Show simple item record

dc.contributor.advisorYüksel , Metin
dc.contributor.authorEroğlu , Ahmet
dc.date.accessioned2019-07-25T11:56:58Z
dc.date.issued2019-07-24
dc.date.submitted2019-06-26
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11655/7999
dc.description.abstractWith a particular attention to the memoirs and travel writings of the political and cultural elites of the late Ottoman Empire and early Republican period, this study examines the relationship of these elites with the images and symbols of Rumelia and their meanings when considered alongside the debates of the early Republican period. This thesis first provides a theoretical debate on the concept of nostalgia in the first chapter. The following issues, among others, are examined: what is nostalgia? How can it influence the relationship established by a person’s own past and the past of the communities and places that s/he feels committed to? How can nostalgia shape one’s personal narratives? How can it be politically evaluated? Secondly, the nature of the geography called Rumelia and the symbolic, political, economic and social importance it carries for the Ottoman Empire is emphasized. It is also crucial to understand this importance and to determine the position of Rumelia, the majority of which is “lost”, in the early Republican Period. In addition, discussions about the early Republican period will be included. The politics of the establishment of the Republic, the debates on nationalism, the political geography of the Republic and its relationship with the Ottoman legacy can be cited as some examples of these debates. Finally, the personal narratives are analyzed with reference to the theoretical framework on nostalgia. Moreover, the nostalgic relationship established by the writers with their backgrounds is evaluated around certain themes that come to the fore in narratives. Themes are as follows: the narrative of glory and grief shaped around the conquest and loss of Rumelia, the images of civilization frequently appearing in their narratives through the reference to Rumelia and Anatolia, the essentializing categorization of the Rumelian culture, tradition and nature. Rumelia nostalgia, which has an important place in the memory of the Early Republic and is among the common themes of the Early Republic, lies between the rejection and acceptance of the Ottoman heritage.tr_TR
dc.description.tableofcontentsİÇİNDEKİLER KABUL VE ONAY i YAYIMLAMA VE FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI BEYANI ii ETİK BEYAN iii TEŞEKKÜR iv ÖZET vi ABSTRACT vii İÇİNDEKİLER viii GİRİŞ 1 1. BÖLÜM 11 NOSTALJİ: KAVRAMSAL BİR ÇERÇEVE 11 1.1. KAYBEDİLENİ ÖZLEMEK: GEÇMİŞ, TARİH VE MEKÂN 12 1.2. SİYASAL BİR YÖNELİM OLARAK NOSTALJİ 17 1.3. NOSTALJİYİ KUŞANMAK: ÖZLEMENİN İŞLEVİ 21 1.4. NOSTALJİ, TRAVMA VE BELLEK: KESİŞEN KAVRAMLAR 25 2. BÖLÜM 37 RUMELİ, OSMANLI İMPARATORLUĞU VE ERKEN CUMHURİYET 37 2.1. BİR MEKÂN OLARAK RUMELİ: NEDİR, NERESİDİR? 37 2.2. OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN RUMELİ’Nİ KAYBI 44 2.3. ERKEN CUMHURİYET’İN BELLEĞİ: KOPUŞ VE DEVAMLILIK 50 3. BÖLÜM 59 KİŞİSEL ANLATILARDA RUMELİ NOSTALJİSİNİ İNCELEMEK 59 3.1. ŞAN VE KEDER: RUMELİ'Nİ FETHETMEK VE KAYBETMEK 65 3.2. ‘MEDENİ’ RUMELİ”Nİ ÖZLEMEK VE ‘GERİ’ ANADOLU”YLA YETİNMEK 75 3.4. RUMELİLİ PORTRELERİ: ÖZCÜ BİR KATEGORİZASYON 99 SONUÇ 106 KAYNAKÇA 112 EKLER 121tr_TR
dc.language.isoturtr_TR
dc.publisherSosyal Bilimler Enstitüsütr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.subjectNostaljitr_TR
dc.subjectRumeli
dc.subjectErken Cumhuriyet Dönemi
dc.subjectKişisel anlatı
dc.subjectBellek
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Siyaset bilimitr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Sosyal bilimlertr_TR
dc.subject.lcshKonu Başlıkları Listesi::Dil ve edebiyattr_TR
dc.titleErken Cumhuriyet Döneminde Rumeli Nostaljisini Anlamlandırmaktr_TR
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/masterThesistr_TR
dc.description.ozetBu çalışma, Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasal bir yapı olarak varlığını koruduğu yıllarda doğmuş, erken Cumhuriyet döneminde de yaşamış siyasal ve kültürel seçkinlerin kaleme aldığı hatıratlara, gezi yazılarına ve otobiyografik anlatılara odaklanmaktadır. Çalışmada, bu kişilerin, Rumeli’ne dair imge ve sembollerle kurdukları ilişkilerin anlatımını ve bu anlatımın erken Cumhuriyet döneminde yürütülen tartışmalarla birlikte düşünüldüğünde ne anlama geldiği değerlendirilmektedir. Bu doğrultuda, ilk olarak, nostalji kavramının kuramsal arka planına yer verilmektedir. Bu bağlamda, nostaljinin ne olduğu, kişinin kendi geçmişiyle ve aidiyet hissettiği toplulukların ve coğrafyanın geçmişleriyle kurduğu ilişkiyi nasıl etkileyebileceği, kişisel anlatılarını nasıl şekillendirebileceği, politik olarak nasıl değerlendirilebileceği ve nostaljinin nasıl işlevselleştiği gibi konular tartışılmaktadır. İkinci olarak, Rumeli adıyla anılan coğrafyanın mahiyeti ve Osmanlı İmparatorluğu için taşıdığı sembolik, siyasi, ekonomik ve toplumsal önem üzerinde durulmaktadır. Bu önemi anlamak, aynı zamanda büyük bir kısmı “kaybedilmiş” Rumeli’nin, erken Cumhuriyet döneminde nasıl bir konumda olduğunu belirlemek için de önemli görülmektedir. Ayrıca çalışmanın konusunu ilgilendiren, erken Cumhuriyet dönemine ilişkin tartışmalara da yer verilmiştir. Cumhuriyetin kurulmasında ve kurumsallaşmasında yürütülen politikalar, milliyetçilik ve millet tartışmaları, Cumhuriyet’in siyasi coğrafyası ve Osmanlı İmparatorluğu’nun mirası ile ilişkisi bu tartışmalardan bazılarına örnek olarak gösterilebilir. Son olarak, belirlenen kişisel anlatılar, teorik çerçeveyle bağlantılı kalınarak ve şu temalar ekseninde analiz edilmiştir: Rumeli’nin fethi ve kaybı etrafında şekillenen şan ve keder anlatısı, ‘medeni Rumeli’ye karşılık ‘geri Anadolu’, Rumelili portrelerinin kategorizasyonu ve Rumeli’nin kültürü, geleneği ve doğasına yönelik nostalji.tr_TR
dc.contributor.departmentSiyaset Bilimi ve Kamu Yönetimitr_TR
dc.embargo.termsAcik erisimtr_TR
dc.embargo.lift-


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record