Show simple item record

dc.contributor.advisorTürkan, Semra
dc.contributor.authorÇubukçu, Arzu
dc.date.accessioned2021-10-13T08:21:41Z
dc.date.issued2021-01-25
dc.date.submitted2020-12-25
dc.identifier.citationÇubukçu, A. (2020). Mekânsal Panel Veri Modelleri: Havacılık Sektöründe Bir Uygulama.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25558
dc.description.abstractWhen analyzing the data with geographical units (cities, countries, states, regions, etc.), it should be investigated whether neighboring units have spatial effects on each other. Because it is assumed that geographical units, namely places, which are close to each other, namely places, will affect each other. When analyzing the data with geographical units, spatial models taking into account the spatial effects are used. Spatial panel data models are used in the analysis of data that includes both geographical units and time series. Within the scope of this thesis, the spatial effect of aviation data and econometric variables on airport terminal revenues of airports in Turkey between 2013 and 2018 were examined with both classical panel data models and spatial panel data models. For this purpose, a spatial weight matrix was created considering the distances between airports, and spatial panel data models were applied using this weight matrix. The best model was decided according to the model selection criteria and the model results were interpreted.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectPanel veri analizitr_TR
dc.subjectMekânsal etkilertr_TR
dc.subjectMekânsal panel veri analizitr_TR
dc.subjectHavacılık sektörütr_TR
dc.subjectHausman testitr_TR
dc.subjectMoran I testitr_TR
dc.subjectGetis-Ord testitr_TR
dc.subjectMekânsal paneltr_TR
dc.subjectMekânsal bağımlılıktr_TR
dc.subjectMekânsal hata modelitr_TR
dc.subjectMekânsal gecikme modelitr_TR
dc.subjectPanel data analysistr_TR
dc.subjectSpatial effectstr_TR
dc.subjectSpatial panel data analysistr_TR
dc.subjectAviation industrytr_TR
dc.subjectHausman Testtr_TR
dc.subjectMoran’s I Testtr_TR
dc.subjectGetis-Ord Testtr_TR
dc.subjectSpatial paneltr_TR
dc.subjectSpatial dependencetr_TR
dc.subjectSpatial error modeltr_TR
dc.subjectSpatial lag modeltr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleMekânsal Panel Veri Modelleri: Havacılık Sektöründe Bir Uygulamatr_TR
dc.title.alternativeSpatial Panel Data Models: An Applıcatıon in Aviation Industry
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetCoğrafi birimlerin (şehirler, ülkeler, eyaletler, bölgeler vb.) olduğu veriler analiz edilirken komşu birimlerin birbirleri üzerinde mekânsal etkisinin olup olmadığı araştırılmalıdır. Çünkü birbirine yakın olan coğrafi birimlerin yani mekânların, birbirini etkileyeceği varsayılır. Coğrafi birimlerin olduğu veriler analiz edilirken mekânsal etkileri de dikkate alan mekânsal modeller kullanılır. Hem coğrafi birimler hem de zaman serisi içeren verilerin analizinde ise mekânsal panel veri modelleri kullanılır. Bu tez çalışması kapsamında Türkiye’deki havalimanlarına ait 2013-2018 yılları arasındaki havacılık verileri ve ekonometrik değişkenlerin havalimanı terminal gelirleri üzerindeki mekânsal etkisi incelenmiş ve veri seti hem klasik panel veri modelleri hem de mekânsal panel veri modelleri ile analiz edilmiştir. Bu amaçla havalimanları arasındaki mesafeleri dikkate alan mekânsal ağırlık matrisi oluşturulmuş, bu ağırlık matrisi kullanılarak mekânsal panel veri modelleri uygulanmıştır. Model seçim kriterlerine göre en iyi modele karar verilmiş ve model sonuçları yorumlanmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentİstatistiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2021-10-13T08:21:41Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record