Show simple item record

dc.contributor.advisorPekmez, Kadir
dc.contributor.authorMamaş, Selçuk
dc.date.accessioned2019-10-21T11:48:13Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-05-21
dc.identifier.citationS.MAMAS, Elektrokimyasal Yöntemle Sentezlenen Polianilin-p-Toluen Sülfonat İletken Polimerinin Elektromanyetik Işın Absorpsiyon Davranışlarının İncelenmesi, Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2019.tr_TR
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/9270
dc.description.abstractPolyaniline (PANI) is a polymer that attracts great attention among conducting polymers. It has been the subject of research for many years because of its high conductivity, stability and ease of synthesis. In this thesis; Polyaniline p-toluene sulphonate (PANI-PTS) films were obtained by the electropolymerization of aniline in acetonitrile solvent using electrochemical method. For this purpose, solutions of p-toluene sulfonic acid (PTSA) and ptoluene sulphonate (PTS) and tetra n-butyl ammonium p-toluene sulphonate (TBAPTS) supporting electrolyte solutions were used. Characterization processes of PANI deposited on the electrode surface were performed using UV-vis-NIR Spectroscopy, FT-IR and Raman Spectroscopy and Scanning Electron Microscopy (SEM) methods. In this context; UV-vis-NIR and IR-related behaviors were investigated for the first time, and the strong absorption bands observed in iv the NIR region were explained by the charge transfer between the chains. The electronic and magnetic superior features of PANI has been shown to be highly effective on the interaction with the electromagnetic radiation (EMR) in the UV-vis- NIR and IR region. In SEM images; it was observed that the polymer films obtained were in the form of nanofibers. Conductivity values of PANI film which is deposited by electrochemical method were measured on Gold (Au) four-probe electrode surface and the highest conductivity value was reached in the literature. In addition, conductivity values were observed to show reversible behavior due to pH and voltage. The electrochromic behaviors of PANI films deposited on the platinum (Pt) disc and Indium Tin Oxide (ITO-PET) were investigated in detail and it was determined that the colors of different PANI forms can be obtained very clearly in the in-situ environment and can be reversibly controlled due to voltage.tr_TR
dc.description.tableofcontentsÖZET ........................................................................................................................ i ABSTRACT ............................................................................................................ iii TEŞEKKÜR ............................................................................................................. v İÇİNDEKİLER ......................................................................................................... vi ÇİZELGELER ....................................................................................................... viii ŞEKİLLER .............................................................................................................. ix SİMGELER VE KISALTMALAR ........................................................................... xvi 1. GİRİŞ ........................................................................................................ 1 2. GENEL BİLGİLER ..................................................................................... 3 2.1. İletken Polimerler ...................................................................................... 3 2.2. İletken Polimerlerin Uygulama Alanları ...................................................... 5 2.3. Polianilin .................................................................................................... 7 2.3.1. Polianilinin Yapısı ............................................................................... 7 2.3.2. Polianilinin Elektronik, İyonik İletkenliği ve Manyetik Özellikleri ........ 10 2.3.3. Polianilinin Sentez Yöntemleri .......................................................... 15 2.3.4. Polianilinin Oluşum Mekanizması ..................................................... 16 2.4. Asetonitril Çözücüsü ve p-toluen sülfonik asit ......................................... 18 3. MATERYAL VE METOT ......................................................................... 20 3.1. Deneysel Yöntemler ................................................................................ 20 3.1.1. Dönüşümlü Voltametri (CV) .............................................................. 20 3.1.2. Potansiyel Kontrollü Kulometri (Potansiyostatik Kulometri) .............. 21 3.1.3. UV-vis-NIR Spektroskopi .................................................................. 21 3.1.4. Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) ............................................... 22 3.1.5. Fourier Dönüşümü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) Spektroskopisi . 23 3.1.6. Raman Spektroskopisi ...................................................................... 23 3.2. Deneysel Kısım ....................................................................................... 24 3.2.1. Kullanılan Cihazlar ............................................................................ 24 3.2.2. Elektrokimyasal Hücre ve Elektrotlar ................................................ 25 3.2.3. Elektrokimyasal Hücrenin Hazırlanması ........................................... 26 vii 3.2.4. Kimyasallar-Çözücü ve Destek Elektrolit .......................................... 27 3.2.5. Spektroelektrokimyasal Ölçüm Sistemi ............................................. 27 4. DENEYSEL BULGULAR VE TARTIŞMA ................................................ 28 4.1. Anilinin p-Toluen Sulfonik Asit Varlığında Elektrokimyasal Davranışları ve Elektropolimerizasyonu ........................................................................... 28 4.2. Polianilin p-Toluen sulfonat İletken Polimerinin Elektrokromik Davranışları ................................................................................................................ 44 4.3. Polianilin p-Toluen Sulfonat İletken Polimerinin UV-Görünür-NIR Bölge Spektroelektrokimyasal Davranışları ....................................................... 49 4.4. Polianilin p-Toluen Sulfonat İletken Polimerinin FTIR ve Raman Spektroskopik Ölçümleri ......................................................................... 64 4.5. Polianilin p-Toluen sulfonat iletken polimerinin Doğru akım iletkenlik Davranışları ............................................................................................. 68 4.6. Polianilin p-Toluen sulfonat iletken polimerinin SEM-EDX Analizleri ....... 72 5. SONUÇLAR VE YORUM ........................................................................ 76 KAYNAKLAR ........................................................................................................ 79 ÖZGEÇMİŞ .......................................................................................................... 82tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherFen Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectİletken polimerler
dc.subjectPolianilin (PANI)
dc.subjectElektropolimerizasyon
dc.subjectElektrokromizm
dc.subjectSpektroelektrokimya
dc.titleElektrokimyasal Yöntemle Sentezlenen Polianilin-p-Toluen Sülfonat İletken Polimerinin Elektromanyetik Işın Absorpsiyon Davranışlarının İncelenmesitr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetİletken polimerler arasında Polianilin (PANI) oldukça dikkat çeken bir polimerdir. Yüksek iletkenliği, kararlılığı, sentez kolaylığı gibi avantajlarından dolayı uzun yıllardan beri araştırma konusu olmuştur. Bu tez çalışmasında; anilinin asetonitril çözücüsü içerisinde elektrokimyasal yolla ve potansiyodinamik yöntemle elektropolimerizasyonu gerçekleştirilerek Polianilin p-toluen sülfonat (PANI-PTS) filmleri elde edilmiştir. Bu amaçla p-toluen sülfonik asit (PTSA) ve p-toluen sülfonat (PTS) çözeltileri ile tetra n-butil amonyum p-toluen sülfonat (TBA-PTS) destek elektrolit çözeltileri kullanılmıştır. Elektrot yüzeyine biriktirilen PANI’nin karakterizasyon işlemleri UV-vis-NIR spektroskopisi, FT-IR ve Raman Spektroskopisi ile Taramalı Elektron Mikroskopisi (SEM) yöntemleri kullanılarak yapılmıştır. Bu kapsamda; UV-vis-NIR ve IR bölgedeki potansiyele bağlı davranışları ilk defa incelenmiş, NIR bölgede gözlenen şiddetli absorpsiyon ii bantları zincirler arası yük transfer geçişleri ile açıklanmıştır. PANI’in elektronik ve manyetik üstün özelliklerinin; UV-vis-NIR ve IR bölgesindeki elektromanyetik radyasyon (EMR) ile etkileşimi üzerinde büyük ölçüde etkili olduğu görülmüştür. SEM fotoğraflarında; elde edilen polimer filmlerinin lifli yapıda ve nanofiber formunda olduğu gözlenmiştir. Altın (Au) dört uçlu (four probe) elektrot yüzeyine yine elektrokimyasal yöntemle biriktirilen PANI-PTS filminin iletkenlik değerleri ölçülmüş ve bu kapsamda literatürdeki en yüksek iletkenlik değerine (5.6x103 S/cm) ulaşılmıştır. Ayrıca iletkenlik değerlerinin pH ve gerilime bağlı olarak tersinir davranış gösterdiği gözlenmiştir. Platin (Pt) disk ve İndiyum Kalay Oksit (ITO-PET) üzerine biriktirilen PANI filmlerinin elektrokromik davranışları ayrıntılı olarak incelenmiş ve farklı PANI formlarına ait renklerin in-situ ortamda çok net bir şekilde elde edilebildiği ve gerilime bağlı tersinir olarak kontrol edilebildiği belirlenmiştir.tr_TR
dc.contributor.departmentKimyatr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-04-24T11:48:13Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record