Show simple item record

dc.contributor.advisorYılmaz, Serkan
dc.contributor.authorErgunt, Esra
dc.date.accessioned2019-07-26T08:44:09Z
dc.date.issued2019
dc.date.submitted2019-06-25
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/8112
dc.description.abstractThe aim of this study is to investigate the effects of 8th grade students' ways of obtaining information from different sources of information on the socioscientific issues of base stations and genetically modified organisms on their science achievement and the quality of the arguments they have formed. The study was conducted with 36 students. With the data obtained from concept cartoons, discussion questionnaire and biotechnology academic achievement test, three similar groups were formed. The sources of information (research, presentation, interview) were randomly assigned to each group. Within each group, four subgroups were formed, each consisting of three students, homogeneous in terms of test scores, and heterogeneous in terms of their views on socioscientific issues. Small group and collective class discussions were made. Qualitative data were analyzed through content analysis and quantitative analyses were done by comparing the pretest and posttest scores. According to the results, second level argumentations were highest in all groups. The frequencies of other levels were gradually decreasing. Best quality oral argumentations were produced in the research group. Students put forward more and better quality arguments in the last argumentation process and on the issue of base stations. The quantitative data indicated that the academic achievement of the students in the groups that obtained information from different sources increased slightly, but there was no statistically significant difference between the gained achievement scores of the groups. In this context, all findings were discussed and various suggestions specific to the study were made in line with the conclusions obtained.tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherEğitim Bilimleri Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectArgümantasyontr_TR
dc.subjectSosyobilimsel konutr_TR
dc.subjectKavram karikatürütr_TR
dc.subjectBiyoteknolojitr_TR
dc.subjectGenetiği değiştirilmiş organizmalartr_TR
dc.subjectBaz istasyonlarıtr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Eğitimtr_TR
dc.titleFarklı Bilgi Kaynaklarından Edinilen Bilgilerin Sosyobilimsel Konularda Oluşturulan Argümantasyonların Kalitesi ve Fen Başarısı Üzerindeki Etkisitr_TR
dc.title.alternativeThe Impact Of Different Data Sources Used In Various Socioscientific Issues On The Quality Of Formed Argumentations And Science Achievementtr_eng
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu araştırmanın amacı 8. sınıf öğrencilerinin farklı kaynaklardan bilgi edinmelerinin bilimsel tartışma sürecinde ürettikleri argümantasyonların kalitesi ve fen başarıları üzerindeki etkisini incelemektir. Çalışma 20172018 eğitim-öğretim yılında, Ankara’nın Altındağ ilçesindeki bir kamu ortaokulundaki 36 öğrenci ile gerçekleştirilmiştir. Baz istasyonları ve genetiği değiştirilmiş organizmalar sosyobilimsel konularında uygulamalar yapılmıştır Tartışmacı Anketi (TA) ve Biyoteknoloji Akademik Başarı Testi (BABT) katılımcılara uygulanmış, elde edilen verilere göre birbirine denk üç grup oluşturulmaya çalışılmıştır. Öğrencilerin sosyobilimsel konulara ilişkin görüşlerini belirlemek için kavram karikatürleri kullanılmıştır. Her bir gruba, bilgi edinme kaynakları (araştırma, sunum, röportaj) rastgele atanmıştır. Her bir grup içerisinde TA ve BABT puanları bakımından homojen, sosyobilimsel konulara ilişkin görüşleri açısından heterojen üçer kişilik dört alt grup oluşturulmuştur. Önce küçük grup tartışmaları, ardından toplu sınıf tartışmaları yapılmıştır. Argümantasyon süreçleri ses kayıt cihazıyla kaydedilmiştir. Nitel verilerin analizi içerik analizi yoluyla, nicel analizler ise ön test ve son test puanlarının karşılaştırılmasıyla yapılmıştır. Analiz sonuçlarına göre, tüm gruplarda en fazla ikinci seviyede argümantasyon üretilmiştir. İkinci seviyeden sonraki düzeylerde frekansların giderek azaldığı görülmüştür. En kaliteli sözlü argümantasyonlar araştırma grubunda üretilirken, röportaj grubu kalite bakımından diğer iki grubun gerisinde kalmıştır. Ön ve son uygulama süreci karşılaştırıldığında, son süreçte daha fazla sayıda ve daha kaliteli argümantasyonların üretildiği gözlemlenmiştir. Konu içerikleri bakımından incelendiğinde, baz istasyonları konusunda daha fazla ve daha kaliteli argümantasyonlar üretildiği tespit edilmiştir. Nicel verilere göre, farklı kaynaklardan bilgi edinen gruplardaki öğrencilerin akademik başarılarının biraz arttığı fakat grupların erişi puanları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark oluşmadığı görülmüştür. Bu bağlamda tüm bulgular tartışılmış, elde edilen sonuçlar doğrultusunda çalışmaya özgü çeşitli önerilerde bulunulmuştur.tr_TR
dc.contributor.departmentİlköğretimtr_TR
dc.embargo.terms6 aytr_TR
dc.embargo.lift2020-01-28T08:44:09Z


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record