Show simple item record

dc.contributor.advisorErgen, Elif
dc.contributor.authorTanrıkulu, Mesut
dc.date.accessioned2020-02-17T08:24:27Z
dc.date.issued2020
dc.date.submitted2020-02-06
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/22119
dc.description.abstractThe acquaintance of internet with society has made computer an essential tool for the utilization of internet and its significance has been better understood with internet being an irreplaceable information and data repository for society. At the present time, where the developments in information technologies are integrated with every stage of the life of a human, it is observed that disciplines and art fields are intertwined. Such developments of informatics tools which we use in our daily life and their entrance to our lives gradually enhanced our power of access to knowledge and information. Accordingly, animation of traditional visual narratives with the utilization of computer technology and their interaction with the user made the use of animated interactive visual narratives in internet environments possible. This work of proficiency in art aims to submit samples to the fields of usage of animated interactive visual narratives and facilities they provide by means of examining the technology behind the use of these narratives in internet environments. In the light of new technologies, some presumptions have been made on the topic of what kind of a change will the use of these narratives undergo in the future by examining the acquisitions or problems of the use of these narratives in the light of these facilities. In section 1, the term visual narrative has been discoursed and development stages, types and components of this term has been scrutinized. Also, the creation process of dynamic visual narratives in application environments and the elements used in this process. In section 2, digital illustration term which constitutes dynamic visual narratives and the programs used in application have been mentioned. In section 3, the publication process of the visual narrative which is planned to be practiced in internet environment has been briefly mentioned and parallax scrolling technic has been discoursed. In the light of all information acquired, technical problems, advantages and disadvantages of this field have been determined. In section 4, a dynamic visual narrative application has been put into practice and its process has been explained with the purpose of recognition of a social responsibility project.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherGüzel Sanatlar Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectGörsel Öykülemetr_TR
dc.subjectEtkileşim
dc.subjectKısıtlı animasyon
dc.subjectİllüstrasyon
dc.subjectParalaks (ıraksınım açısı)
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Güzel sanatlartr_TR
dc.titleEtkileşimli Görsel Öykülemelerin İnternet Ortamında Kullanımı ve Bir Uygulama Örneğitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.description.ozetİnternet teknolojLsLnLn toplumla tanışması, bLlgLsayarı LnternetLn kullanılması LçLn gereklL bLr araç halLne getLrmLş ve internetin toplum için vazgeçilmez bir bilgi ve veri havuzu haline gelmesiyle önemi daha iyi anlaşılmıştır. BLlLşLm teknolojLlerLndekL gelLşmelerLn Lnsan hayatının her aşamasına entegre olduğu günümüzde dLsLplLnlerLn ve sanat dallarının LçLçe gLrdLğL gözlemlenmektedir. Günlük hayatta kullanılan bLlLşLm araçlarının bu şekLlde gelLşmesL ve yaşama dahil olması, bilgiye ve enformasyona erLşLm gücünü giderek arttırmıştır. Bu doğrultuda, geleneksel anlamdaki görsel öykülemelerin bilgisayar teknolojisi kullanılarak hareketlendirilmesi ve kullanıcı ile etkileşim içerisinde olması, hareketlendirilmiş etkileşimli görsel öykülemelerin internet ortamlarında kullanılmasına olanak sağlamıştır. Sanatta yeterlik çalışması, hareketlendirilmiş etkileşimli görsel öykülemelerin internet ortamlarındaki kullanım teknolojisini inceleyerek kullanım alanlarına ve sağladığı olanaklara örnekler sunmayı amaçlamaktadır. Bu olanaklar ışığında hareketlendirilmiş etkileşimli görsel öyküleme kullanımının kazançlarının ya da sorunlarının neler olabileceğL incelenerek, yenL teknolojLler ışığında gelecekte nasıl bLr değLşLm göstereceğL konusunda öngörülerde bulunulmuştur. Birinci bölümde görsel öyküleme kavramı üzerinde durulmuş, bu kavramın gelişim evreleri, türleri ve bileşenleri irdelenmiştir. Aynı zamanda hareketli görsel öykülemelerin uygulama ortamları içerisinde yaratım süreci ve bu süreçte kullanılan ögelere değinilmiştir. İkinci bölümde hareketli görsel öykülemeleri oluşturacak dijital illüstrasyon kavramına ve uygulamada kullanılacak programlara değinilmiştir. Üçüncü bölümde uygulaması planlanan görsel öykülemenin internet ortamında yayınlanması sürecine kısaca değinilmiş ve paralaks kaydırma tekniği üzerinde durulmuştur. Elde edilen bilgiler ışığında bu alanın teknik sorunları, avantajları ve dezavantajları belirlenmiştir. Dördüncü bölümde, belirlenen bir sosyal sorumluluk projesinin tanıtımı amacıyla, bir hareketli görsel öyküleme uygulaması gerçekleştirilmiş ve süreci anlatılmıştır.tr_TR
dc.contributor.departmentGrafiktr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift2020-02-17T08:24:27Z
dc.fundingYoktr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record