Show simple item record

dc.contributor.advisorKarasu, Rauf
dc.contributor.authorCoşkun, Zeynep
dc.date.accessioned2022-06-21T12:11:16Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-23
dc.identifier.citationCoşkun, Zeynep, Patent Hakkına Tecavüz Halinde Tazminat Davaları, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitütüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2022tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26348
dc.description.abstractTo provide the patent right with effective protection, the international conventions we are a party to and the Industrial Property Law No. 6769, which has compatible provisions with the international conventions, stipulates the legal protection methods to prevent and stop acts which constitute infringement and to compensate for damages incurred due to infringement. The damage that occurs due to patent infringement can be material and moral, as well as in the form of "loss of reputation", which is a damage specific to Industrial Property Law. The liability for compensation arising from the infringement of patent right is accepted as a tortious liability. In this context, the existence of the conditions (unlawful act, fault, damage, and causal link) in Article 49 of the Turkish Code of Obligations No. 6098 will be sought in order to be entitled to claim compensation due to infringement.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPatent hakkıtr_TR
dc.subjectPatent hakkına tecavüztr_TR
dc.subjectPatent hakkına tecavüz nedeniyle tazminattr_TR
dc.subjectİtibar tazminatıtr_TR
dc.subjectSınai mülkiyet kanunutr_TR
dc.subjectPatent righttr_TR
dc.subjectInfringement of patent righttr_TR
dc.subjectCompensation due to infringement of patent righttr_TR
dc.subjectCompensation of reputational damagetr_TR
dc.subjectIndustrial property lawtr_TR
dc.subject.lcshTürk hukukutr_TR
dc.titlePatent Hakkına Tecavüz Halinde Tazminat Davalarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetPatent hakkına etkin koruma sağlanması amacıyla, tarafı olduğumuz uluslararası sözleşmelerde ve uluslararası sözleşmelerle uyumlu olarak 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nda, patent hakkına tecavüz teşkil eden fiillerin men’i ve durdurulmasına yönelik hukuksal koruma yollarının yanı sıra, tecavüz nedeniyle uğranılan zararların tazmini öngörülmüştür. Zira, patent hakkına tecavüz halinde tecavüzün ortadan kaldırılmasıyla karşılanamayan zararların doğması muhtemeldir. Bu doğrultuda, 6769 Sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun “Ortak Hükümler”i düzenleyen birinci kısmında yer alan m. 149 hükmünde, patent hakkının ihlali halinde hak sahibinin maddi ve manevi zararının tazmini talebine; m. 150 hükmünde, mütecavizin tazminat yükümlülüğüne ve 150’inci maddenin ikinci fıkrasında, ihlal edici fiil nedeniyle sınai hakkın, patent hakkı özelinde patentli buluşun itibarının uğradığı zararın giderilmesine yönelik, Sınai Mülkiyet Hukuku’na özgü bir tazminat türü olan “itibar tazminatı”na yer verilmiştir. Doktrinde, patent hakkına tecavüz halinde doğan tazminat sorumluluğun haksız fiil sorumluluğu olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, patent hakkının ihlali halinde tazminat talebi 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu m. 49’da haksız fiiller için öngörülen; hukuka aykırı fiil, kusur, zarar ve illiyet bağı koşullarının varlığına bağlıdır.tr_TR
dc.contributor.departmentÖzel Hukuktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-21T12:11:16Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeworkingPapertr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record