Show simple item record

dc.contributor.advisorHersek, Nur Emel
dc.contributor.authorYumuşakbaş, Ecem
dc.date.accessioned2020-09-11T07:55:20Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-06-18
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22640
dc.description.abstractYumuşakbaş E. Comparisson of Clinical Symptoms and MRI Findings in Patients with Temporomandibular Joint Disorders, Hacettepe University Faculty of Dentistry Deparment of Prosthodontics, Specialization Thesis, Ankara, 2020. The aim of this clinical study was to analyze the relationship between the clinical symptoms and MRI findings in individuals with temporomandibular joint disorders (TMD). 55 clinically diagnosed patients with internal derangement of TMJ and a total of 110 joints were studied. Detailed history were obtained from the selected patients. Muscle, joint and intraoral examinations were performed. Pain was recorded on a visual analog scale (VAS) numbered between 0-10. The examination findings were recorded on an examination form and these patients underwent MRI. In 55 patients, magnetic resonans (MR) images were obtained with the mouth open and closed position of 110 joints T1- and T2-weighted spin-echo and spoiled gradient-recalled (SPGR), MR imaging was performed. MRI examination results were evaluated according to routine reporting protocol. The relationship between clinical diagnosis and MRI findings were statistically evaluated. The data were analysed with Kappa Test. P values < .05 were considered to indicate statistical significance. The relationship between gender and pain, joint sounds, deviation / deflection, feeling of locking, stress, and muscle condition was examined with Fisher's Exact Test. No relation between variables and gender was evaluated (p>0.05). It was concluded that variables such as degenerative changes in the disc and condyle evaluated in the routine evaluation protocol of MRI examinations, edema and fluid accumulation in the joint space were observed at a higher rate in the joints diagnosed with disc displacement without reduction. The diagnostic accuracy of the clinical symptoms and MRI findings had a sensivity of 65% for patients with disc displacement with reduction and 83% for patients with disc displacement without reduction.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectManyetik Rezonans Görüntülemetr_TR
dc.subjectMandibular Kondiltr_TR
dc.subjectTemporomandibular Eklemtr_TR
dc.subjectDisktr_TR
dc.subjectTemporomandibular Eklem Bozukluklarıtr_TR
dc.subject.lcshBilgi kaynaklarıtr_TR
dc.titleTemporomandibular Eklem İçi Rahatsızlığı Olan Hastalarda Klinik Teşhis ve Bulguların MR Görüntüleme Sonuçları ile Karşılaştırılmasıtr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetYumuşakbaş E. Temporomandibular Eklem İçi Rahatsızlığı Olan Hastalarda Klinik Tanı ve Bulguların MR Görüntüleme Sonuçları ile Karşılaştırılması, Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Protetik Diş Tedavisi Uzmanlık Tezi, Ankara, 2020. Bu klinik çalışmanın amacı temporomandibular eklem bozukluğu (TMD) olan bireylerde klinik semptomlar ve MRG bulguları arasındaki ilişkiyi analiz etmektir. Temporomandibular eklemin (TME) disk deplasmanıyla ilişkili internal düzensizlik tanısı alan 55 hasta ve 110 eklem incelendi. Seçilen hastalardan detaylı anamnez alındı. Kas, eklem ve ağız içi muayeneleri yapıldı. Ağrı 0-10 arasında sıralanan visual analog skalada (VAS) kaydedildi. Muayene bulguları muayene formuna kaydedildi ve hastalar MRG’ye tabi tutuldu. 55 hastada 110 eklemin ağız açık ve kapalı pozisyonda T1 ve T2 ağırlıklı spin-eko görüntüleri (SPGR) alındı. MR tetkik sonuçları rutin raporlama protokolüne göre değerlendirildi. Klinik tanı ile MRG bulguları arasındaki ilişki istatistiksel olarak değerlendirildi. Veriler Kappa Testi ile analiz edildi. P değerinin <.05 olması istatistiksel olarak anlamlı kabul edildi. Cinsiyet ve ağrı, eklem sesleri, deviasyon / defleksiyon, kilitlenme hissi, stres ve kas durumu arasındaki ilişki Fisher Kesin Testi ile incelendi. Değişkenler ile cinsiyet arasında ilişki bulunamadı (p> 0.05). MRG tetkiklerinin rutin değerlendirme protokolünde disk ve kondildeki dejeneratif değişiklikler, ödem ve eklem aralığında sıvı birikimi gibi değişkenlerin redüksiyonsuz disk deplasmanı tanısı konulan hastalarda daha yüksek oranda görüldüğü sonucuna varıldı. Klinik bulgular ve MR bulgularının tanısal doğruluğu redüksiyonlu disk deplasmanı için %65 iken, redüksiyonsuz disk deplasmanı için %83’tür.tr_TR
dc.contributor.departmentProtetik Diş Tedavisitr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2021-03-16T07:55:20Z
dc.fundingYoktr_TR
dc.subtypedentThesistr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record