Show simple item record

dc.contributor.advisorÖzdemir, Nebi
dc.contributor.authorAybek, Berivan Pervin
dc.date.accessioned2021-07-13T12:35:31Z
dc.date.issued2021
dc.date.submitted2021-06-15
dc.identifier.citation2019 Yılı Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı Sonuç Raporu. (2020, 9 Ağustos). Erişim adresi: http://istanbulkitapfuari.com/infografik/infografik-2019 ABC. (2020, 5 Ağustos). About Us içinde. Erişim adresi: https://www.accessiblebooksconsortium.org/about/en/ adresinden alınmıştır Acaroğlu, M. T. (1986). Selim Nüzhet Gerçek. Türk Kütüphaneciliği, 35(3), 14-26. Acaroğlu, M. T. (1995). Yeni Bir Derleme Yasası Gereklidir. Türk Kütüphaneciliği, 9(4), 448-453. Adorno, T. W. (2004). Edebiyat Yazıları. (S. Yücesoy ve O. Koçak Çev.). İstanbul: Metis Yayınları. Adorno, T.W. ve M. Horkheimer. (2014). Aydınlanmanın Diyalektiği. (M. S. Durgun ve S. Gümüş, Çev.).İstanbul: Kabalcı Yayınevi. Akay, T. (2012). Türkiye’de E-kitap Teknolojisi: Yazılım, Donanım, Protokol ve Uygulamalar. (Uzmanlık Tezi). Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara. Akçura, G. (2009). Türkiye Sergicilik ve Fuarcılık Tarihi. İstanbul: TÜYAP . Akdede, S.H. (2011). Kültür ve Sanatın Politik Ekonomisi-Devlet Tiyatroları Örneği. Ankara: Efil Kitabevi. Akkaya, M. (2008). Türk Kitap Basmacılığı Tarihçesi ve Beşik Devri. Bilgi ve Belge Araştırmaları, (1), 55-75. Aksoy, A. ve Enlil, Z. (2011). Kültür Ekonomisi Envanteri: İstanbul 2010. İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Aksoy, Y. ve Yurdkoru Özgünel, N. (2001). 70 Yıllık Sevda İzmir Fuarı. İzmir: İzmir Büyükşehir Belediyesi Yayınları. Altuğ, F. (2012). Yazarlık Figürleri. K. Alver (Ed.), Edebiyat Sosyolojisi İncelemeleri içinde (63-99). Ankara: Hece yayınları. Amariglio, J. ve Ruccio, D.F. (1999). Literary/Cultural “Economies”, Economic Discourse and the Question of Marxism. M. Woodmansee ve M. Osteen (Ed.), The New Economic Criticism-Studies at the İntersection of Literature and Economics içinde (381-401). London ve Newyork: Routledge. Ammannati, F. (2018). Book Prices and Monetary İssues in Renaissance Europe. G. Granata ve A. Nuovo (Ed.). Selling & Collecting: Printed Book Sale Catalogues and Private Libraries in Early Modern Europe içinde(161-176). European Research Council: EUM. Ateş, M. (2003). Fikir ve Sanat Eserleri Üzerindeki Hakların Kapsamı ve Sınırlandırılması. Ankara: Seçkin Yayıncılık. Aydın, D.G. ve Akdere, Ç. (Der.). (2014). Edebiyattaki İktisat. İstanbul: İletişim Yayınları. Aymankuy, Y. (2018). Kongre Turizmi ve Fuar Organizasyonları. Ankara: Detay Yayıncılık. Babinger, F. (2004). Müteferrika ve Osmanlı Matbaası- 18. Yüzyılda İstanbul’da Kitâbiyat (Osmanlı Matbaasının Kuruluşu ve Başlangıcı). (N.K. Burçoğlu ve M. Kiel, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Bain, W. (1969). Performing Arts: The Economic Dilemma.Journal of Research in Music Education, (gözden geçirilmiş). 17(1), 170-172. Bal, A. (2010). Fuarcılık ve Tarihi Gelişimi. Türktarım. (194). 13-19. Balkanlı, R. (1961). Mukayeseli Basın ve Propaganda. Ankara: Öğüt Kitabevi. Başvekil Dün Neşriyat Sergisini Açtı. (1939, 2 Mayıs). [Gazete Küpürü, Ulus Gazetesi]. Erişim adresi: https://www.gastearsivi.com/gazete/ulus/1939-05-02/1 Berkes, N. (2012). Türkiye’de Çağdaşlaşma. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Beydilli, K. (1995). Türk Bilim ve Matbaacılık Tarihinde Mühendishane, Mühendishane Matbaası ve Kütüphanesi (1776-1826). İstanbul: Eren Yayıncılık. Bianchi, M. (2013). Kültür Tüketiminde Zaman ve Tercihler. M. Hutter ve D. Throsby (Der.), Paha Biçilemez- Kültür Ekonomi ve Sanatta Değer Kavramı içinde (224-242). İstanbul: Sel Yayıncılık. Birinci, A. (1995). Türk Matbuatının İlk Tarihçisi: Selim Nüzhet Gerçek (1891-1945). Kebikeç 2(7-20). Birinci, A. (1996). Gerçek, Selim Nüzhet. TDV İslam Ansiklopedisi içinde (Cilt 14, 25-27) Erişim adresi: https://islamansiklopedisi.org.tr/gercek-selim-nuzhet Boggs, J. (2010). An Overview of Canada’s Contemporary Book Trade in Light of (Nearly) Four Decades of Policy Interventions. Publishing Research Quarterly 26(1), 24-25. Borgman, C. L. (2003). From Gutenberg to the Global İnformation İnfrastructure: Access to İnformation in the Networked World. Cambridge: Mit Press. Bozkurt, C. (2019). Türkiye Cumhuriyeti’nin Bir Propaganda ve Tanıtım Hamlesi: 1926 Seyyar Sergi ve Avrupa Seyahati. BELLETEN, (83)1097-1130. Bozkurt, V. (2014). Endüstriyel ve Post-Endüstriyel Dönüşüm. Bursa : Ekin Basın Yayın Dağıtım. Braudel, F. (2017). Maddi Uygarlık: Ekonomi ve Kapitalizm XV.-XVIII. Yüzyıllar -Dünyanın Zamanı. (M. A. Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge Kitabevi. Britez, R., Bulut, E. ve Peters, M.A (2013): Cybernetic Capitalism, İnformationalism and Cognitive Labor.A.C. Besley, M. A. Peters, C. Mcarthy, F. Rivzi (Ed.), Education, Science and Knowledge Capitalism içinde (15-40). Newyork: Peter Lang Publishing. Burke, P. (2001). Bilginin Toplumsal Tarihi. (M. Tunçay, Çev.) İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Büyükyazıcı, D. (2016). Kültür ve Sanat Ekonomisi Kapsamında Talep Analizleri Yardımı ile Kültür Politikasına Teorik Yaklaşım: Türkiye Örneği. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Dergisi (IBAD), 1(1), 71-83. Canbey Özgüler, V. (2003). Yeni Ekonomi Anlayışı Kapsamında Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler: Türkiye Örneği. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Castells, M. (2005). Enformasyon Çağı: Ekonomi, Toplum ve Kültür (Ağ Toplumunun Yükselişi). (Çev. Kılıç, E.). İstanbul : İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları . Caves, R.E. (2000). Creative İndustries. Cambridge: Harvard Üniversity Press. Chen, Y. N. (2003). Application and Development of Electronic Books in an e-Gutenberg Age. Online İnformation Review Emerald.27(1), 8-16. CISAC. (2020, 10 Eylül). CISAC Overvıew içinde. Erişim adresi: https://www.cisac.org/about/cisac-overview CNR Kitap Fuarı. (2020, 10 Haziran). Erişim Adresi: http://cnrkitapfuari.com/ Coppens, C. ve Nuovo, A. (2018). Printed Catalogues of Booksellers as a Source for the History of the Book Trade. G. Granata ve A. Nuovo (Ed.). Selling & Collecting: Printed Book Sale Catalogues and Private Libraries in Early Modern Europe içinde (145-160). Macerata: EUM Cowen, T. (2000). İn Praise of Commercial Culture. Cambridge: Harvard Üniversity Press. Çelik, A. (2012). Kültür Endüstrisi- Üç Yanlış Bir Doğru. İstanbul: Literatür Yayıncılık. Çocukları Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu (2014). Erişim adresi: https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.3.1117.pdf D. Throsby ve M. Hutter (2013). Sanatta ve Kültürde Değer ve Değer Biçme: Giriş ve Genel Bir Bakış. M. Hutter ve D. Throsby (Der.), Paha Biçilemez- Kültür Ekonomi ve Sanatta Değer Kavramı içinde (11-27). İstanbul: Sel Yayıncılık. Darnton, R. (1987). The Business of Enlightenment: A Publishing History of the Encyclopédie, 1775–1800. Cambridge: Harvard Univ. Press. Darnton, R. (2018). A Literary Tour de France: The World of Books on the Eve of the French Revolution. New York: Oxford University Press. David, M. (2018). Kitapta Sabit Fiyatı Korumak: Hollanda Deneyimi. Erişim Adresi: http://turkyaybir.org.tr/wp-content/files_mf/1566824024HollandaSabitFiyat_web.pdf De Beukelaer, C., ve Spence, K. M. (2018). Global Cultural Economy. London: Routledge. Driscoll, B. ve Squires, C. (2020). The Frankfurt Book Fair and Bestseller Business. Cambridge: Cambridge University Press Drucker, P. (1990) Managing The Non-profit Organizations: Principles and Practices. Newyork: Harper Collins Publishers. Drucker, P. (1993). Kapitalist Ötesi Toplum. (B. Dişbudak Çorakçı, Çev.). İstanbul: İnkılap Kitabevi. Dura, C. ve Atik, H. (2002). Bilgi Toplumu, Bilgi Ekonomisi ve Türkiye. İstanbul: Literatür Yayınları. Dünyada Uluslararası Kitap Fuarları. (2020, 25 Temmuz). Erişim Adresi: http://turkyaybir.org.tr/dunyada-uluslararasi-kitap-fuarlari/#.YCB3F-gzbIU Ergüney ve Pilehvarian (2015). Ondokuzuncu Yüzyıl Dünya Fuarlarında Osmanlı Temsiliyeti. MEGARON 10(2), 224-240. Erünsal, İ.E. (2013). Osmanlılarda Sahaflık ve Sahaflar. İstanbul: Timaş Yayınları. European Studies Section (2020, 20 Temmuz). Book Fair Reports. Erişim adresi: https://ess.lib.byu.edu/resources/european-book-fairs/dareports/ EUROSTAT. (2016). Culture Statistics. Erişim adresi: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7551543/KS-04-15-737-EN-N.pdf/648072f3-63c4-47d8-905a-6fdc742b8605?t=1470404888000 EUROSTAT. (2020, 4 Haziran). World Book Day içinde. Erişim adresi: https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-eurostat-news/-/EDN-20180423-1 Faroqhi, S. (1978). 16. Yüzyılda Batı ve Güney Sancaklarında Belirli Aralıklarla Kurulan Pazarlar. Türkiye İktisat Tarihi Üzerine Araştırmalar, ODTÜ Gelişme Dergisi, 39-85. Faroqhi, S. (2002). Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam- Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla. (E. Kılıç, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları. Faroqhi, S. (2003). Osmanlı Dünyasında Üretmek, Pazarlamak, Yaşamak. (G. Çağalı ve Ö. Türesay, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Faucault, M. (1969). Qu’est-ce qu’un auteur?/ (Yazar Nedir? M. de Gandillac, L. Goldmann, J. Lacan, J. d'Ormesson, J. Ullmo, J. Wahl. ile tartışma). Bulletin de la Société Française de Philosophie 63(3),73-104. Frankfurter Buchmesse (2018). Topics and Program içinde. Erişim adresi: https://www.buchmesse.de/highlights/rueckblick2018 Frankfurter Buchmesse (2019a). Fact and Figures. Erişim adresi: https://www.buchmesse.de/files/media/pdf/FBM_2020_FactsFigures_EN.pdf Frankfurter Buchmesse (2019b). About us içinde. Erişim Adresi: https://www.buchmesse.de/en/about-us Frankfurter Buchmesse (2020). Exhibit içinde.Erişim adresi: https://www.buchmesse.de/ Freedman, J. (2012). Books Without Borders in Enlightenment Europe: French Cosmopolitanism and German Literary Markets. Pennsylvania: University of Pennsylvania Press. Frey, B. S. (2000). Arts and Economics: Analysis and Cultural Policy. New York: Springer Science ve Business Media. Friedrich von Hayek (1945). The Use of Knowledge in Society.The American Economic Review 4 (XXXV), 519–30. Fukuyama, F. (1999). The Great Disruption: Human Nature and the Reconstitution of Social Order. New York, NY: Free Press. Gagnier, R. ve Dupré, J. (1999). Reply to Amariglio and Ruccio’s Literary/Cultural ‘Economies’, Economic Discourse, and The Question of Marxism. M. Woodmansee ve M. Osteen (Ed.), The New Economic Criticism-Studies at the İntersection of Literature and Economics içinde (401-408). London ve Newyork: Routledge. GESAC. (2020, 20 Ağustos). Who we are?içinde. Erişim adresi: https://authorsocieties.eu/ Gill, R., ve Pratt, A. (2008). Precarity and Cultural Work in the Social Factory? İmmaterial Labour, Precariousness and Cultural Work. Theory, Culture ve Society, 25(7-8), 1-30. Girard, A. (1981). A Commentary: Policy and Arts: the Forgetten Cultural Industries. Journal of Cultural Economics. 5 (1).61-68. Granata, G. ve Nuovo, A. (2018). The Development of the Book Market and Book Collecting in the Sixteenth Century. G. Granata ve A. Nuovo (Ed.). Selling & Collecting: Printed Book Sale Catalogues and Private Libraries in Early Modern Europe içinde (7-10). European Research Council: EUM. Güran, M. C. ve Seçilmiş. E. (2012). Ankara Kültür Ekonomisi: Kapsam ve Ölçüm Tartışmaları Çerçevesinde Sektörel Büyüklüklerin Değerlendirilmesi. Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Gürcan, H.İ. (1997). Kitap Yayımcılığı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayınları. Hançerlioğlu, O. ( 1993). Ekonomi Sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi. Handke, C., ve Dekker, E. (2013). From Austria to Australia: Mark Blaug and Cultural Economics. M. Baumas ve M. Klaes (Ed). Mark Blaug: Rebel with Many Causes içinde (225-244). Hayek, F. A. (1945). The Use of Knowledge in Society. The American Economic Review, 35(4), 519-530. Heaton, H. (1995). Avrupa İktisat Tarihi-İlkçağdan Sanayi Devrimine. (M.A. Kılıçbay, Çev.). Ankara. İmge Yayınları. Heinzelman, K. (2013). Ivır Zıvır ve Aura: Arşiv Ekonomisi. M. Hutter ve D. Throsby (Der.), Paha Biçilemez- Kültür Ekonomi ve Sanatta Değer Kavramı içinde (104-120). İstanbul: Sel Yayıncılık. Houston, R.A. (2014). Literacy in Early Modern Europe: Culture and Education, 1500-1800. Londra ve New York: Routledge. Hutter, M. (2013). Ekonomik Değerden Sanatsal Değer Yaratmak: Değişen Girdi Fiyatları ve Yeni Sanat. M. Hutter ve D. Throsby (Der.), Paha Biçilemez- Kültür Ekonomi ve Sanatta Değer Kavramı içinde (64-74). İstanbul: Sel Yayıncılık. III. Milli Kültür Şûrası (2017). Sonuç Raporu. Erişim Adresi: https://kultursurasi.ktb.gov.tr/Eklenti/50571,raporsurasonucpdf.pdf?0 III. Milli Kültür Şûrası (2017). Şûra Komisyonları. Erişim adresi: https://kultursurasi.ktb.gov.tr/TR-174640/sura-komisyonlari.html İFFRO. (2020, 27 Temmuz). İFFRO History içinde. Erişim adresi: https://www.ifrro.org/content/ifrro-history İhsanoğlu, E. (2006). Mısır’da Türkler ve Kültürel Mirasları: Mehmed Ali Paşa Günümüze Basılı Türk Kültürü Bibliyografyası ve Bir Değerlendirme. İstanbul: Ircıca Yayınevi. İhsanoğlu, E. ve Uygur, H. (2003). Yazmadan Basmaya Geçiş: Osmanlı Basma Kitap Geleneğinin Doğuşu (1729-1848). Osmanlı Araştırmaları, 22(22), 219-255. İnuğur, M.N. (1999). Basın ve Yayın Tarihi. İstanbul: Der Yayınevi. İstanbul Kitap Fuarı (2020, 8 Ağustos). Erişim adresi: https://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul_Kitap_Fuar%C4%B1 Jaszi, P. (1991). Toward a Theory of Copyright: The Metamorphoses of “Authorship”, Duke Law Journal 455-502. Kabacalı, A. (2000). Başlangıçtan Günümüze Türkiye’de Matbaa, Basın ve Yayın. İstanbul: Literatür Yayıncılık. Kauppinen, A. ve Clavier, B. (2018). Tarihsel Ontoloji Olarak Kültür Politikası: Sanatın Hükümetleşmesi Üzerine. M.Dragicevic Sesic ve J. Vickery (Der.), Kültür Politikası ve Popülizm içinde (156-165).İstanbul: İletişim Yayınları. Kayseri’ye Varan Sergiyi Yollarda 500 Kişi Gezdi. (1933, 30 Nisan). [Gazete Küpürü, Cumhuriyet Gazetesi]. Erişim Adresi: https://www.cumhuriyetarsivi.com/sign/buy_page.xhtml?clip=13976703 Kaplan, M. ve Ün, S. (2014). Bir Kent Bir Gelenek: Ankara’da Sahaflık. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 54(2), 133-154. Kellner, D. (1995).Media Culture: Cultural Studies, Identity and Politics Between the Modern and Post-modern. London: Routledge. Kellner, D. (2003). Culture İndustries. T. Miller ve R. Stam (Ed.), A Companian Film Teory içinde (202-221). Oxford: Blackwell Publishing. Kerofilos, K. (1938). Atina Sergisinde Türk Kitabı. Yabancı Gözüyle Cumhuriyet Türkiye’si 1923-1938 içinde (150-151). Ankara: Dâhiliye Vekâleti Matbuat Umum Müdürlüğü. Kitap Fuarları Takvimi. (2020, 10 Haziran). Erişim adresi: https://www.magaradakiler.com/2019-kitap-fuarlari.html Kitap Panayırı Açıldı. (1932, 31 Ağustos). [Gazete Küpürü, Cumhuriyet Gazetesi]. Erişim adresi: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/cumhuriyet//cumhuriyet_1932/cumhuriyet_1932_agustos_/cumhuriyet_1932_agustos_31_.pdf Kitap Sergisi Bugün Açılıyor. (1932, 30 Ağustos). [Gazete Küpürü, Cumhuriyet Gazetesi]. Erişim adresi: https://www.cumhuriyetarsivi.com/sign/buy_page.xhtml?clip=13989326 Kitap Sergisi Dün Açıldı. (1935, 20 Nisan). [Gazete Küpürü, Cumhuriyet Gazetesi]. Erişim adresi: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/cumhuriyet//cumhuriyet_1935/cumhuriyet_1935_nisan_/cumhuriyet_1935_nisan_20_.pdf Kitap Sergisinde. (1941, 17 Ocak). [Gazete Küpürü, Cumhuriyet Gazetesi]. Erişim adresi: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/cumhuriyet//cumhuriyet_1941/cumhuriyet_1941_ikincikanun_/cumhuriyet_1941_ikincikanun_17_.pdf Koloğlu, O. (2006). Osmanlı'dan 21. yüzyıla Basın Tarihi. İstanbul : Pozitif Yayınları. Kula, O. B. (2013). Marx, Benjamin, Adorno: Sanat ve Edebiyat. İstanbul: Kültür Yayınları. Kültür ve Turizm Bakanlığı (2008). Frankfurt Kitap Fuarı Raporu. Erişim adresi: https://testsite.ktb.gov.tr/Genel/TestGiris.aspx?_returnUrl=http://testsite.ktb.gov.tr/TR-48367/59-frankfurt-kitap-fuari-raporu.html Kültür ve Turizm Bakanlığı (2011). 2019 Okuma Kültürü Haritası. Erişim adresi: https://kygm.ktb.gov.tr/Eklenti/55,yonetici-ozetipdf.pdf?0 Kültür ve Turizm Bakanlığı (2019). PISA 2018 Türkiye Ön Raporu. Erişim Adresi:http://www.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2019_12/03105347_PISA_2018_Turkiye_On_Raporu.pdf Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2017). 2017’de Katılım Sağlanan Kitap Fuarları içinde. Erişim adresi: https://kygm.ktb.gov.tr/TR-226/kitap-fuarlari.html Kültür ve Turizm Bakanlığı. (2017). III. Milli Kültür Şûrası. (2020, Ağustos 7). Erişim adresi:https://kultursurasi.ktb.gov.tr/ Labarre. A. (2012). Kitabın Tarihi. (I. Ergüden, Çev.). Ankara: Dost Kitabevi Yayınları. Langenscheidt. (2020, 5 Ağustos). “Zentner”. Erişim adresi: https://de.langenscheidt.com/deutsch-tuerkisch/zentner Lazzeretti, L., Capone, F., ve Seçilmiş, İ.E. (2014). Türkiye’de Yaratıcı ve Kültürel Sektörlerin Yapısı. Maliye Dergisi. 166, 195-220. Levi-Strauss, C. (1962). The Savage Mind. London: University of Chicago Press. Lyotard, J.F. (1993) Libidinal Economy. Bloomington: İndiana University Press. M. Baumans ve M. Klaes (Ed.). (2013). Mark Blaug: Rebel with Many Causes içinde (225-244). Cheltenham: Edward Elgar Publishing. Machlup, F. (1962). “The Production and Distribution of Knowledge ın the United States. Princeton: Princeton University Press. McCloskey, D.N. (1983). The Rhetoric of Economics. Journal of Economic Literature. 21(2), 481-517. Melish, C.D. (2013). A Local-Transnational Business: The Book Trade in Late Renaissance Bologna. G. M. Anselmi, A. Benedictis ve N. Terpstra (Ed.). Bologna. Cultural Crossroads from the Medieval to the Baroque: Recent Anglo-American Scholarship içinde (27-42). Bolonya: Bononia University Press. Mikhailov, A. M., ve Kopylova, A. A. (2019). Interrelation of Information and Knowledge in the Economy of the Post-Industrial Society. SHS Web of Conferences. (Vol. 62, p. 01003). EDP Sciences. Moles, A. (2012). Belirsizliğin Bilimleri- İnsan Bilimleri İçin Yeni Bir Epistemoloji. (N. Bilgin, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları. Mortan, K. Ve Küçükerman, Ö. (2011). Çarşı, Pazar, Ticaret ve Kapalıçarşı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Yayınları. Nelles, P. ( 2017). Conrad Gessner and the Mobility of the Book: Zurich, Frankfurt, Venice (1543). D. Bellingradt, P. Nelles ve J. Salman (Ed.), Books in Motion in Early Modern Europe Beyond Production, Circulation and Consumption içinde (39-65). Londra: Palgrave Macmillan. Neşriyat Kongresi Dün Açıldı. (1939, 3 Mayıs). [Gazete Küpürü, Son Posta Gazetesi]. Erişim adresi: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/son%20posta/son%20posta_1939/son%20posta_1939_mayis_/son%20posta_1939_mayis_3_.pdf Neşriyat Kongresi Dün Açıldı. (1939, 3 Mayıs). [Gazete Küpürü, Son Posta Gazetesi]. İstanbul Üniversitesi Gazete Küpürleri Arşivi. http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/son%20posta/son%20posta_1939/son%20posta_1939_mayis_/son%20posta_1939_mayis_3_.pdf Newman, K. ve Tylus, J. (2015). (Ed.). Early Modern Cultures of Translation.Pennsylvania: University of Pennsylvania Press. OECD ve EUIPO .(2019). Trends in Trade in Counterfeit and Pirated Goods. Paris: OECD Publishing ve European Union Intellectual Property Office. OECD. (2020). Reading Performance PISA. Erişim adresi:https://data.oecd.org/pisa/reading-performance-pisa.htm Okay, A. (2003). Kurum Kimliği . İstanbul : Mediacat Yayınları. OKUYAY. (2020, 15 Ağustos). Ortaklar ve İştirakler içinde. Erişim Adresi: http://okuyayplatformu.com/ortaklar-istirakler/ Özcan, K. (2006). Anadolu’da Selçuklu Dönemi Yerleşme Tipolojileri-I: Pazar ya da Panayır Yerleşmeleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 6(1), 205-224. Özdemir, N. (2009). Turizm ve Edebiyat . Milli Folklor , 32-49. Özdemir, N. (2011a). Edebiyat ve Ekonomi: Kültürel Ekonomik Bir Alan Olarak Edebiyat. Milli Folklor, 23(91),101-114. Özdemir, N. (2011b). Kentlerin Gezgin İmgeleri veya Kent İmgeleri Giydirilen Otobüsler. Milli Folklor, 41-53. Özdemir, N. (2012). Kültür Ekonomisi ve Yönetimi . Ankara: Hacettepe Üniversitesi Yayınları Özdemir, N. (2015). Medya, Kültür ve Edebiyat . Ankara : Grafiker Yayınları . Özdemir, N. (2017). Kültür Bilimi ve Yönetimi. Ankara: Grafiker Yayınları. Özdemir, N. (2018). Dördüncü Sanayi Devrimi ve Gelenek Kültürü. Dokuzuncu Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi içinde (207-241). Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları. Özdemi̇r, N. ve Özdemir, E. (2020). Yaratıcı Kentler ve Yaşayan Kültür. Uluslararası Halkbilimi Araştırmaları Dergisi, 3(4), 2-23. Panzanelli Fratoni, M. A. (2018). Building an up-to-Date Library. Prospero Podiani’s Use of Booksellers’ Catalogues, With Special Reference to Law Books. JLIS.it 9 (2)74-113. Parlatır, İ. (2009). Osmanlı Türkçesi Sözlüğü. Ankara: Yargı Yayınevi. Peltekoğlu, F. (1997). Kurumsal İletişim Sürecinde İmajın Yeri . İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi , 4. Peters, M. A. (2013a). Global Science and Knowledge Capitalism. A.C. Besley, M. A. Peters, C. Mcarthy, F. Rivzi (Ed.), Education, Science and Knowledge Capitalism içinde (1-12). Newyork: Peter Lang Publishing. Peters, M.A. (2012c). Greening the Knowledge Economy: A Critique of Neoliberalism. Truthout.(10). Peters, M.A. (2013b) Greening the Knowledge Economy: Ecosophy, Ecology and Economy. A.C. Besley, M. A. Peters, C. Mcarthy, F. Rivzi (Ed.), Education, Science and Knowledge Capitalism içinde (59-91). Newyork: Peter Lang Publishing. Peters, M.A. (2013d). Three Forms of Knowledge Economy Learning, Creativity and Openness. A.C. Besley, M. A. Peters, C. Mcarthy, F. Rivzi (Ed.), Education, Science and Knowledge Capitalism içinde (135-161). Newyork: Peter Lang Publishing. Peters, M.A. (2013e). Knowledge Economy; Economic Crisis and Cognitive Capitalism: Public Education and Promise of Open Science. A.C. Besley, M. A. Peters, C. Mcarthy, F. Rivzi (Ed.), Education, Science and Knowledge Capitalism içinde (191-216). Newyork: Peter Lang Publishing. Peters, M.A. (2013f) Education, Creativity and Economy Passions: New Forms of Educational Capitalism. A.C. Besley, M. A. Peters, C. Mcarthy, F. Rivzi (Ed.), Education, Science and Knowledge Capitalism içinde (41-58). Newyork: Peter Lang Publishing. Pettegree, A. (2010). The Book in the Renaissance. New Haven: Yale University Press. Platt, S., Durmaz, B., ve Yigitcanlar, T. (2010). Creativity, Culture Tourism and Place‐making: İstanbul and London Film İndustries. International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research. 4(3), 198-213. Pleimling, D., ve Sprang, C. (2017). Güçlü ve Çeşitli Bir Piyasa Örneği İçin Sabit Kitap Fiyatı: Almanya Örneği. İstanbul: TÜRKYAYBİR. Project Gutenberg (1992). The History and Philosophy of Project Gutenberg içinde. Erşim adresi: https://www.gutenberg.org/about/background/history_and_philosophy.html Rautenberg, U. (2000). From Mainz to the World: Book Printing and the Book Trade in the Incunabula Period. A. Andreas vd., (Der.), Gutenberg Man of the Millennium; From a Secret Enterprise to the First Media Revolution içinde (146-156). Mainz: City of Mainz Publisher. Richards, G.,& Raymond, C. (2000). Creative tourism. ATLAS News, 23(8), 16-20. Rovelstad, M. (1973). The Frankfurt Book Fair. Journal of Library History, Philosophy, and Comparative Librarianship, 8(3/4), 113-123. Ruediger Wischenbart Content and Consulting. (2020). Global 50 the Ranking of the Publishing Industry 2019. Erişim adresi: https://www.wischenbart.com/upload/Global50-Publishing-Ranking-2020_ScreenOpt.pdf Safa, P. (1932). Kitap Panayırında Bir Gezinti. Cumhuriyet. Erişim adresi: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/cumhuriyet//cumhuriyet_1932/cumhuriyet_1932_agustos_/cumhuriyet_1932_agustos_31_.pdf Seçilmiş, İ. E. (2015). Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin Kümelenmesi. Ege Akademik Bakış. 15(1),9-18. Setzer, H. (2019). Yayıncılık Sektörüne Global Bir Bakış: Dünyada Yayıncılıkta Son Yıllardaki Gelişmeler, Tehditler, Sorunlar, Trendler ve Fırsatlar. İstanbul: TÜRKYAYBİR Seyyar Sergi 15 Nisan’da Ankara’dan Ayrılacak. (1933, 29 Mart). [Gazete Küpürü, Cumhuriyet Gazetesi]. Erişim adresi: https://www.cumhuriyetarsivi.com/sign/buy_page.xhtml?page=5815152 Seyyar Terbiye Sergisi Ankara’ya Dönüyor. (1933, 5 Haziran). [Gazete Küpürü, Cumhuriyet Gazetesi]. Erişim adresi: https://www.cumhuriyetarsivi.com/sign/buy_page.xhtml?clip=14026804 Seyyar Terbiye Sergisi Havza’da. (1933, 26 Mayıs). [Gazete Küpürü, Cumhuriyet Gazetesi]. Erişim adresi: https://www.cumhuriyetarsivi.com/sign/buy_page.xhtml?clip=14061764 Seyyar Terbiye Sergisi Kırıkkale’de. (1933, 23 Nisan). [Gazete Küpürü, Cumhuriyet Gazetesi]. Erişim Adresi: https://www.cumhuriyetarsivi.com/sign/buy_page.xhtml?page=5815689 Seyyar Terbiye Sergisi Samsun’da. (1933, 29 Mayıs). [Gazete Küpürü, Cumhuriyet Gazetesi]. Erişim adresi: https://www.cumhuriyetarsivi.com/sign/buy_page.xhtml?clip=14062207 Shell, M. (1995). Art and Money. Chicago: Chicago University Press. Shell, M. (1978). The Economy of Literature. London: The John Hopkins University Press. Shell, M. (1982). Money, Language and Thought: Literary and Philosophical Economics from the Medieval to the Modern Era. London: The John Hopkins University Press. Smith, M. and Robinson, M. (Ed.). (2005). Cultural Tourism in a Changing World- Politics, Participation and (Re)presentation. Toronto: Channel Vıew Publicatıons. Sohodol, Ç. ve Göksel, A.B. (2005). Stratejik Fuar Yönetimi. İstanbul: Mediacat Yayınları. Song, S. (2012). The Digital Challenge for the Book İndustry: A Viewpoint of Frankfurt Book Fair. United Kingdom: Emerald ve Bingley. Şen, F. (2017). Türkiye'de Kültür Ekonomisinin Boyutları. İstanbul : Kaynak Yayınları . Şen, Ö. (1996). Osmanlı Panayırları (18. -19. Yüzyıl). İstanbul: Eren Yayıncılık. Talu, E. (1939). Ankara Neşriyat Sergisi. Son Posta. Erişim adresi: http://nek.istanbul.edu.tr:4444/ekos/GAZETE/son%20posta/son%20posta_1939/son%20posta_1939_mayis_/son%20posta_1939_mayis_3_.pdf TBYMB. (2020, Ağustos 7). Hakkımızda içinde. Erişim adresi: http://www.tbym.org/menu/tbym-hakkimizda.html adresinden alınmıştır TDK Sözlük (2020). “Fuar”. Erişim adresi: https://sozluk.gov.tr/ Telif Hakları Genel Müdürlüğü (2019, Aralık 28). Uluslararası Meslek Kuruluşları. Erişim adresi:https://www.telifhaklari.gov.tr/Uluslararasi-Meslek-Kuruluslari Telif Hakları Genel Müdürlüğü. (2021). Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması. Erişim adresi:https://www.telifhaklari.gov.tr/Ticaretle-Baglantili-Fikri-Mulkiyet-Anlasmasi-TRIPS Throsby, D. (2010). The Economics of Cultural Policy. Cambridge: Cambridge University Press. Throsby, D. (2013) Sanatçının Değer Yaratımı: Hector Berlioz ve Symphonie Fantastique Örneği. M. Hutter ve D. Throsby (Der.), Paha Biçilemez- Kültür Ekonomi ve Sanatta Değer Kavramı içinde (77-103). İstanbul: Sel Yayıncılık. TOBB.(2020, 7 Şubat). Yurt İçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar.Erişim adresi: https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/FuarlarMevzuat.php TOBB. (2021, 3 Ocak). 2017 Yılı Fuar İstatistikleri. Erişim adresi: https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/Istatistikler.php TOBB. (2021, 3 Ocak). 2019 Yılı Fuar İstatistikleri. Erişim adresi: https://www.tobb.org.tr/FuarlarMudurlugu/Sayfalar/Istatistikler.php Toderini, G. (1990). İbrahim Müteferrika Matbaası ve Türk Matbaacılığı. Ş. Rado, (Ed.). (R. Kunt, Çev.). İstanbul: Tifdruk Matbaacılık. Tonta, Y. (2000). Elektronik Yayıncılık Elektronik Yayıncılıkta Son Gelişmeler. Bilgi Dünyası, 1(1),89-132. Tonta, Y. ve Küçük, M.E. (2000). Sanayi Toplumundan Bilgi Toplumuna Geçiş Sürecinde Temel Dinamikler. Türk Kütüphaneciliği,19 (4) , 449-464. Topuz, H. (2003). II. Mahmut'tan Holdinglere Türk Basın Tarihi . İstanbul: Remzi Kitabevi. Tosun, N. (2003). Kurumsal İletişim Sürecinde Reklam ve İmaj Yönetiminin Bütünleşik Konumu. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18(1), 173-191. Towse, R. (2000). Cultural Economıcs, Copyright and the Cultural Industries. Társadalom És Gazdaság Közép- És Kelet-Európában / Society and Economy in Central and Eastern Europe, 22(4), 107-134. Towse, R. (2019). A Textbook of Cultural Economics. Cambridge: Cambridge University Press. TUİK. (2015). Zaman Kullanımı Araştırması 2014-2015. [Basın Bülteni]. Erişim adresi: https://tuikweb.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=18627 Turriago-Hoyos, A., Thoene, U. ve Arjoon, S. (2016). Knowledge Workers and Virtues in Peter Drucker’s Management Theory. SAGE Open. 6(1). TÜRKYAYBİR. (2019a). 23. Olağan Genel Kurulu Çalışma Raporu. Erişim Adresi: http://turkyaybir.org.tr/wp-content/uploads/2019/08/23.-D%C3%B6nem-11-Nisan-2017-18-Nisan-2019-Y%C3%B6netim-Kurulu-%C3%87al%C4%B1%C5%9Fma-Raporu-.pdf TÜRKYAYBİR. (2019b). 2019 Türkiye Kitap Pazarı Raporu. Erişim adresi: http://turkyaybir.org.tr/2019-turkiye-kitap-pazari-raporu/#.YBVYG-gzbIU TÜYAP Akademi. (2020, 7 Eylül). Biz Kimiz? içinde. Erişim adresi: http://www.tuyapakademi.com.tr/biz-kimiz Tylor, C. (1998). İn Praise of Commercial Culture. Cambridge: Harvard University Press. Ulusal Yayın Kongresi (2020, 12 Ağustos). Birinci Türk Neşriyat Kongresi. Erişim adresi: http://www.ulusalyayinkongresi.gov.tr/TR-207941/tarihce.html Unat, F.R. (1953). Türk Kütüphaneciliğine Hizmet Edenler: Selim Nüzhet Gerçek 1891-1945. TKDB. 2(1), 40-43. UNCTAD ve UNDP. (2010). Creative Economy Report 2010. Erişim adresi: https://unctad.org/system/files/official-document/ditctab20103_en.pdf UNCTAD. (2018). Creatıve Economy Outlook (Trends in İnternational Trade in Creative İndustries 2002-2015- Country Profiles 2005-2014). Erişim adresi: https://unctad.org/system/files/official-document/ditcted2018d3_en.pdf UNESCO (2015). Komite Raporları. Erişim Adresi: https://www.unesco.org.tr/Pages/346/31/K%C3%BClt%C3%BCr%20Y%C3%B6netimi%20ve%20K%C3%BClt%C3%BCr%20Politikas%C4%B1%20Akademik%20Alan%20Ara%C5%9Ft%C4%B1rmas%C4%B1 UNESCO. (1982). Mexico City Declaration on Cultural Policies. Erişim adresi: https://culturalrights.net/descargas/drets_culturals401.pdf Ülgen, P. (2013). Geç Ortaçağ Avrupa’sında Lonca Teşkilatı. International Journal of History, 5(2) Ülken, H.Z. (1947). İktisadi Yürüyüş. İstanbul University Journal of Sociology, 2 (4-5) , 294-294. V. Ginsburgh ve S. Weyers (2013). Sanatta Değer Biçme Konusuna Niceliksel Yaklaşımlar ve Bir Sinema Uygulaması. M. Hutter ve D. Throsby (Der.), Paha Biçilemez- Kültür Ekonomi ve Sanatta Değer Kavramı içinde (171-190). İstanbul: Sel Yayıncılık. VEKAM. (02-01-1939). Türk Harf İnkılabı’nın Onuncu Yıldönümü Dolayısıyla Düzenlenen Türk Neşriyat Sergisi’nin Açılış Daveti. [Dijital Görsel] (Envanter No: A131). Erişim adresi: https://libdigitalcollections.ku.edu.tr/digital/collection/ABK/id/153/ Vickers, M. (2018). Artists and the Antique in Fifteenth Century Italy: Some of the Archaeological Background to the Early Printed Book Trade. Akademik Konferansta Sunulan Bildiri ‘Humanities in the Information Society-III’ (1-17) içinde. Batum: Batumi Shota Rustaveli State University Wallerstein, İ. (2012). Modern Dünya Sistemi-Merkantalizm ve Dünya Avrupa Ekonomisinin Güçlendirilmesi, 1600-1750.. (L. Boyacı, Çev.). İstanbul: Yarın Yayınları. Weidhaas, P. (2007).A History of the Frankfurt Book Fair. Toronto: Dundurn Press. Wellek, R. ve Warren, A. (2013). Edebiyat Teorisi. (Ö. F. Huyugüzel, Çev.) İstanbul: Dergâh Yayınları. WIPO ve IPA. (2018). The Global Publishing Industry in 2018. Erişim adresi: https://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_1064_2019.pdf Wilde, C. (2013). Sanat Yapıtının İçsel Değeri: Massacio ve Chapman Kardeşler. M. Hutter ve D. Throsby (Der.), Paha Biçilemez- Kültür Ekonomi ve Sanatta Değer Kavramı içinde (ss 209-223). İstanbul: Sel Yayıncılık. Woodmansee, M. (1984). The Genius and the Copyright: Economic and Legal Conditions of the Emergence of the 'Author'. Eighteenth-Century Studies, 17(4), 425-448. Woodmansee, M. (1997). On the Author Effect: Recovering Collectivity. Cardozo Arts & Ent. LJ, 10, 279. Woodmansee, M. ve M. Osteen. (1999).Taking Account of teh New Economic Criticism: An Historical İntroduction. M. Woodmansee ve M. Osteen (Ed.), The New Economic Criticism-Studies at the İntersection of Literature and Economics içinde (1-50). London ve Newyork: Routledge. WTO. (2019). World Trade Report. Erişim adresi:https://www.wto.org/english/res_e/booksp_e/00_wtr19_e.pdf YAYBİR. (2020). 2020 Korsanla Mücadele Raporu. Erişim adresi:https://www.yaybir.org.tr/yaybir-2020-yili-korsanla-mucadele-raporu/ YAYFED. (2019a). Eylül 2019 Bandrol Verileri. Erişim adresi: https://www.yayfed.org/eylul-ayinda-rekor-yenilendi.html YAYFED. (2019b). 5. Olağan Genel Kurulu Raporu. Erişim adresi: https://www.yayfed.org/yayfed-5-olagan-genel-kurulu.html Yediyıldız, M.A. (1991). İbrahim Müteferrika (1670-1674/1745).Vakıflar Dergisi, 441-447.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/25070
dc.description.abstractThe aim of this study is to determine the economic qualities of literature as a cultural economic field on the basis of book fairs with its historical and current points.In this study, it is tried to analyze the current situation of Turkish literature, which has an economic function in literature within the framework of cultural economic approaches with literary sociology, literary criticism and literary philosophy-based approaches, which remains in the network of ‘stereotyped’ and outdated methods.It was determined how the author added the title of ‘producer / seller’ to his historical “artist” position, which is believed to have no economic expectations, through a process, and at this stage, the effects of the roles played by the fair structures that we tried to give with all stages of development were shown.The concept of ‘value’ at the base of philosophical schools of thought and the concept of ‘commodity’ at the base of the economic criticism of art were discussed in the circle of economic potentials created by the author, and the economic ‘value’ created by literature in a holistic and fragmented manner was compared with the artistic value.It has been tried to show the economy of knowledge (in the axis of information-media economy), which has initiated the circulation of both literature and all the authors in literature, and to separate their contributions both technologically and traditionally.It has been documented that literature is not a science dealing with a chronological / cumulative catalog of works and their analysis / interpretation, addressing only aesthetic concerns, and that it has an economic / economic function, quality and content.With the sample of book fairs, the significant contributions of literature to the country's economy within the scope of creative economy and cultural economy were mapped with statistical data.The status of Turkey publishing industry across the world publishing industry given and compared with different countries, Turkey publishing / the book industry existing problems (taxes, royalties, piracy, reading rates, et al.) have been discussed within the framework of cultural policies implemented in the proposals and Turkey the publishing establishment.As the most prominent phenomenon of the cultural economic efficiency of literature, the effects and variables of book fairs on areas such as education, tourism, literacy rates, urban culture and branding, audio (digital / unimpeded) book publishing, advertising, pirate book market have been determined, technological developments and book the possible future situations that the industry may take has been criticized.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectEdebiyattr_TR
dc.subjectEkonomi
dc.subjectFuar
dc.subjectKültür ekonomisi
dc.subjectKitap fuarı
dc.subjectYayıncılık
dc.subjectYazar
dc.subject.lcshH- Sosyal bilimlertr_TR
dc.titleEdebiyat ve Ekonomi İlişkisi Kapsamında Kitap Fuarlarıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışmanın amacı kültürel ekonomik bir alan olarak edebiyatın, kitap fuarları temelinde ekonomik niteliklerini tarihi ve güncel noktaları ile tespit etmektir. Çalışmada edebiyat sosyolojisi, edebiyat eleştirisi ve edebiyat felsefesi tabanlı yaklaşımlar ile kültürel ekonomik yaklaşımlar çerçevesinde edebiyata ekonomik bir işlev yüklenmiş, ‘kalıplaşmış’ ve geçerliliğini yitirmiş yöntemler ağında duran Türk edebiyat biliminin mevcut durumu çözümlenmeye çalışılmıştır. Yazarın, ekonomik beklentisinin olmadığına inanılan tarihsel ‘sanatçı’ konumunun yanına, ekonomik beklentisi olan ‘üretici/satıcı’ sıfatını nasıl bir süreç ile eklediğinin tahlilleri yapılmış, bu aşamada tüm gelişim evreleri ile verilmeye çalışılan fuar yapılanmalarının oynadığı rollerin etkileri gösterilmiştir. Felsefi düşünce ekolleri tabanında ‘değer’ kavramı ile sanatın ekonomik eleştirisi tabanında ‘emtia’ kavramı, yazarın yarattığı ekonomik potansiyeller çemberinde tartışılmış, edebiyatın bütüncül ve parçalı olarak yarattığı ekonomik ‘değer’ sanatsal ‘değer’ ile karşılaştırılmıştır. Hem edebiyatın hem edebiyattaki tüm eser sahiplerinin evrensel olarak dolaşımını başlattığı bilginin ekonomisi (enformasyon-medya ekonomisi ekseninde) gösterilmeye ve bunun gerek teknolojik, gerek geleneksel olarak katkı payları ayrıştırılmaya çalışılmıştır. Edebiyatın yalnızca estetik kaygılara hitap eden, kronolojik/birikimli bir eserler kataloğu ve bunların incelenmesi/yorumlanması ile ilgilenen bir bilim olmadığı, ekonomik/iktisadi işlevinin, nitelik ve içeriklerinin de olduğu belgelenmiştir. Kitap fuarları örneklemi ile edebiyatın yaratıcı ekonomi ve kültürel ekonomi kapsamında ülke ekonomisine sunduğu ciddi derecedeki katkılar istatistiki veriler ile haritalandırılmıştır. Dünya yayıncılık endüstrisi karşısında Türkiye yayıncılık endüstrisinin durumu farklı ülkeler ile karşılaştırılmalı olarak verilmiş, Türkiye yayıncılık/kitap endüstrisinin mevcut sorunları (vergi, telif, korsan, okuma oranları vd.) yayıncılık kurullarının önerileri ve Türkiye’de uygulanan kültürel politikalar çerçevesinde tartışılmıştır. Edebiyatın kültürel ekonomik etkinliğinin en belirgin olgusu olarak kitap fuarlarının eğitim, turizm, okuma yazma oranları, kent kültürü ve markalaşması, sesli (dijital/engelsiz) kitap yayıncılığı, reklamcılık, korsan kitap piyasası gibi alanlara olan etkileri ve değişkenleri tespit edilmiş, teknolojik gelişmeler ile kitap endüstrisinin gelecekteki ihtimal dâhilinde alabileceği durumların eleştirisi yapılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentTürk Halkbilimitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2022-03-16T12:35:31Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record