Show simple item record

dc.contributor.advisorDinç, Leylatr_TR
dc.contributor.authorÖztürk, Deniztr_TR
dc.date.accessioned2015-10-14T13:26:36Z
dc.date.available2015-10-14T13:26:36Z
dc.date.issued2013tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/1494
dc.description.abstractThis experimental study was performed on students in order to assess the effect of webenhanced education on student?s learning of urinary catheterization. A total of 155 students enrolled at Gazi University Faculty of Health Sciences Nursing Department and the Hacettepe University Nursing Faculty during the 2011-2012 academic years, constituted the population of the study. Study (n: 59) and control (n: 52) groups were formed by determining the availability of computer and internet access means of the students within the scope of the study. The course content prepared by the researcher was transferred to the control group through the lecturing, question-answer, discussion and demonstration in class and then students' knowledge and skill levels were measured by using the achievement test and skill check list. After two weeks, studying the course content on the web site, students' knowledge and skill levels were measured again. Later study group participated in in-class instruction and their knowledge and skill levels were measured again. Numbers, percentages, mean, standard deviation were used in data assessment of students and study group students? knowledge and skill scores were assessed through the significance test of the difference between the two means in dependent groups. According to findings, it was determined that the score averages of the achievement test of the study group after the web enhanced education was 15.02±2.43 and that the mean score of skill check list was 28.24±4.13. After in-class instruction, it was determined that the mean score of achievement test was 17.32±1.78 and that the mean score of skill control list was 30.81±2.35. It was determined that the mean score of control group?s achievement test was 14.08±3.23 and that the mean score of skill control list was 23.71±6.25. In this study mean scores of study group were found to be higher than mean scores of the control group. Suggestions were proposed based on the result of the study.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSağlık Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.subjectNursing Educationtr_TR
dc.titleWeb Destekli Öğretimin Öğrencilerin Mesane Kateterizasyonunu Öğrenmelerine Etkisitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/doctoralThesistr_TR
dc.callno2013/8tr_TR
dc.contributor.departmentoldHemşirelik Esasları Anabilim Dalıtr_TR
dc.description.ozetAraştırma öğrencilerin mesane kateterizasyonunu öğrenmelerinde web destekli öğretimin etkisini değerlendirmek amacıyla deneysel olarak yapılmıştır. Araştırmanın evrenini 2011-2012 eğitim-öğretim yılında Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü ve Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik Fakültesişnden 155 öğrenci oluşturmuştur. Araştırma kapsamında yer alan öğrencilerin bilgisayar ve internet erişim olanakları belirlenerek, deney (n:59) ve kontrol (n:52) grupları oluşturulmuştur. Kontrol grubu öğrencilerine araştırmacı tarafından hazırlanmış ders içeriği, sınıf içinde takrir, soru cevap, tartışma ve demonstrasyon yöntemleri ile aktarılmış; başarı testi ve beceri kontrol listesi kullanılarak bilgi ve beceri düzeyleri ölçülmüştür. Deney grubu öğrencileri ise, sınıf içi ders anlatımından iki hafta önce, araştırmacı tarafından hazırlanmış olan web sitesinde ders içeriğini çalışmışlardır. şkinci haftanın sonunda bilgi ve beceri düzeylerinin ölçülmesinin ardından sınıf içi öğretime katılmış ve bilgi ve beceri düzeyleri tekrar ölçülmüştür. Verilerin değerlendirilmesinde sayı ve yüzdelikler, aritmetik ortalama, standart sapma kullanılmış; deney grubu öğrencilerinin bilgi ve beceri puanları, bağımlı gruplarda iki ortalama arasındaki farkın önemlilik testi ile değerlendirilmiştir. Araştırma bulgularına göre, deney grubu öğrencilerinin web destekli öğretimden sonraki başarı testi puan ortalamalarının 15.02±2.43, beceri kontrol listesi puan ortalamalarının 28.24±4.13 olduğu saptanmıştır. Öğrencilerin sınıf içi öğretimden sonraki başarı testi puan ortalamaları 17.32±1.78, beceri kontrol listesi puan ortalamaları ise 30.81±2.35 olarak belirlenmiştir. Kontrol grubu öğrencilerinin ise; sınıf içi öğretimden sonra uygulanan başarı testi puan ortalamaları 14.08±3.23 ve beceri kontrol listesi puan ortalamaları 23.71±6.25 olarak belirlenmiştir. Bu araştırma sonucunda deney grubu öğrencilerinin bilgi ve beceri puan ortalamalarının kontrol grubu öğrencilerinin puan ortalamalarından daha yüksek olduğu saptanmıştır. Araştırmanın sonuçları doğrultusunda uygun önerilerde bulunulmuştur.tr_TR


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record