards, the validation of the method specified in the Famotidine tablet USP monograph was carried out by examining the same parameters. The linearity range of this method was 5,0-500 µg/mL, the limit of detection (LOD) was 2,0 µg/mL, and the limit of quantification (LOQ) was 5,0 µg/mL. Cimetidine was chosen as the internal standard (IS) in both methods and validation results showed that the methods were sensitive, precise, accurate, specific, robust and consistent. These two validated methods were successfully applied to the analysis of the famotidine-containing pharmaceutical preparation. By comparing the results, no statistically significant difference was found between them. It has been observed that the developed method is more sensitive than the method specified in the USP monograph, and at the same time, the damage to the environment and human health is minimal.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectYeşil kromatografitr_TR
dc.subject.lcshKimyatr_TR
dc.titleH2 Reseptör Antagonistlerinin Yeşil Hplc Ayırımı İçin Kemometrik Optimizasyon Yaklaşımı ve Famotidin İçeren Farmasötik Preparatlara Uygulanmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetÖzellikle gastroözofageal reflü hastalığında ya da mide asitliğinin bozulduğu durumların tedavisinde H2 reseptör antagonistleri sıklıkla tercih edilir. Bu tezde, kemometrik optimizasyon yaklaşımıyla, H2 reseptör antagonistlerinden famotidin, nizatidin, ranitidin ve simetidin etken maddelerinin aynı anda analiz edilebileceği bir HPLC yöntemi yeşil analitik kimya ilkeleri benimsenerek geliştirilmiştir. Analiz yöntemini optimize etmek için kromatografik parametreler (akış hızı, kolon sıcaklığı, hareketli fazdaki etanol oranı, tampon derişimi) incelenmiştir. Geliştirilen bu yeşil HPLC yönteminin sistem uygunluk testleri, özgünlük, duyarlılık, doğrusallık, doğruluk, kesinlik, geri kazanım, kararlılık, sağlamlık ve tutarlılık parametreleri farmasötik preparattan famotidin analizi için valide edilmiştir. Doğrusallık aralığı 1,5-75 µg/mL, gözlenebilme sınırı (LOD) 0,5 µg/mL ve alt tayin sınırı (LOQ) 1,5 µg/mL olarak bulunmuştur. Famotidin tablet USP monografında belirtilen yöntemin de validasyonu yine aynı parametrelerin incelenmesiyle gerçekleştirilmiştir. Bu yöntemin doğrusallık aralığı 5,0-500 µg/mL, gözlenebilme sınırı (LOD) 2,0 µg/mL ve alt tayin sınırı (LOQ) 5,0 µg/mL olarak bulunmuştur. İki yöntemin de duyarlı, kesin, doğru, özgün, sağlam ve tutarlı olduğunu göstermiştir. Valide edilen bu iki yöntem famotidin içeren farmasötik preparatın analizine başarılı bir şekilde uygulanmıştır. Sonuçlar karşılaştırılarak aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır. Geliştirilen yöntemin USP monografında belirtilen yöntemden daha duyarlı olduğu aynı zamanda çevre ve insan sağlığına verilecek hasarın da minimum olduğu gözlemlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentAnalitik Kimyatr_TR
dc.embargo.termsAçık erişimtr_TR
dc.embargo.lift2024-09-29T07:25:16Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record