Show simple item record

dc.contributor.advisorSivrikaya, Ayşen
dc.contributor.authorTekeli,Songül
dc.date.accessioned2022-06-20T11:55:24Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-05-17
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26332
dc.descriptionBu tez, tez yazarının araştırmacısı olduğu TUBİTAK tarafından 119K204 numaralı 1001 Projesi kapsamında desteklenmiştir.tr_TR
dc.description.abstractThe industry contributes the most to the world’s energy savings in all sectors through more efficient energy use (IEA, 2018). Yet, the literature provides evidences that the potential Energy Efficiency (EE) savings in the industry are not fully achieved. The gap between the potential EE measures and the actual implemented measures is called “energy efficiency gap” and might offset the increase in energy savings. In this thesis, we firstly measure the size of energy efficiency gap, resulted from the energy efficiency improvements (EEI) aiming to save electricity and heat within the fourteen sub-sectors in the Turkish industry. Secondly, we reveal the reasons for the energy efficiency gap by focusing on behavioural and organizational responses to EEI the Turkish industry. To this end, we developed a questionnaire, which consists of questions that if the implementer of an EEI considers a factor as a barrier and driver. We conducted a questionnaire survey with 135 industrial enterprises that have completed at least one state-funded Efficiency Improvement Project (EIP). 86 of them responded to the survey. The results show that the energy intensity level and scale of enterprises take the lead in the importance of perceived barriers and drivers. The findings also suggest that the average scores of the perceived barriers in Small and Medium-sized Enterprises [SMEs] are mostly higher than those in Large-sized enterprises [LEs]. This finding reveals that the tendency of considering a factor as a barrier diminishes as the scale becomes larger. Finally, we applied the PLS-SEM methodology to the primary data. Specifically, the results demonstrate that increasing awareness, improving techno-economic capability, reinforcing subsidies and incentives, mitigating economy, information, and competence-related issues would result in improving EE. If the performances of EIPs, sectoral experiences, and good practices about them, energy conservation opportunities through them are shared among the firms, EE improves.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectIndustrial energy efficiencytr_TR
dc.subjectRebound effect
dc.subjectBarriers
dc.subjectBarriers
dc.subjectMotivations
dc.subjectDrivers
dc.subjectSMLEs
dc.subjectPLS-SEM
dc.titleEssays on The Rebound Effects of The Energy Efficiencytr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetSanayi sektörü tüm sektörler arasında daha verimli enerji kullanımı sayesinde global enerji tasarrufuna en fazla katkıyı sağlamaktadır (IEA, 2018). Ancak literatürde sanayi sektöründeki potansiyel Enerji Verimliliği (EV) tasarruflarının tam olarak uygulanamadığına ilişkin bazı kanıtlara rastlanılmaktadır. Potansiyel EV önlemleri ile fiili olarak uygulanan önlemler arasındaki bu farklılığa “enerji verimliliği açığı” denir ve bu farklılık enerji tasarrufundaki artışı azaltabilir. Bu tezde ilk olarak, Türkiye sanayisinde yer alan on dört alt sanayi sektöründe elektrik ve ısı tasarrufu sağlamayı amaçlayan enerji verimliliği iyileştirmeleri (EVİ) sonucunda ortaya çıkan enerji verimliliği açığının boyutu hesaplanmıştır. İkinci olarak ise, Türk sanayisinin EVİ uygulamalarına davranışsal ve organizasyonel tepkilerine odaklanmak suretiyle enerji verimliliği açığının nedenleri ortaya konulmaktadır. Bu amaçla, EVİ'nin uygulayıcılarına yönelik olarak bir faktörü bariyer ve motivasyon olarak görüp görmediğini irdeleyen sorulardan oluşan bir anket hazırlanmıştır. Söz konusu anket Devlet tarafından finanse edilmiş ve en az bir Verimlilik İyileştirme Projesi (EİP) tamamlamış 135 sanayi işletmesine gönderilmiştir. Bu işletmelerden 86'sı ankete yanıt vermiştir. Sonuçlar, işletmelerin enerji yoğunluğunun ve ölçeğinin, bariyer ve motivasyonların algılanmasında önemli olduğunu göstermektedir. Anket bulguları ayrıca Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde [KOBİ] bariyerlerin ortalama skorlarının Büyük Ölçekli İşletmelerden [BÖE] genellikle daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bulgu, işletmelerin ölçeği büyüdükçe bir faktörü bariyer olarak görme eğiliminin azaldığını ortaya koymaktadır. Son olarak, PLS-SEM metodolojisi anketten elde edilen verilere uygulanmıştır. Sonuçlar; farkındalığın artırılmasının, tekno-ekonomik kapasitenin geliştirilmesinin, sübvansiyonların ve teşviklerin artırılmasının, ekonomi, bilgi ve yeterlilikle ilgili sorunların hafifletilmesinin EV'nin iyileştirilmesine katkı sağlayacağını göstermektedir. Ayrıca, EİP'lerin performanslarının, sektörel tecrübeler ile iyi uygulamaların ve enerji tasarrufu fırsatlarının işletmeler tarafından birbirleri ile paylaşılması halinde EV artacaktır.tr_TR
dc.contributor.departmentİktisattr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-20T11:55:24Z
dc.fundingTÜBİTAKtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record