Show simple item record

dc.contributor.advisorKayıhan, Hülyatr_TR
dc.contributor.authorAran, Orkun Tahirtr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:36:02Z
dc.date.available2015-10-14T13:36:02Z
dc.date.issued2012tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1611
dc.description.abstractThis study was planned to analyse environmental and personal factors on disabled drivers’ performance on driving a manner of Person-Environment-Occupation (PEO) model. 20 orthopedical, 20 neurological disabled and 20 non-disabled persons were included to the study. Personal factors about driving were evaluated with range of motion (ROM) assessments, manuel muscle testing, Standardized Mini Mental State Test (SMMT), Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA), trail making test, rapid pace walk test and alternating foot tap test. Environmental factors that effecting driving were evaluated with The Craig Hospital Inventory of Environmental Factors and semi-structured interview methods, review of recent laws and orders about disabled drivers, occupational factors that effecting driving were evaluated with semi-structured interview methods. Semi-structured interview methods consist of activity satisfaction and importance, assistive technology besides demographical information. According to our studies results, ROM results in both study groups were in functional limits. Upper extremity muscle strenght in both groups were found above limits that described by American Medical Association (AMA); lower ekstremity muscle strenght found below limits that described by AMA. Statistically significance were found between neurological and control group, orthopedic and control group in SMMT, visio-motor organisation and thinking operations sub-scales of LOTCA (p<0,05). But SMMT scores provided AMA standard values. There were statistically significance in trail making test, rapid pace walk test and alternating foot tap test results in neurology and control group (p<0,05), but there were no statistically significance in same test between orthopedic and control group (p>0,05). There were statistically significance between control group and both orthopedic and neurological groups CHIEF-SF (p<0,05). Persons in neurological group defined barriers in services/assistance areas and orthopedical group defined barriers in politics and services/assistance areas. According to these results personal-environmental and activity related factors effects on driving activity were discussed. As a result, disabled drivers activity performance in our country could be effected by personal, environmental and activity related factors and these three factors should be considered in evaluations, interventions and legal regulations.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectDriver rehabilitationtr_TR
dc.titleEngelli Sürücülerin Aktivite Performanslarını Etkileyen Kişisel, Çevresel ve Aktiviteye Ait Faktörlerinin İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.callno2012/141tr_TR
dc.contributor.departmentoldErgoterapi Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetBu çalışma araba kullanan engellilerin aktivite performanslarını etkileyen çevresel ve bireysel faktörleri Kişi-ÇevreAktivite modeline göre incelemek amacıyla planlanmıştır. Çalışmaya yirmi ortopedik, yirmi nörolojik engelli birey ve yirmi kişilik herhangi bir engeli olmayan kontrol grubu dahil edilmiştir. Bireylerin araba kullanımıyla ilgili kişisel faktörleri; normal eklem hareketi (NEH) ölçümleri, manuel kas testi, Standardize Mini Mental Test (SMMT), Loewenstein Occupational Therapy Cognitive Assessment (LOTCA), iz sürme testi, üç metre yürüme testi, sıralı ayak vurma testi ile değerlendirilmiştir. Çevrenin araba kullanmaya etkisini incelemek için yarı yapılandırılmış görüşme yöntemleri, Craig Hastanesi Çevresel Faktörler Anketi- Kısa Form (CHIEF-SF) ve engellilerin araba kullanması ile ilgili mevcut yasaları, araba kullanmada aktivite ile ilgili faktörlerinin değerlendirilmesinde yarı yapılandırılmış görüşme yöntemleri kullanılmıştır. Yarı yapılandırılmış görüşme ile demografik bilgilere ek olarak yardımcı teknoloji, aktivite memnuniyeti ve önemi sorgulanmıştır. Çalışmamızın sonuçlarına göre her iki grubun NEH değerleri fonksiyonel sınırlardadır. Üst ekstremite kas kuvvetlerinin Amerikan Tıp Birliği?nin (AMA) belirttiği sınırlarda; alt ekstremite kas kuvvetlerinin ise bu sınırların dışında olduğu bulunmuştur. Kognitif değerlendirmelerden olan SMMT, LOTCA görsel-motor organizasyon ve düşünme becerileri bölümlerinin sonuçlarında her iki grubun da kontrol grubuyla arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05).Ancak SMMT sonuçlarının AMA?nın belirlediği standart değerleri karşıladığı belirlenmiştir. İz sürme testi, üç metre yürüme testi ve sıralı ayak vurma testi sonuçlarında, nöroloji grubuyla kontrol grubu arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05), ortopedi grubu ve kontrol grubu arasında ise istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmamıştır (p>0,05). CHIEF-SF?de her iki çalışma grubu sonuçlarının kontrol grubu ile aralarında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmuştur (p<0,05). Nöroloji grubundaki bireylerin en çok hizmetler/yardım alanında, ortopedi grubundaki bireylerin ise politikalar ve hizmet/yardım alanlarında bariyer algıladığı görülmektedir. Bu sonuçlar kapsamında kişisel-çevresel-aktivite ile ilgili faktörlerin araba kullanma aktivitesinin performansına etkisi tartışılmıştır. Sonuç olarak ülkemizde engellilerin araba kullanma aktivitelerinin kişisel, çevresel ve aktivite ile ilgili faktörlerin etkisiyle kısıtlanabildiği ve yapılan değerlendirmelerde, müdahalelerde ve yasal düzenlemelerde bu üç faktörün göz önünde bulundurulmasının gerekliliği düşünülmektedir.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record