Show simple item record

dc.contributor.advisorAksoy, Songül
dc.contributor.authorAkış, Esma
dc.date.accessioned2020-09-29T07:41:06Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-09-16
dc.identifier.citationAKIŞ E. Unilateral Vestibüler Kayıplı Bireylerde Subjektif Vestibülo-Spinal Refleks Testlerinin Sensitivitesinin Araştırılması, Ankara, 2020tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22840
dc.description.abstractAkış, E. Investigating of The Sensitivity of Subjective Vestibulo-Spinal Reflex Tests in Patients with Unilateral Vestibular Loss, Hacettepe University Graduate School Health Sciences Department of Audiology Master Thesis, Ankara, 2020. While videonystagmography, which provides an effective assessment of the vestibular system, is not yet widely used in clinics, subjective Vestibulo-Spinal Reflex (VSR) tests that are easy to use, inexpensive, fast and consumable are frequently used. The number of studies on the sensitivity of these commonly used tests in the diagnosis of Unilateral Vestibular Loss (UVL) is limited. Therefore, it is not known which test method should be preferred. The purpose of this study; To investigate the sensitivity of subjective VSR tests in individuals with UVL. A total of 70 individuals aged 18-60 were included in the study. As a result of the caloric test, 40 individuals with canal paresis asymmetry rate of 24% or more were included in the study group; 30 individuals without balance disorder complaints were included in the study as a control group. Fukuda Test, Babinski Weil Test, Tandem Walking Test and Past Pointing Test were used in the evaluation of all participants. Among the subjective tests used, the Fukuda Test had the highest sensitivity in the diagnosis of UVL. Sensitivity values of other tests are Babinski Weil Test, Tandem Walk Test and Past Pointing Test, respectively from high to low. The specificities of the Tandem Walk Test and Past Pointing Test were equal and higher than the other two tests. For patients with right UVL, a positive, moderate correlation was obtained between the percentage of Caloric Test channel paresis asymmetry and the degree of deviation of Fukuda (p <0.05). No statistically significant correlation was found between Babinski Weil Test, Tandem Walk Test, Past Pointing Test results and Caloric Test channel paresis asymmetry percentages (p> 0.05). According to our findings, it was concluded that Fukuda Test can be used as a priority in cases where objective vestibular evaluation methods are not available.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectUnilateral Vestibüler Kayıp, Vestibülo-spinal Refleks, Fukuda Testi, Babinski Weil Testi, Tandem Yürüme Testi, Past Pointing Test, Kalorik Testtr_TR
dc.subject.lcshOtolarengolojitr_TR
dc.titleUnilateral Vestibüler Kayıplı Bireylerde Subjektif Vestibülo-Spinal Refleks Testlerinin Sensitivitesinin Araştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetAkış, E. Unilateral Vestibüler Kayıplı Bireylerde Subjektif Vestibülo-Spinal Refleks Testlerinin Sensitivitesinin Araştırılması, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Odyoloji Programı Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2020. Vestibüler sistemin etkin bir şekilde değerlendirilmesini sağlayan Videonistagmografi kliniklerde henüz yaygın olarak kullanılmazken, klinik kullanımı kolay, masrafsız, hızlı ve sarf malzemesi içermeyen subjektif Vestibülo-Spinal Refleks (VSR) testleri sıklıkla kullanılmaktadır. Bu testlerin Unilateral Vestibüler Kayıp (UVK) tanısındaki duyarlılıkları konusunda çalışma sayısı kısıtlı olup hangi test yönteminin tercih edilmesi gerekliliği bilinmemektedir. Bu çalışmanın amacı; UVK’li bireylerde subjektif VSR testlerinin sensitivitelerini araştırmaktır. Çalışmaya 18-60 yaş arasında toplam 70 birey dahil edildi. Kalorik Test sonucunda kanal parezisi asimetri oranı %24 ve üzerinde olan 40 birey çalışma grubu; baş dönmesi/denge bozukluğu şikayeti olmayan 30 birey ise kontrol grubu olarak dahil edilmiştir. Tüm katılımcıların değerlendirmesinde subjektif VSR testlerinden Fukuda, Babinski Weil, Tandem Yürüme ve Past Pointing testleri kullanıldı. Kullanılan testler arasından Fukuda Testi, UVK tanısında sensitivitesi en yüksek test olarak elde edilmiştir. Diğer testlerin sensitivite değerleri ise büyükten küçüğe Babinski Weil, Tandem Yürüme ve Past Pointing şeklinde sıralanmıştır. Tandem Yürüme Testi ve Past Pointing Testin spesifiteleri birbirine eşit ve diğer iki testten daha yüksek elde edilmiştir. Kalorik Test kanal parezisi yönü sağ olan bireyler için, Kalorik Test kanal parezisi asimetri yüzdesi ile Fukuda sapma derecesi arasında pozitif yönlü, orta dereceli korelasyon elde edilmiştir (p<0,05). Babinski Weil, Tandem Yürüme ve Past Pointing test sonuçları ile Kalorik Test kanal parezisi asimetri yüzdeleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir korelasyon elde edilmemiştir (p>0,05). Bulgularımız doğrultusunda objektif vestibüler değerlendirme yöntemlerinin mevcut olmadığı koşullarda Fukuda Testinin öncelikli olarak kullanılabileceği sonucuna varılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentOdyolojitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-04-03T07:41:06Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypeeditorialtr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record