Show simple item record

dc.contributor.advisorİleri Gürel, Esin
dc.contributor.authorBilge, Ekin
dc.date.accessioned2022-06-14T07:37:37Z
dc.date.issued2022
dc.date.submitted2022-04-04
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/26296
dc.description.abstractCaprylic acid is a medium chain fatty acid containing 8 carbons. Caprylic acid is necessary for the conversion of ghrelin which is known as the hunger hormone, to its active form acyl ghrelin. In addition to its functions related to the control of food intake, acyl ghrelin increases the secretion of growth hormone. It is possible that dietary caprylic acid increases the active form of ghrelin and supports growth through this mechanism. The aim of this thesis study is to investigate the effect of long-term oral caprylic acid administiration to serum acyl ghrelin, growth hormone, IGF-1 and insulin levels, growth parameters and anxiety levels in rats. For this purpose, 3 week-old 30 Wistar albino male rats were divided into 3 groups as control, low level caprylic acid and moderate caprylic acid groups. Caprylic acid was administered by oral gavage for 30 days. During the application, the growth parameters and food consumption of the rats were followed, subsequently acyl ghrelin, growth hormone, IGF-1 and insulin levels were measured. In addition, the anxiety levels of the animals were evaluated with the elevated plus maze and light/dark box tests. As a result of our study, it was found that the doses of caprylic acid we applied to growing rats caused a decrease in growth hormone, on the other hand acyl ghrelin, IGF-1 and insulin levels were not changed. In addition, no difference was found between the groups in terms of growth, appetite or anxiety levels. Our thesis is important in that it is the first study to examine the growth, food consumption, and acyl ghrelin and growth hormone levels of caprylic acid together in growing rats. More studies are needed to elucidate the interaction between caprylic acid and ghrelin hormone and its effect on growth-related hormone levels, growth parameters, appetite and anxiety.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherTıp Fakültesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectKaprilik asittr_TR
dc.subjectGhrelintr_TR
dc.subjectBüyüme Hormonutr_TR
dc.subjectIGF-1tr_TR
dc.subjectAnksiyetetr_TR
dc.subject.lcshFizyolojitr_TR
dc.subject.lcshFizyolojitr_TR
dc.titleBüyüme Çağındaki Sıçanlarda Oral Kaprilik Asit Uygulamasının Açil Ghrelin ve Büyüme Hormonu Düzeyleri ile Anksiyete Üzerine Etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Effect of Oral Caprylic Acid Administration on Acyl Ghrelin and Growth Hormone Levels and Anxiety in Growing Ratstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/othertr_TR
dc.description.ozetKaprilik asit 8 karbon içeren orta zincirli bir yağ asididir. Kaprilik asit, açlık hormonu olarak bilinen ghrelinin aktif formu olan açil ghreline dönüşümü için gereklidir. Açil ghrelin besin alımının kontrolü ile ilişkili işlevlerine ek olarak, büyüme hormonu salgısını artırır. Diyet yoluyla alınan kaprilik asidin ghrelinin aktif formunu artırarak bu mekanizma üzerinden büyümeyi desteklemesi olasıdır. Bu tez çalışmasının amacı, uzun dönem oral kaprilik asit uygulanan sıçanlarda serum açil ghrelin, büyüme hormonu, IGF-1 ve insülin düzeyi, büyüme parametreleri ve anksiyete düzeylerini incelemektir. Bu amaçla 3 haftalık 30 adet Wistar albino erkek sıçan; kontrol, düşük düzey kaprilik asit ve orta düzey kaprilik asit olmak üzere 3 gruba ayrılmış; 30 gün boyunca oral gavaj ile kaprilik asit uygulaması yapılmıştır. Uygulama boyunca sıçanların büyüme parametreleri ve yem tüketimleri takip edilmiş; sonrasında açil ghrelin, büyüme hormonu, IGF-1 ve insülin düzeyleri ölçülmüştür. Ayrıca hayvanların anksiyete düzeyleri yükseltilmiş artı labirent ve aydınlık/karanlık kutu testleri ile değerlendirilmiştir. Çalışmamızın sonucunda, büyüme çağındaki sıçanlara uyguladığımız dozlardaki kaprilik asidin büyüme hormonunda azalmaya yol açtığı; açil ghrelin, IGF-1 ve insülin düzeylerinde ise değişikliğe yol açmadığı görülmüştür. Ayrıca gruplar arasında büyüme, iştah ya da anksiyete düzeyleri açısından bir fark bulunamamıştır. Tez çalışmamız, kaprilik asidin büyüme çağındaki sıçanlarda büyüme, besin tüketimi ile açil ghrelin ve büyüme hormonu düzeylerini beraberce inceleyen ilk çalışma olması bakımından önemlidir. Kaprilik asit ve ghrelin hormonu arasındaki etkileşim ve bu etkileşimin büyüme ile ilişkili hormon düzeyleri, büyüme parametreleri, iştah ve anksiyete üzerine etkisini aydınlatacak daha fazla sayıda çalışmaya ihtiyaç vardır.tr_TR
dc.contributor.departmentFizyolojitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2022-06-14T07:37:37Z
dc.fundingBilimsel Araştırma Projeleri KBtr_TR
dc.subtypemedicineThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record