Show simple item record

dc.contributor.advisorAtılgan, N. Şule
dc.contributor.authorTuncalı, Esra
dc.date.accessioned2021-12-14T11:35:59Z
dc.date.issued2021-07
dc.date.submitted21-06-24
dc.identifier.citationKAYNAKLAR Akın, S. (2020). Tuncay Terzihanesi. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları. And, M. (2010). Minyatürlerde Osmanlı- İslam Mitalogyası. İstanbul: YKY Yayınları. Aslanyürek, M., Kalyoncu, Z. Ö. (2016). Animasyon sanatının farklı sektörlerd kullanımı ve endüstriyelleşme süreci.Yaratıcı Endüstriler Uluslararası Tasarım Sempozyumu Bildirileri, 199-221. Atıker, B. (2010). Yerleştirme sanatında yansıtım hizalama ile artırılmış gerçeklik tasarımları. Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 99-121, Başkan, S. (2002). Eski Türklerde Sanat. Ankara: Yeni Türkiye Yayınları. Bayraktar, S. (2013). Atlarda kuyruk bağlama. Erişim: 20.04.2021 https://semrabayraktar.blogspot.com.tr/2013/10/atlarda- kuyruk-baglama.htm Benton, S. A., & Bove Jr, V. M. (2008). Holographic imaging. New York: John Wiley & Sons. Blogspot (2012). Türk Mitolojisinde Hayvanlar – 1. Erişim: 20.04.2021 http://theicedream.blogspot.com.tr/2012/03/turk-mitolojisinde-hayvanlar-1.html Büyük Larousse (1986). Büyük Larousse, Büyük Ansiklopedi. İstanbul: Milliyet. Çevik, V., Bardakcı, S., and Kılıçer, K. (2016). Öğrenme ve öğretmede holografik görüntüleme. A. İşman, H. F. Odabaşı and B. Akkoyunlu (Eds.), Eğitim Teknolojileri Okumaları 2016, pp.439–462. Ankara. Retrieved from http://tojet.net/e- book/eto_2016.pdf Çınar, A. A. (1997). Türk Dünyası Destanlarında At-Yiğit veya At-İnsan Birlikteliği. IV. Uluslararası Türk Kültürü Kongresi, Başbakanlık Atatürk Kültür Merkezi, 4-7 Kasım, Ankara. Dawson, P. (2011). The visual language of holograms. Advanced Holography- Metrology and Imaging, Editor Dr Izabela Naydenova, 329-356. Erbek, Ç. (2015). Türk Mitolojisinde Kanatlı At: TULPAR. 122 http://www.caglarerbek.com/2015/05/turk-mitolojisinde-kanatli-at-tulpar.html Furniss, Maureen. (2013). Animasyon'un Kutsal Kitabı, Flipbooks'tan Flash'a Animasyon Hakkında Bilmek İstediğiniz Her Şey. (Çev. S. Çelenk & N.Cihanşümül Maral) İzmir: Karakalem Kitabevi Yayınları. Harper, G. (2010). Holography Projects for the Evil Genius Paperback. New York: McGraw-Hill. Holographics Combining Holograms with Interactive Computer Graphics , Oliver Bimber Bauhaus-University Weimar, Media Faculty, Dept. Augmented Reality Bauhausstr. 11, 99423 Weimar, Germany Işık, V. (2014). Holografik sanatta kullanilan hologram çeşitleri. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 13(49), 366-385. Hürriyet (2003). Üç boyutlu optik görüntü kaydının adı: Hologram. Erişim: 20.04.2021 http://www.hurriyet.com.tr/uc-boyutlu-optik-goruntu-kaydinin-adi- hologram-121441 İmoga (2021). Süleyman Saim Tekcan. https://www.imoga.org/media/pages/about- us/about-suleyman-saim-tekcan/292f823cf5-1608749610/kumru-sis-eren-tr.pdf Johnston, S. F. (2011). Security and the shaping of identity for nuclear specialists. History and Technology, 27(2), 123-153. Karakurt, D. (2011). Türk söylence sözlüğü.Açıklamalı Ansiklopedik Mitoloji Sözlüğü. e-Kitap: Erişim: 20.04.2021 http://frpnet. net/TurkSoylenceSozlugu. pdf (accessed July 2017). Kesik, M. (2014). At Üstünde Selçuklular. İstanbul: Timaş Yayınları. Kurt, T., Kılıç, M., Kılıç, M. N., Özbayraktar, F., Yücel, E., ve Kıvanç, C. (2016). Türk Spor Tarihi. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları. Massachusetts Institute of Technology (2003). The Polaroid Project: At the Intersection of Art and Technology. Erişim: 20.04.2021 https://mitmuseum.mit.edu/thepolaroidproject. https://web.mit.edu/ 123 McClean, S. T. (2007). Digital storytelling: The narrative power of visual effects in film. London: Mit Press. Mthologram (2021). Hologramın Tarihi. Erişim: 20.02.2019 http://mthologram.com/tarihi.htm Richard, W. (2002). The Animator’s Survival Kit. London: Faber & Faber Taşçıoğlu, R., ve Sarıtaş, A. (2011). Lider imaji oluşturmada fotoğraf: 2011 genel seçimlerinde kullanilan yazili medya siyasal reklamlari üzerine bir inceleme. Atatürk İletişim Dergisi, (8), 33-65. Taylor, R. (2013, February). A Curious Conundrum; The State of Holographic Portraiture in the 21st Century. In Journal of Physics: Conference Series (Vol. 415, No. 1, p. 012004). IOP Publishing. Musion (2020). Hologram ve dijital teknolojiler. http://www.fuarhologram.com/print Promacto Ters Projeksiyon Filmleri (2009). Şeffaf - Hologram Ters Projeksiyon Filmi. Erişim: 20.04.2021 http://www.tersprojeksiyonfilmi.gen.tr/seffaf-film.html. School of Engineering, Tokyo Institute of Technology, 4259-G2-28 Nagatsuta, Midori-ku, Yokohama 226-8503, Japan Light-field and holographic three-dimension , Masahıro Yamaguchı Thap, T., Chung, H., and Lee, J. (2016, August). Heart activity monitoring using 3D hologram based on smartphone. In 2016 38th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (EMBC) (pp. 5339-5342). IEEE. Unterseher, F., Hansen, J., and Schlesinger, B. (1982). Holography Handbook: making holograms the easy way. London: Ross Books. Vg (t.y). Animasyonun faydaları. Erişim: 20.04.2021 http://vg.com.tr/animasyonun- faydalari. Weburbanist (2014). Trick of the Light: 12 Shining Works of Holographic Art. Erişim: 124 20.04.2021 https://weburbanist.com/2014/01/20/trick-of-the-light-12-shining-works- of-holographic-art/2/. Windows (2016). TED2016: It’s a phenomenal time to be human. Erişim: 20.04.2021 https://blogs.windows.com/devices/2016/03/25/ted2016-its-a-phenomenal-time-to- be-human/. Young, H. D., Freedman, R. A., Ünlü, H., and Giz, A. T. (2010).Sears ve Zemansky'nin üniversite fiziği. İstanbul: Pearson Education Yayınctr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25691
dc.description.abstractHorse is a living being that has a great importance in our culture and geography, and it should not be considered merely as an animal. There are horses associated by their owners in myths and tales. It has been mentioned that these beings have certain powers. In our tales, there are horses that can fly, talk, be guide, and show heroism.In myths and tales, Köroğlu has a white stallion, and it is said that it either came out of water or it was raised in a cave that never caught the sun until it turned white. Battal Gazi has a horse called Aşkar. Aşkar is also said to have been raised in a place that never caught the sun for days. Many horses are mentioned in the epic of Manas, as well. The horse is used in shamanic ceremonies. It is symbolized both as a sacrificial animal to the Tengri, and as a vehicle that carries spirits to the sky. It is seen as one of the symbols of the Sky God in Turkish culture. In the Turkish shamanist belief, the belief that the shaman can go to the underworld or to the sky with the help of a horse has made the horse a symbol of death. In the myths, epics and stories about horses, it is the owner's close friend, the victory partner in the wars, and the sacred being. The horse also symbolized the water element as the most valuable asset of the hero in Turkish mythology.The legends about the horses that live in the river from the sea and that come out of the water originate from this symbolism. In a different horse depiction, horses are with legendary celestial wings. Like in the Greek mythology, they were thought of with wings. While the horse has such a place in Turkish culture and has been the subject of myths, it is aimed to reveal this image based on the myths, to introduce the culture and to apply it by considering aesthetic values with the help of today's technology and programs. Therefore, in this research, it was planned to make an interactive application on the effects of the animatic hologram application on the audience and its use in the field of advertising with contemporary illustrations based on horse images in our culture. Keywords: Acoustics, harmony, expressionism, gravure, op art, glazing.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectTürk kültüründe attr_TR
dc.subjectTulpar
dc.subjectAnimasyon
dc.subjectResimleme
dc.subjectHologram yansıtma
dc.subject.lcshN- Güzel sanatlartr_TR
dc.subject.lcshGörsel sanatlartr_TR
dc.titleTürk Kültüründe At Kavramı ve İmgesine Dayalı Holografik Canlandırma Uygulamasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetAt, kültürümüzde ve coğrafyamızda büyük öneme sahip bir canlıdır ve sadece bir hayvan olarak düşünmemek gerekmektedir. Efsane ve masallarda sahipleriyle birlikte anılan ünlü atlar bulunmaktadır. Bu varlıkların belirli güçleri olduğu konu edilmiştir. Masallarımızda konuşabilen, uçabilen, rehber olan ve kahramanlık gösteren atlar vardır . Söylence ve masallarda, Köroğlu’nun beyaz aygırı vardır ve bu aygırın sudan çıktığı ya da beyaz olana kadar hiç güneş görmeyen bir mağarada yetiştirildiği anlatılmaktadır. Battal Gazinin Aşkar adında atı vardır. Aşkar’ın da günlerce güneş görmeyen bir yerde bakıldığı söylenmektedir. Manas destanında da birçok atdan bahsedilmektedir.. At, şaman törenlerinde de kullanılmaktadır. Gerek kurbanlık hayvan olarak Gök tanrıya sunulması gerek ise ruhları gökyüzüne taşıyan bir araç olarak sembolize edilmesi bakımından önemlidir. Türk kültüründe Gök Tanrı'nın sembollerinden biri olarak görülmektedir. Türk şaman inancında, şamanın at yardımıyla yeraltı dünyası ya da göğe geçebildiği inancı, atın ölümün de simgesi haline gelmesini sağlamıştır. Atlarla ilgili efsane, destan ve hikâyede; sahibinin yakın arkadaşı, savaşlarda zafer ortağı, kutsal yaratıkdır. At, Türk mitolojisinde kahramanın en değerli varlığı olarak; su elementinide sembolize etmiştir. Denizden nehirde yaşayan, sudan çıkan atları anlatan efsaneler bu sembolizimden kaynaklıdır. Farklı bir at tasviri ise; efsanevi gök kökenli kanatları betimlenmiş atlardır. Aynı grek mitolojisindeki gibi kanatlı olarak düşünülmüşlerdir. At’ın Türk kültüründe bu kadar yeri var iken ve efsanelere konu olmuşken; efsanelerden yola çıkarak bu imgeyi ortaya çıkarmak, kültürü tanıtmak günümüzdeki teknoloji ve programlar yardımıyla estetik değerleri gözeterek uygulamasının yapılması amaçlanmıştır. Dolayısıyla bu araştırmada kültürümüzde at imgesine dayalı çağdaş resimlemelerle animatik hologram uygulamasının izleyene etkilerinin incelenmesi ve tanıtım alanında kullanılması üzerine etkileşimli bir uygulama yapılması planlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-12-14T11:35:59Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeproficiencyinarttr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record