Show simple item record

dc.contributor.advisorÜnaleroğlu, Canantr_TR
dc.contributor.authorTaşgın, Dilek Işıktr_TR
dc.date.accessioned2015-10-15T06:53:46Z
dc.date.available2015-10-15T06:53:46Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/2151
dc.description.abstractOrganophosphorus compounds are synthetic targets of interest because of their value for a variety of industrial, biological and chemical uses. Therefore new or improved methods for the synthesis of phosphonates continue to attract considerable attention. In this study; it was aimed to synthesize novel heteroaromatics substituted phosphonate analogues by the Michael reaction in the presence of metal trifluorometanesulfonates (triflates) and novel phosphono-pyrrolizine derivatives by an intramolecular cyclization reaction. In the first part of the study; different vinylphosphonates were synthesized by the Knoevenagel reaction of active methylene compounds and aldehydes. In the second part of the study; vinylphosphonates including ester, ketone and cyano functional groups were used in the addition reactions of eteroaromatics in the presence of metal triflates as catalysts. The effects of solvent, temperature, catalyst type and substituents on the addition reactions were investigated and optimum reaction conditions were determined. Heteroaromatics substituted new phosphonate analogues which are important precursors for the synthesis of pyrrolizines were obtained regioselectively with Michael addition. In the last part of the study; the reaction of pyrrole substituted addition products with NaH were investigated to obtain phosphono-pyrrolizine compounds. Phosphono-pyrrolizines were obtained in high yields with ester functionalized pyrrole addition products by the intramolecular cyclization reaction. Ketone and cyano functionalized pyrrole addition products gave novel N-phosphonosubstituted rearrangement products instead of cyclization products. ii Synthesized compounds were purified by chromatographic methods and their structures were identified by 1H NMR, 13C NMR, 31P NMR, IR and HRMS techniques.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectPhosphonatestr_TR
dc.titleMichael Addition of Heteroaromatic Compounds to Unsaturated Phosphonates and Their Reactionstr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2012/35tr_TR
dc.contributor.departmentoldKimyatr_TR
dc.description.ozetOrganofosfor bileşikleri çeşitli endüstriyel, biyolojik ve kimyasal kullanım değerlerinden dolayı sentetik hedefler olarak ilgi çekicidirler. Bu nedenle fosfonatların sentezi için yeni ve gelişmiş metodlar dikkat çekmeye devam etmektedir. Bu çalışmada; yeni heteroaromatikler içeren fosfonat bileşiklerinin metal triflatlar varlığında Michael katılmasıyla ve yeni fosfono-pirolizin türevlerinin moleküliçi halkalaşma tepkimeleriyle sentezlenmeleri hedeflenmiştir. Çalışmanın birinci bölümünde; aktif metilen bileşiklerinin ve aldehitlerin Knoevenagel kondenzasyon tepkimelerinden değişik vinilfosfonatlar sentezlendi. Çalışmanın ikinci bölümünde; ester, keton ve siyano fonksiyonel gruplarını içeren vinilfosfonatlar, heteroaromatiklerin metal triflatlar katalizörlüğündeki katılma tepkimelerinde kullanılmıştır. Katılma tepkimesi üzerine çözücü, sıcaklık, katalizör türü ve substitüent etkileri araştırılmış ve optimum tepkime koşulları saptanmıştır. Pirolizinlerin sentezinde önemli başlangıç maddeleri olan heteroaromatikler içeren yeni fosfonat bileşikleri yer seçimli olarak Michael katılması ile elde edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde; fosfono-pirolizin bileşiklerini elde etmek için pirol substitüye katılma ürünlerinin NaH ile tepkimeleri incelenmiştir. Fosfono-pirolizin bileşikleri ester grubu içeren pirol katılma ürünlerinin moleküliçi halkalaşma tepkimelerinden elde edilmiştir. Keton ve siyano grubu içeren pirol katılma ürünleri halkalaşma ürünleri yerine moleküliçi düzenlenme tepkimesiyle yeni N-fosfonosubstitüye yerdeğiştirme ürünlerini vermiştir. iv Sentezlenen bileşikler kromatografik yöntemlerle saflaştırılmış ve yapıları 1H NMR, 13C NMR, 31P NMR, IR ve HRMS teknikleriyle aydınlatılmıştır.tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record